מבצע חיסול חובות עומד להסתיים!


16/03/2021 17:03

שימו לב! המבצע למחיקת ריבית והצמדה על חובות מים עומד להסתיים בסוף חודש מרץ!

המבצע מיועד לצרכנים ביתיים בלבד! ויסתיים ב 31.03.2021

כל מי שצבר חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים עד 30.11.2020 יוכל להסדירו בתקופה זו בפריסה של עד 36 תשלומים.

במסגרת המבצע יימחק סכום החוב הנובע מריבית והצמדה בתנאים הבאים:

עמידה בהסדר התשלומים (באמצעות שיקים / הוראת קבע / אשראי)

תשלום חיובי המים והביוב השוטפים

לא פרע צרכן שני תשלומים לפי הסדר תשלומים שנעשה עמו או לא שילם את החשבון התקופתי השוטף, רשאית החברה לבטל את ההסדר עמו, לרבות הוויתור על ריבית והפרשי הצמדה

נצלו את המבצע! מהרו ושלמו החובות שלכם!

קריטריונים למחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב:

ביום 08.12.2020 הכריזה רשות המים הארצית על מבצע מחיקת ריבית והצמדה לצרכני תאגידי מים וביוב וצרכני מועצות אזוריות בכפוף לעמידה בקריטריונים הבאים:

  1. לצרכן קיים חוב בגין חיובי מים וביוב שוטפים בלבד שנצברו עד ליום 30.11.2020
  2. הצרכן פנה לתאגיד בבקשה להגיע להסדר חוב
  3. החוב הינו בגין 2 תקופות חיוב ומעלה
  4. ההסדר סוכם ונחתם החל מיום 10.12.2020 ועד ליום 31.03.2021
  5. ההסדר יכלול תשלום מלוא קרן החוב
  6. הצרכן חייב לעמוד בהסדר התשלומים ולשלם אותם בזמן
  7. החייב ישלם את חשבונות המים והביוב השוטפים ולא ימשיך לצבור חובות
  8. היה וקיימת תביעה אשר מתנהלת בביהמ"ש או נפתח תיק בהוצאה לפועל בגין החוב האמור – לפי שיקול דעת התאגיד
  9. התאגיד יאפשר פריסת תשלום קרן החוב עד למקסימום 36 תשלומים, וזאת באמצעות הוראת קבע לחובות / כרטיס אשראי / שיקים בלבד. לא תהא אפשרות לתשלום באמצעות שוברים.
  10. היה והחייב לא פרע שני תשלומים לפי הסדר תשלומים שנעשה עמו או לא שילם את החשבון התקופתי השוטף, רשאית החברה לבטל את ההסדר עמו, לרבות ביטול מחיקת ריבית והפרשי הצמדה ולפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדין לגביית החוב.

לבירורים ניתן לפנות למוקד

1-800-800-987

תאגיד המים מי – ציונה בע"מ