הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב


28/09/2016 20:14

חוק עזר לקריית עקרון (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב), התשנ"ג – 1993

פורסם: חש"ם 500, תשנ"ג (18.2.1993), עמ' 185

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו 24 – לפקודת המועצות המקומיות, ולפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב – 1962 (להלן – החוק), מתקינה המועצה המקומית קרית עקרון חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה –
"בדיקת שפכים" – בדיקת שפכים כמפורט ב – The Examination of Water and" Wastewater" Standard Methods for בעריכה ובהוצאה של APHA-AWWA-WPCF על פי המהדורה המעודכנת למועד ביצוע הבדיקה, שהעתקה מופקד לעיון הציבור במשרד המפקח בשעות העבודה הרגילות;
"בעל", לענין מפעל – מי שמחזיק למעשה במפעל או בחלק ממנו כבעל, כשוכר או באופן אחר;
"היתר" – היתר שנתי להזרמת שפכים, שנתן ראש הרשות המקומית בכתב, לענין חוק עזר זה;
"חומר מסוכן" – כמפורט בתוספת השלישית;
"מלחים" – כמפורט בתוספת השניה;
"מערכת ביוב" – כהגדרת "ביוב" בחוק, לרבות מערכות טיהור וסילוק;
"מעבדה מוכרת" – כמפורט בתוספת הרביעית, לרבות מעבדות נוספות שאינן מפורטות בתוספת כאמור, באישור המפקח, ולמעט מעבדות שההכרה בהן בוטלה מטעמים מקצועיים;
"מפעל" – מקום המשמש לתעשיה או למלאכה;
"מפעל טעון היתר" – מפעל הצורך יותר מ – 5,000 מטרים מעוקבים מים לשנה, וכן מפעל הצורך פחות מ – 5,000 מטרים מעוקבים מים לשנה שראש הרשות המקומית קבע בהודעה בכתב כי הוא טעון היתר;
"מפקח" – מי שראש הרשות המקומית מינהו בכתב למפקח לענין חוק עזר זה;
"ראש הרשות המקומית" – ראש המועצה המקומית קרית עקרון, לרבות מי שהוסמך על ידו בכתב;
"שפכי תעשיה" או "שפכים" – כהגדרת "שופכין" בחוק.

הזרמת שפכים למערכת ביוב

2. בעל מפעל לא יזרים, ולא ירשה לאחר להזרים שפכים ממפעלו אלא למערכת ביוב.
איסור הזרמת שפכים מזיקים
3. בעל מפעל לא יזרים ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו שפכים, אלא –
(1) באופן, בכמות או באיכות שאינם עלולים לגרום נזק למערכת הביוב או לתהליכי הטיפול בשפכים;
(2) בטיב ובאופן שאינם עלולים להיות מטרד או לגרום סכנה או נזק לאדם או לסביבה;
(3) אם לפי תנאי ההיתר היה המפעל טעון היתר ובהתאם להוראות חוק עזר זה.

סייג למתן היתר

4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 2 ו 3 לא יתן ראש הרשות המקומית היתר להזרמת שפכים אם לא קוימו לגביהם הדרישות והתקנים לענין החומרים המסוכנים שנקבעו בתוספת השלישית.

הגשת בדיקות שנתיות

5. בעל מפעל טעון היתר יגיש, אחת לשנה או לפי קביעתו בכתב של ראש הרשות המקומית, לראש הרשות המקומית תוצאות בדיקות של שפכים המוזרמים ממפעלו.

קביעת נהלים ופרמטרים

6. המפעל יקבע נוהלי דיגום ופרמטרים בהתאם לתהליכי הייצור ואיכות השפכים הצפויה, אלא אם כן קבע המפקח נוהלי דיגום ופרמטרים אחרים.

בדיקות פתע

7. מפקח רשאי להיכנס למפעל, בכל עת סבירה, כדי ליטול דגימות של שפכים בכל מקום סביר במפעל, לצורך קיום הוראות חוק עזר זה; ורשאי המפקח להעביר את הדגימות לבדיקה במעבדה מוכרת, לפי בחירת המפעל.

תשלום עבור בדיקות פתע

8. בעד עריכת בדיקות כאמור בסעיף 7 ישלם המפעל למעבדה מוכרת, ובלבד שהמפעל לא יחוייב בתשלום בעד יותר מ – 12 בדיקות בשנה.

אגרה שנתית

9. בעד אחזקת מערכת ביוב וטיהור שפכים, ישלם בעל מפעל לרשות המקומית אגרה שנתית לפי כמות ואיכות השפכים, בשיעור שיקבע בתוספת; האמור בסעיף זה אינו גורע מחובת תשלום אגרה המוטלת על בעל מפעל לפי חיקוק אחר.

איסור הפרעה לבעל סמכות

10. לא יפריע אדם לראש הרשות המקומית או למפקח ולא ימנע בעדם מלהשתמש בסמכויותיהם לפי הוראות חוק עזר זה.

