10102023-1111


11/10/2023 11:12

מדריך פעולה ליישום תקנה 15 - לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) בעת התקשרות עם גורם חיצוני