פרוטוקול ועדת תרומות


30/10/2023 10:38

אישור קבלת תרומה להצבת מיגוניות במלחמת חרבות ברזל

ביום 16/10/2023 התכנסה ועדת התרומות של המועצה.

משתתפים:

  • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
  • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
  • אלון גרינברג – גזבר המועצה

הועדה התכנסה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016 לאישור קבלת תרומה מ- "גשרים למען שלום" בארה"ב (להלן: "הגוף התורם").

הגוף התורם הביע נכונות להרים תרומה בסך 320,000 ₪ לטובת רכישת 4 מיגוניות ליישוב, בשווה כסף, כאשר התרומה תבוצע באמצעות תשלום ישיר של הגוף התורם, לקבלן המבצע.

בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל, הועדה בחנה את הגוף התורם ומצאה כי אין חשש לפגיעה בטוהר המידות ולא קיימים פעולות או אינטרסים כלשהם של הגוף התורם את מול המועצה.

לא נמצאו הגבלות על קבלת התרומה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016.

לפיכך, הוועדה מאשרת את קבלת התרומה ומברכת את הגוף התורם על תרומתו, כל שכן בשעה זו.

רישום התרומה – התרומה תירשם כתרומה בשווה כסף, באמצעות רישום המיגוניות בספר הנכסים של המועצה וזאת בהתאם להוראות סעיף 11(ב) לחוזר המנכ"ל 4/2016.

פרוטוקול זה יונח בפני מועצת הרשות המקומית ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה וזאת תוך 30 יום מההחלטה.

רשם:
אלון גרינברג
גזבר המועצה

העתקים:
מר חובב צברי – ראש המועצה