השוק הפתוח


26/11/2016 21:59

חוק עזר לקרית עקרון (השוק הפתוח), התשמ"ו – 1986

פורסם: חש"ם 301, תשמ"ו (15.05.1986), עמ' 95

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו – 23 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית קרית עקרון חוק עזר זה:

1. הגדרות בחוק עזר זה –

 • "המפקח" -אדם שראש המועצה הסמיכו בכתב למפקח לצורך חוק עזר זה;
 • "שוק פתוח" – השטח בתחום המועצה המפורט בתוספת הראשונה;
 • "ראש המועצה" -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
 • "משטח" – תחום מסוים בשוק הפתוח שיוחד למכירת טובין או להצגתם, בין משטח קרקע, משטח על שולחן, יריעת בד, עץ וכיוצא באלה;
 • "יום השוק הפתוח" – יום חמישי בשבוע, או כאשר הוא ביום מנוחה כמשמעותו בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח – 1948 יום שני בשבוע, אלא אם קבעה המועצה יום אחר והודיעה עליו לציבור במודעות על לוחות המודעות של המועצה ובכניסות לשוק הפתוח;
 • "המועצה" – המועצה המקומית קרית עקרון;
 • " טובין" – כל מצרך המוצע למכירה בשוק וכן בעלי חיים;
 • "מוכר מורשה" -אדם מעל גיל 18 המציג טובין למכירה בין שמכרם ובין שלא מכרם, המחזיק באישור מוכר מורשה מאת ראש המועצה לפי הוראות חוק עזר זה, למעט סוחר בהמות;
 • "סוחר בהמות" – אדם המציע למכירה בשוק הפתוח בהמות כמשמעותן בתוספת הראשונה לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה – 1985;
 • "היתר כניסה" – היתר כניסה ושימוש לשוק הפתוח ולמשטח הניתן לפי הוראות חוק עזר זה.

2. אישור מוכר מורשה

(א) לא יכנס לשוק הפתוח אדם המציע טובין למכירה אלא אם כן יש ברשותו אישור מוכר מורשה מאת ראש המועצה.

(ב) ראש המועצה רשאי לתת אישור מוכר מורשה, לסרב לתיתו, לתקנו, לשנותו, להתלותו, לבטלו וכן
להתנות בו תנאים.

(ג) אישור מוכר מורשה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו, זולת אם בוטל לפי סעיף קטן (ב).

(ד) בעד אישור מוכר מורשה כאמור בסעיף קטן (א) תשולם אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה;
ניתן ההיתר לאחר 30 ביוני, תשולם מחצית האגרה בלבד.

(ה) אישור מוכר מורשה יערך לפי הטופס שבתוספת השלישית ויחתם ביד ראש המועצה או מי שהוא
הסמיכו בכתב.

(ו) אישור מוכר מורשה יוחזק בידי מוכר מורשה ויוצג לפי דרישת מפקח.

(ז) עותק של אישור מוכר מורשה יישמר במשרדי המועצה.

3. היתר כניסה ושימוש

(א) לא יכנס מוכר מורשה או סוחר בהמות לשוק הפתוח אלא לפי היתר כניסה מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) תוקף היתר כניסה כאמור בסעיף קטן (א) יהא ליום נתינתו בלבד, אלא אם כן נאמר בו אחרת.

(ג) ראש המועצה רשאי לתת היתר כניסה, לסרב לתיתו, להתלותו, לבטלו, להגבילו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

(ד) בעד מתן היתר כניסה תשולם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת השניה

(ה) לא יוצאו היתרי כניסה לפי הוראות חוק עזר זה בכמות העולה על מספר המשטחים; ראש המועצה
יקבע את מספר המשטחים בהתאם לגדלו של השוק הפתוח ומספר המעברים בו.

(ו) ראש המועצה רשאי בכל עת לשנות את מספר המשטחים, את גדלם, סידורם, סימונם וצורתם.

4. ימי שוק נוספים

(א) ראש המועצה רשאי להתיר בתחומי השוק הפתוח ימי שוק נוספים על יום השוק הפתוח, למטרות שייראו לו.

(ב) ראש המועצה רשאי לתת היתר לימי השוק הנוספים, לסרב לתיתו, להתלותו, לבטלו, להגבילו, לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

5. איסור מכירת מוצרים מסויימים

(א) ראש המועצה רשאי לאסור או להגביל מכירת מצרכי מזון בשוק הפתוח.

(ב) ראש המועצה רשאי לאסור או להגביל מכירת מוצרים או טובין מסויימים שאין, לדעתו, להתיר
מכירתם בשוק הפתוח.

6. מכירת טובין

לא ימכור מוכר מורשה טובין בשוק הפתוח אלא במשטח שיועד לו.

7. העדפה

ראש המועצה רשאי להעדיף תושבי קרית עקרון בהתאם להנחיות שיוצאו, מטעמים של שיקום, מצב סוציאלי או כלכלי לענין מתן אישורים של מוכר מורשה לפי הוראות חוק עזר זה.

