הודעה על שינויים בתכנית תמל/ 1074


14/12/2020 21:05

הודעה לפי סעיף 106ב' לחוק לתכנית מועדפת לדיור מספר: תמל/ 1074 שם התכנית: קריית עקרון צפון מזרח גרסת התכנית: הוראות – 104 תשריט – 70