נוהל יישום חוק חופש המידע

מספר נוהל: 1

  1. רקע

א. חוק חופש המידע מנחה את המועצה למסור לכל אזרח/ תושב במדינה, מידע המצוי ברשותה בסייגים המצוינים בחוק חופש המידע ובתקנותיו.

ב. בתמורה לקבלת המידע יחוייב המבקש בתשלום אגרה.

  1. הגדרה"מידע" – כל מידע המצוי במועצה, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
  1. מטרהמטרת הנוהל לקבוע כללים והנחיות לטיפול בבקשות למסירת מידע.
  1. אחריותהממונה על מסירת מידע במועצה אחראי ליישום הוראות החוק ותקנות חופש המידע.
  1. בקשה לקבלת מידע

א. בקשה לקבלת מידע תוגש ע"ג טופס כפי שמופיע באתר המועצה.

ב. הודעה אודות החלטה הנוגעת לטיפול בבקשה תימסר למבקש תוך 30 יום מיום קבלת החלטה להיענות לבקשה.

ג. הוחלט להעמיד את המידע לרשות המבקש ומדובר במידע שניתן למסרו, הוא יישלח או יוצג לעיון בפני המבקש תוך 15 יום מיום קבלת הבקשה, בכפוף לתשלום אגרות.

  1. טיפול בבקשה למידע

א. הממונה על מסירת מידע במועצה יבחן כל בקשה ויברר אם המידע המבוקש ניתן למסירה:

ב. אם הבקשה נוגעת למידע הקשור במבקש עצמו- ימסור המידע ללא גביית תשלום אגרה.

ג. אם הבקשה נוגעת למידע המפורט ב"טבלת נימוקי הדחייה" – ימסור למבקש תשובה מנומקת על דחיית הטיפול בבקשה.

ד. אם הבקשה נוגעת למידע המפורט בסעיף 9(ב) לחוק- יפנה את הבקשה לחוו"ד היועץ המשפטי של המועצה.

ה. אם הבקשה נוגעת למידע המצוי ברשות המועצה וניתן למסרו- יברר הממונה על מסירת המידע עלות האגרה(ות), לו"ז ואופן קבלת המידע, כולו או חלקו, עם הגורמים הנוגעים בו במועצה.

  1. מידע שניתן למסרו

א. הממונה על מסירת מידע:

ב. ייחשב את עלות הטיפול בבקשה, לפי מפתח של שעות עבודה, אגרת הפקה ודמי משלוח.

ג. יודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו ויזמינו לחתום על התחייבות לשלם את עלות הטיפול בבקשה.

ד. המידע יישלח או יועמד לעיון בפני המבקש רק לאחר הצגת קבלה המעידה על תשלום האגרה.