מכרז למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקט תמל/1074 קריית עקרון צפון מזרח


18/11/2021 18:01

מכרז מספר: 2/2021

כנגד תכנית ותל/1074 הוגשו עתירות מנהליות. בהתאם לצו הביניים שניתן בהליכים, אין בכוונת המועצה לפעול למימוש התכנית בכל דרך שהיא עד להכרעה בעתירות.
בכפוף להסתייגות דלעיל, הליכי המכרז נמשכים כמתוכנן

המועד להגשת הצעות נדחה ליום א' 20.2.2022 עד השעה 14:00.
למרות הדחייה האמורה, תוקף ערבות המכרז לא ישתנה והתוקף יהיה עד ליום 12.08.2022.

לצפיה בקבצי המכרז: