מנהל אגף תפעול (אחזקה ושפ"ע)


16/06/2024 22:02

מכרז פומבי מס' 01/06

 • היחידה: שפ"ע
 • תואר המשרה: מנהל אגף שפ"ע ברשות
 • דרגת המשרה ודירוגה: דירוג מח"ר דרגה 40-42 ו/או חוזה אישי כמנהל אגף 60%-70% משכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
 • היקף משרה: 100%
 • סוג מכרז: חיצוני
 • כפיפות: מנכ"ל המועצה

תיאור התפקיד:

1. ניהול תחום תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית:

  • אחריות על היצוע עבודות תחזוקה בתשתיות הרשות המקומית (כגון: דרכים, כבישים ומדרכות, תאורת רחוב, תמרורים).
  • מענה לפניות בנושא ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות במבנים ציבוריים בתחום הרשות המקומית.
  • אחריות על תיקון תקלות וליקויים בתחום הרשות המקומית.
  • ניהול גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לו.

  2 . ניהול האספקה וההתקנה של הציוד במבנים ציבוריים:

  • התקנת ציוד כנדרש (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד)
  • העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.
  • אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה למבנים ציבוריים ברשות.
  • אחסון הציוד במקומות הייעודיים.
  • אחריות על רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע.
  • ניהול הפן הפיזי של הרשות בעת חירום.

  3. ניהול תחום שיפור פני העיר (שפ"ע) ברשות, לטיפוח ושמירת חזות העיר ורווחת התושב.

   • יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה.
   • ניהול מערך התברואה ברשות.
   • ניהול מערך הגינון וחזות היישוב.
   • ניהול תחום איכות הסביבה, פרויקטים בתחום הקהילה.
   • ניהול תחום התשתיות, הלוגיסטיקה והאחזקה.

   תנאי סף:

   השכלה ודרישות מקצועיות:

   בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

   יתרון לתואר אקדמי בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלות, אגרונומיה, מינהל עסקים או מינהל ציבורי.

   או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

   או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

   או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש
   הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

   מנהל השפ"ע יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

   ניסיון מקצועי:

   עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תוכנית כאמור לעיל: ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

   עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

   עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול.

   ניסיון ניהולי – ניסיון בניהול של 5 עובדים לפחות באופן ישיר או עקיף, או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות 40-42 ומעלה, למשך שלוש שנים לפחות.

   מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

   • יכולת ארגון תיאום ובקרה
   • קפדנות ודייקנות בביצוע
   • מהימנות טכנית ותפסיה טכנית
   • יכולת לעבוד באופן עצמאי
   • יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים.
   • יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות
   • סמכותיות
   • כושר מנהיגות ויכולת הובלה
   • כושר הבעה בכתב ובעל פה
   • עבודה בשטח
   • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
   • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
   • נסיעות מרובות ברחבי הרשות.
   • ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.
   • ניהול התקשרויות וקבלנים.
   • זמינות מלאה במצבי חירום

   הגשת הצעות ומועדים:

   • פרטי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של המועצה, כמו גם הטופס להגשת מועמדות, אשר חובה להגיש על גביו את המועמדות. כתובת האתר: https://kiryat-ekron.muni.il/
   • יש להגיש מועמדות בצירוף קו"ח, העתק תעודת זהות, המלצות ומסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כוח אדם יש לציין בנושא: מכרז פומבי מס' ___ טל לבירורים: __
   • הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או לאחר המועד האמור תפסול את המועמדות על הסף.
   • תאריך אחרון להגשת מועמדות יום 30/06/2024 שעה 00:00
   • תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
   • מועמד עם מוגבלות או קשיי שפה זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדותו.
   • המשרה מיועדת לנשים וגברים.

   בכבוד רב,
   ראש המועצה אילן ירימי