8. איסור כניסה

לא יכנס אדם לשוק הפתוח ולא יימצא בו ולא ירשה לאחר להיכנס אליו או להימצא בו אלא בימים ובשעות שבהם השוק הפתוח פתוח בהתאם להוראות חוק עזר זה.

9. שמירה על הנקיון

מוכר מורשה וסוחר בהמות ינקו את המקום בשוק הפתוח שבו הם מציעים את סחורתם ויחזיקוהו נקי, להנחת דעתו של המפקח.

10. מניעת ריחות ורעש

לא יגרום אדם לריח או לרעש חזקים או בלתי סבירים בשוק הפתוח, ואם עשה כן יפסיקם מיד עם דרישת המפקח.

11. מניעת שופכין

לא ישפוך אדם שופכין, מים או כל נוזל אחר בשוק הפתוח אלא במקום, באופן ובמידה שאישרם המפקח.

12. סילוק מפגע או מטרד

(א) לא יגרום אדם למפגע או למטרד בשוק הפתוח.

(ב) גרם אדם מפגע או מטרד בשוק הפתוח, יסלקו לפי דרישת המפקח תוך הזמן שקבע המפקח בדרישתו.

13. הרחקה מהשוק

מפקח רשאי להרחיק מן השוק הפתוח כל אדם או טובין הנמצאים לדעתו בשוק הפתוח בניגוד להוראות חוק עזר זה.

14. הבערת אש

לא יבעיר אדם אש תחת כיפת השמים בשוק הפתוח, בין לבישול, בין לחימום ובין לשריפת פסולת, אלא במקום ובתנאים שקבע המפקח.

15. אנשים הסובלים ממחלה

לא יכנס לשוק אדם החולה במחלה מידבקת החשוד על כך בעיני המפקח.

16. החזקת משקולות ומידות

המוכר טובין בשוק הפתוח יחזיק את המאזניים, המשקולות או המידות במקום גלוי באופן שהשקילה או המדידה תיראה לעיני הלקוחות.

17. סמכויות מפקח

מפקח רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום בשוק הפתוח ולעשות כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה, וכדי לנקוט כל צעדים הדרושים לקיומו.

18. שימוש בסמכויות

לא יפריע אדם למפקח להשתמש בסמכויותיו לפי חוק עזר זה.

19. ציות להוראת המפקח

מי שנמצא בשוק הפתוח חייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשמירת הסדר והנקיון או למניעת תקלות במהלך העבודה בשוק הפתוח.

20. עונשין

(א) העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 200 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 8 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר הרשעתו.

(ב) בנוסף לעונש שנקבע בסעיף קטן (א), המפר חוק עזר זה או הוראה מהוראותיו חייב לשלם למועצה את כל ההוצאות שהוציאה המועצה עקב ההפרה.

תוספת ראשונה
(סעיף 1)

השטח בתחום המועצה ליד צומת בילו גוש 3797 חלקות 21,20,16,15,12,8; חלקי חלקות 162,102,42,26,25,23,22.

תוספת שניה
(סעיפים 2(ד) ו3-(ד))

בתוספת זו, "מטר" – לרבות כל חלק ממנו.

האגרה בשקלים חדשים

1. בעד אישור מוכר מורשה ………. 10 ש"ח

2. בעד היתר כניסה –

 • לכל משטח שגדלו אינו עולה על 9 מטר רבוע ………. 10 ש"ח
 • לכל משטח שגדלו עולה על 9 מטר רבוע ואינו עולה על 12 מטר רבוע ………. 12.50 ש"ח
 • לכל משטח שגדלו עולה על 12 מטר רבוע ואינו עולה על 18 מטר רבוע ………. 20 ש"ח

תוספת שלישית
(סעיף 2(ה))
המועצה המקומית קרית עקרון

 

תמונה

אישור מוכר מורשה מס' ………………..

השם ………………..

שם האב ………………..

מס' ת"ז ………………..

שנת לידה ………………..

המען ………………..

 

 

 

תנאי האישור:

1. בעל האישור רשאי למכור בתחומי השוק הפתוח בימים שלגביהם יינתן לו היתר כניסה ושימוש לפי הוראות סעיף 3 לחוק עזר לקרית עקרון (השוק הפתוח), התשמ"ו – 1985.

2. סוגי הטובין שבעל האישור רשאי למכור בשוק הפתוח הם…………………………………

3. בעל האישור מתחייב להודיע למפקח על כל שינוי בפרטיו האישיים.

4. האישור אישי ואינו ניתן להעברה.

5. הערות מיוחדות………………………………………………………………………

6. תקפו של האישור יפקע ביום 31 בדצמבר…………………

 

נתאשר.
ה' בתמוז התשנ"א (17 ביוני 1991)
אילן שגיא – ראש המועצה המקומית קרית עקרון