קול קורא – להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה


01/07/2024 12:56

להורדת המסמך

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד המועצה המקומית קריית עקרון

קול קורא מס' 24/ ___

כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

בתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976, מבקשת מועצת המועצה המקומית קריית עקרון (להלן: "המועצה") לפנות בבקשה לקבלת הצעות מהמועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

לידיעת המועמדים כי בכוונת המועצה להקים 3 ועדות ערר לענייני ארנונה נפרדות אשר יעבדו במקביל זו לזו.

א. תנאי סף

כללי

על המועמדים להיות תושבי המועצה המקומית קריית עקרון, הכשירים להיבחר כחברי המועצה המקומית ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 101 לצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950.

יושב ראש ועדת הערר לענייני ארנונה

 1. עורך דין רשום ורשוי בפנקס חברי לשכת עורכי הדין בישראל.
 2. כשיר להתמנות כשופט בית משפט שלום. : מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מן הדברים הבאים: עריכת דין, שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר, הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט.
 3. בקיא ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.
 4. ניסיון של 10 שנים לפחות, שנצברו לסירוגין או במצטבר, באחד או יותר מאלו: עריכת דין, שיפוט, רשם, הוראה במשפטים במוסד לימודי המוכר על ידי המל"ג.

חבר ועדת הערר לענייני ארנונה

 1. עו"ד / רו"ח/ שמאי מקרקעין רשום ורשוי כדין.
 2. ניסיון של 5 שנים לפחות, שנצברו לסירוגין או במצטבר, באותו תחום או בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים, בעל ניסיון מוכח כאמור.
  – ניסיון בתחום המיסוי המוניציפאלי יהווה יתרון.

ב. סייגים למנויים

 1. לא יתמנה ולא יבחר כחבר ועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת ערר לבין עניין אחר שלו.

בסעיף זה –

"עניין אחר" – לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו.

"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר.

"בעל שליטה" – אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על %10 בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות או יותר 10% באותו גוף מהמנהלים ; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.

 1. לא יתמנה ולא יבחר כחבר וועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם המועצה המקומית קריית עקרון שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר.

בסעיף זה, ייחשבו כקשורים עם המועצה, בין היתר, עובד או נבחר של המועצה ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין.

ג. מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות

 1. ת“ז
 2. קו”ח
 3. אישור מגורים במועצה המקומית קריית עקרון
 4. על המועמד לצרף טופס שאלון לניגוד עניינים חתום בתוספת המסמכים הנדרשים מכוחו בנוסח המצורף להזמנה זו כנספח א'.
 5. מסמכים המאמתים את תנאי הסף והניסיון לרבות אישורי השכלה, אישורי העסקה, אישורים המעידים על הניסיון הדרוש, תעודות, רישיונות וכיוצ"ב.
 6. המועצה שומרת על זכות לדרוש כלל המועמדים ו/או חלקם מסמכים ו/או הבהרות נוספים ככל שיידרש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ד. תקופת הכהונה

חבר ועדת ערר ימונה לתקופה של 4 שנים והוא יכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת.

ה. הגשת מועמדות

 1. מועמדים המבקשים להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת הערר לענייני ארנונה ו/או כחבר ועדה יגישו את מועמדות בציון התפקיד אליו הם מבקשים להגיש מועמדותם בצירוף כלל המסמכים המפורטים בהזמנה זו ו/או בשאלון ניגוד העניינים.
 2. שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום _____ בשעה _____ לכתובת הדוא"ל: _____ .
 3. הגשת מועמדות יש להגיש עד ליום _____ בשעה _____ לכתובת הדוא"ל: _____ .
  (להלן: "מועד ההגשה") באחריות המציע לוודא את הגשת מועמדתו במועצה. מובהר כי מועמדות שתוגש לאחר מועד ההגשה, תידחה על הסף.

בברכה,
אילן ירימי, ראש המועצה.

המועצה המקומית קריית עקרון