מכרז יעוץ תקשורת


13/10/2019 14:19

מכרז פומבי מס' 6/1019

מתן ייעוץ תקשורת וניו-מדיה לצפייה במכרז

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום 10.11.1019 שעה 14:00.

להלן מענה לשאלות הבהרה במכרז שבנדון:

מספר עמוד סעיף שאלה תשובה
1. האם התוכן הממומן בפייסבוק ואינסטגרם נכללים גם בהצעת המחיר? לא
2. 5 27 בתנאי הסף להשתתפות, סעיף 27 הנוגע לצירוף תיק עבודות – האם יש הגבלה על כמות העבודות שיש להציג? לא
3. 4 בתכולת העבודה, סעיף יט' הנוגע ליעוץ בהפקת חומרי דפוס – האם הייעוץ כולל גם את הדפסת החומרים עצמם? לא
4. 26 בנספח ה' נוסח ערבות המשתתף (עמוד 26) – תוקף הערבות המצוין הוא 10/2/1019 האם הכוונה היא לתאריך 10/2/1010? כן

מסמך מקור