מכרז: סגן מנהל אגף הנדסה ומנהל מחלקת פרויקטים הנדסיים


09/06/2022 19:28

מכרז פנימי / פומבי מס' 8/22

היקף המשרה: 100%

כפיפות: מהנדסת המועצה

אופן העסקה: דרגה 39-41 בדירוג המהנדסים / חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

ייעוד: סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות בתחום אגף הנדסה.

תחומי אחריות:

 1. סיוע למהנדסת המועצה בניהול האגף ותכנון המדיניות.
 2. פיקוח בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
 3. ניהול מחלקת פרויקטים הנדסיים.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

1. סיוע למהנדסת המועצה בניהול ותכנון מדיניות האגף

 1. מילוי מקום מהנדסת המועצה בהיעדרה.
 2. פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף.

2. ליווי ופיקוח על הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות

 1. אחריות לביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות על פרויקטים הנדסיים המתבצעים ברשות וביצוע ביקורות מעקב לפי הצורך.
 2. בחינה ופתרון עיכובים וחסמים העולים בפרויקטים השונים והצפתם למהנדסת המועצה בעת הצורך.
 3. בדיקה ותיאום תוכניות תשתית ופיתוח המוגשות לוועדה במסגרת בקשות להיתרים.
 4. אחראי על הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום, עריכת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.
 5. גורם מקצועי מייעץ ומנחה של גורמים ברשות בהיבטים של ניהול הפרויקטים.
 6. ייצוג הרשות אל מול גורמי משרד התחבורה והמשטרה.
 7. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.

3. ניהול מחלקת פרויקטים הנדסיים של הרשות.

 1. תכנון ובניית תוכניות עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען ויישום המדיניות בתחום.
 2. ניהול מעקב ובקרה אחר מכלול הפרויקטים ההנדסיים המתנהלים ברשות תוך הסתכלות הוליסטית על פרויקטים נוספים המתקיימים ברמה הארצית.
 3. ניהול תקציב היחידה, מעקב ודיווח על ביצוע תוכניות העבודה השנתיות.
 4. הפקת דוחות חודשיים ותקופתיים להנהלת הרשות.
 5. תיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה עם הרשויות המוסמכות בתחומים ברלוונטיים לרבות כלל הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.
 6. חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי כלל עובדי האגף.

תנאי סף

השכלה:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות

תעודות ורישיונות:

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958.

תנאי כשירות נוספים:

בקיאות בחוק התכנון והבניה בדגש על הרפורמה בתיקון 101 לחוק.

יישומי מחשב:

 1. היכרות עם תוכנת האופיס.
 2. היכרות עם תוכנת MS PROJ – יתרון.
 3. שליטה בשפה העברית

ניסיון מקצועי:

ניסיון של 5 שנים לפחות בפרויקטים הנדסיים.

ניסיון ניהולי:

ניסיון של שנה לפחות אחת לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או עקיפה

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. יכולות ארגון, תיאום ובקרה
 2. קפדנות ודייקנות בביצוע
 3. מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
 4. יכולת לעבוד באופן עצמאי
 5. יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
 6. יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים
 7. סמכותיות
 8. כושר מנהיגות ויכולת הובלה
 9. כושר הבעה בכתב ובעל פה
 10. עבודה בשטח
 11. עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך

התאמות וייצוג הולם:

התאמות:

מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה למשרה ובלבד שיפרט בטפסי המועמדות שיוגדו על ידו את ההתאמות הנדרשות שלו בצירוף מסמכים או חוו"ד מתאימה לעניין זה.

ייצוג הולם:

עדיפות בקבלה למשרה תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות:

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי בצירוף קורות חיים, מסמכים המעידים על השכלה וניסיון והמלצות באמצעות דואר אלקטרוני hr@ekron.org.il

זאת עד ליום 21.6.22 בשעה 16:00.

טלפון לבירורים: 08-6228854

 1. הגשת מועמדות ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון, רישיונות, השכלה או כל אסמכתא רלוונטית אחרת להוכחת עמידה בתנאי הסף כפי שמפורט בדרישות המשרה לעיל לא תידון והיא תיפסל.
 2. מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף ידרשו לעבור מבחני מיון ו-8 המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר יוזמנו לוועדה בפני ועדת הבחינה.
 3. המכרז נכתב בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי
ראש המועצה