הסדר הנחות לחייבי ארנונה


02/06/2017 18:20

מבצע סוף חוב! 

תושב/בעל עסק נכבד,

המועצה המקומית קריית עקרון יוצאת במבצע לגביית חובות ארנונה וזאת בהתאם לתקנה שהתקין שר הפנים בדבר מבצע לגביית חובות ארנונה שנצברו עד ליום 31.12.2014 ט' בטבת תשע"ה

המבצע יחול על חובות שנצברו עד יום 31.12.2014 בגין חיובי ארנונה לנכסי מגורים ועסקים, למעט נכסים אשר המחזיק בהם הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל פטור מארנונה לפי סעיפים 4 ו-5 לפקודת מס' עירייה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938.

המבצע יחל ביום 01.06.2017 ז' בסיוון תשע"ז ויסתיים ביום י"ב בכסלו תשע"ח 30.11.2017

אופן התשלום אופן ההסדר שאושר אחוז הנחה
מזומן תשלום במזומן לפירעון מלוא החוב באופן מלא ומיידי 50%
בשקים עד 12 תשלומים בשקים (שק ראשון במזומן) למי שנכנס למבצע בחודש הראשון למבצע. מספר התשלומים המרבי יהיה בהתאם למועד הכניסה להסדר. 45%
הוראות קבע / כרטיס אשראי עד 24 תשלומים למי שנכנס בחודש הראשון למבצע. מספר התשלומים המרבי יהיה בהתאם למועד הכניסה להסדר. 45%

תנאים להשתתפות במבצע:

  1. נפרעו או הוסדרו כדין כל חובות הארנונה לשנים 2016-2015 ו-2017 עד למועד מימוש המבצע.
  2. חתימה על טופס התחייבות לפירעון תשלומי החוב במועד שנקבע בהתאם למבצע.

ביטול הזכאות להשתתפות במבצע:

  1. אי עמידה בתנאים להשתתפות במבצע.
  2. אי עמידה בפריסת התשלומים שנקבעה וחזרה של שני תשלומים (שקים/הוראות קבע).

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי מחלקת הגביה.

בטלפונים: 08-6228840/1/2/3/76

פקס: 08-9353522

חובב צברי – ראש המועצה
אהרון ניסים – מנהל מחלקת הגביה