הודעה על שינוי בשפכים

11. בעל מפעל יודיע מיד לראש הרשות המקומית על כל שינוי שחל בכמות או באיכות של השפכים המוזרמים ממפעלו, וכן באופן הזרמתם, אם השינוי נובע מתקלה או משינוי בתהליכי ייצור וטיפול בשפכים.

חומרים אורגנים או חומרים הפוגעים במערכת הובלת שפכים

12. (א) לא יזרים בעל מפעל ולא ירשה לאחר להזרים ממפעלו שפכים העלולים לפגוע במערכת הובלת שפכים, אלא אם כן התמלאו לגביהם הדרישות והתקנים לענין חומרים אורגאניים שנקבעו בתוספת הראשונה.
(ב) ראש הרשות המקומית רשאי להתיר למפעל לחרוג מהתקן לצריכת חמצן כימית שנקבעה בתוספת הראשונה, אם שוכנע שלא ניתן להקטין את שיעורו באמצעים פיסיקליים סבירים.
(ג) האמור בסעיף קטן (ב) לא ימנע מראש הרשות המקומית לדרוש מבעל מפעל לנקוט אמצעים ביולוגיים להורדת העומס האורגני בשפכים אם ראה שהנסיבות מצדיקות זאת.

חומרים מסוכנים

13. (א) ראש הרשות המקומית רשאי לדרוש מבעל מפעל טעון היתר להגיש לו מאזן כמותי של חומרים מסוכנים ושיעור פליטתם בשפכים.
(ב) ראש הרשות המקומית רשאי לדרוש ממפעל טעון היתר נקיטת אמצעים מתאימים להקטנה כמותית של שיעור פליטתם של חומרים משוכנים לסביבה, לרבות דרישה להפרדת זרמי שפכים במפעל והקמת מיתקן קדם-טיפולי שיטפל במקור פליטת החומרים המסוכנים בתוך המפעל.

מלחים

14.(א) ראש הרשות המקומית רשאי לדרוש ממפעל טעון היתר להגיש לו מאזן כמותי של מלחים הנצרכים במפעל ואת שיעור פליטתם בשפכים.
(ב) ראש הרשות המקומית רשאי לדרוש ממפעל טעון היתר נקיטת אמצעים מתאימים להקטנה כמותית של פליטת מלחים בשפכים, לרבות החלפת מלח מרענן, התקנת אמצעים אוטומטיים לרענון מרככים וכן החלפת סוג תמיסה בסיסית-חומצית לניטרול שפכים.
(ג) הוכח להנחת דעתו של ראש הרשות המקומית כי האמצעים כאמור בסעיף קטן (ב) לא הורידו את ריכוז המלחים בשפכי המפעל לרמתו של התקן כמפורט בתוספת השניה, רשאי הוא לשנות את תקני פליטת המלחים בהיתר שיתן למפעל.

איסור מהילת שפכים

15. ראש הרשות המקומית לא יתיר למפעל למהול שפכים כדי להתאימם לרמת התקן.

עבודות למניעת נזק או להסרת מפגע

16. (א) ראש הרשות המקומית רשאי לדרוש בכתב מבעל מפעל לבצע, במועד ובתנאים שנקבעו בהודעה, עבודות למניעת נזק או מפגע תברואתי או להסרתם.
(ב) מי שנמסרה לו הודעה יקיימה לפרטיה להנחת דעתו של ראש הרשות המקומית; תוקפה של הודעה כאמור הוא עד מילוייה.
(ג) לא קיים אדם את הודעת ראש הרשות המקומית או ביצע את הנדרש בה לא לפי התנאים והאופן המפורטים בה, רשאי ראש הרשות המקומית לבצע את המפורט בה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה כאמור, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
(ד) חשבון הוצאות חתום ביד ראש הרשות המקומית יהווה הוכחה לכאורה בדבר שיעור ההוצאות.

סמכות שינוי היתר או הודעה

17. ראש הרשות המקומית רשאי לבטל היתר או הודעה בכתב שמסר בתוקף סמכויותיו לפי חוק עזר זה, ורשאי הוא לשנותם ולהתנות בהם תנאים.

מסירת הודעה

18. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או מועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהיה המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים.

עונשין

19. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה דינו – קנס 900 שקלים חדשים ואם היתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 36 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש הרשות המקומית או אחרי הרשעתו.

תוספת ראשונה

חומרים אורגאנים או חומרים העלולים לפגוע במערכת הובלת שפכים
(סעיף 12)

1. שפכי תעשיה לא יכילו –
כל חומר העשוי לשקוע או לגרום להפרעה בזרימת השפכים במערכת הביוב או לסתימת מערכות הובלת שפכים לרבות –
(א) מוצקים מרחפים בריכוז העולה על 1,000 מ"ג/ל';
(ב) שפכים בטמפרטורה העולה על 45 מעלות צלזיוס בכניסתם למערכת הביוב;
(ג) שומנים כלהלן:
(1) שומן כללי הנבדק בשיטת Soxhlet Extraction Method, בכמות העולה על 300 מ"ג/ל';
שומן הניתן להפרדה במפריד שומן גרביטציוני ) f Gravity SeparationFloatable Oil) בזמן שהייה של שעה בריכוז העולה על 100 מ"ג/ל';
(2) שומן מינרלי או שמנים על בסיס מינרלי, או כל שמן אחר שאינו עובר פירוק ביולוגי, בריכוז העולה על 15 מ"ג/ל';
(3) עומס אורגני כלהלן:
(א) צריכת חמצן כימית(להלן – צח"כ) כללי מעל 2000 מ"ג/ל', אלא בהיתר;
(ב) היחס שבין צח"כ מסונן לבין צח"כ כללי גדול מ – 0.6, כאשר ריכוז הצח"כ הכללי עולה על 800 מ"ג/ל';
(ג) היחס שבין צח"כ לבין צריכת חמצן ביולוגית (להלן – צח"ב) עולה על 10, אלא בהיתר;
(3) מים שהוספו למטרת דילול פסולת נוזלית;
(4) סולפידים מומסים בריכוז העולה על 0.1 מ"ג/ל'.
2. שפכי תעשיה לא יחרגו מתחום ההגבה שבין 6 לבין 9.

תוספת שניה
מלחים
(סעיפים 1 ו 14)

1. שפכי תעשיה לא יכילו, בין בכניסה לביוב בתוך תחומי מפעל ובין בכניסה לביוב היוצא
ממפעל-
(1) סולפטים בריכוז העולה ב200- מ"ג/ל' ב-SO4 מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל,
ובלבד שריכוז הסולפטים לא יעלה על 500 מ"ג/ל' כ-SO4;
(2) כלורידים בריכוז העולה ב200- מ"ג/ל' כ-Cl מעל ריכוזם במים המסופקים למפעל;
(3) נתרן בריכוז העולה על 130 מ"ג/ל' כ-Na מעל ריכוזו במים המסופקים למפעל;
(4) תמלחות שהן תוצר של רענון מרככים מעל לכמות של 1000 ק"ג מלח NaCl לשנה.

תוספת שלישית
תקנים לחומרים מסוכנים
(סעיפים 1 ו 4)

שפכי תעשיה לא יכילו, בין בכניסה לביוב בתוך תחומי מפעל ובין בכניסה לביוב היוצא ממפעל –
(1) ציאנידים כ-CN ותרכובות ציאנוגן העשויים ליצור מימן-ציאניד, בסביבה חומצית, בריכוז שמעל 1.0 מ"ג/ל';
(2) תרכובות פחממנים כלוריים או תרכובות זרחן אורגניות, בריכוז העולה על 0.02 מ"ג/ל';
(3) כלור או הלוגן פעיל אחר, בריכוז העולה על 3.0 מ"ג/ל';
(4) פנולים וקרזולים בריכוז העולה על 3.0 מ"ג/ל';
(5) פלואורידים בריכוז העולה על 3.0 מ"ג/ל';
(6) אקריל אמיד בריכוז העולה על 0.5 מ"ג/ל';
(7) דטרגנט המכונה "דטרגנט קשה" אשר אינו נוטה להתפרק ביולוגית בריכוז העולה על 1 מ"ג/ל';
(8) בנזן, טולואן, ממסיים כגון פחמן טטרא-כלורי, כלורופורם, מתילן כלורי, טרי כלורו אתילן ודומיהם, בריכוז העולה על 0.05 מ"ג/ל';
(9) מתכות כבדות בריכוזים העולים על הריכוזים שלהלן:
אבץ 5.00 מ"ג/ל' כ- Zn
ארסן 0.25 מ"ג,ל' כ- As
בורון 3.00 מ"ג/ל' כ- B
בריליום 0.50 מ"ג/ל' כ- Be
ונדיום 0.50 מ"ג/ל' כ- V
חמרן 25.00 מ"ג/ל' כ- Al
כסף 0.05 מ"ג/ל' כ- Ag
כספית 0.05 מ"ג/ל' כ- Hg
כרום 0.25 מ"ג/ל' כ+6- Cr)שש ערכי(
כרום כללי 2.00 מ"ג/ל' כ- Cr
ליסיום 0.30 מ"ג/ל' כ- Ii
מוליבדן 0.05 מ"ג/ל' כ- Mo
מנגן 1.00 מ"ג/ל' כ- Mn
נחושת 1.00 מ"ג/ל' כ- Cu
ניקל 1.00 מ"ג/ל' כ- Ni
סלניום 0.05 מ"ג/ל' כ- Se
עופרת 0.25 מ"ג/ל' כ- Pb
צריום 0.25 מ"ג/ל' כ- Ce
קדמיום 0.05 מ"ג/ל' כ- Cd
קובלט 0.25 מ"ג/ל' כ- Co

תוספת רביעית
רשימת מעבדות
(סעיף 1)

אנאליסט
בקטוכם
ספקטרולב/אמינולב
מכון וולקני
מכון התקנים הישראלי
מעבדה מרכזית של משרד הבריאות
מעבדות איגודי ערים לאיכות הסביבה
מעבדות מקורות ותה"ל
מעבדות אוניברסיטאיות
י"ד בטבת התשנ"ג (7 בינואר 1993)

אריק חדד
ראש המועצה המקומית קרית עקרון