פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 47/13


28/03/2023 18:41

מיום 26.3.23

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה (נכנס באמצע דיון סעיף 2 לישיבה)
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה (נכנס באמצע דיון סעיף 2 לישיבה)

אין נעדרים

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)
 • מטי מויאל – מבקרת המועצה
 • דורון גאלי – סופר והיסטוריון (משתתף בדיון בסעיף 2 לסדר היום)

סדר היום:

 1. מידע והנחיות לנבחרי ציבור לקראת בחירות לרשויות המקומיות.
 2. אישור שינוי שמה של קריית עקרון לעקרון – בהמשך לאישור וועדת שמות.
 3. תמיכות מכבי כדורגל – תמיכה בעלות 120,000 ₪ (מצ"ב פרוטוקולים של וועדת משנה לתמיכות וועדת תמיכות).
 4. תיקון תקציב 2023 ע"פ טבלה המצורפת
 5. אישור תב"רים ע"פ טבלה מצורפת
 6. עדכון נוהל תמיכות.
 7. עדכונים.
 8. הרמת כוסית לחג הפסח.

דיון והחלטות:

1. מידע והנחיות לנבחרי ציבור לקראת בחירות לרשויות המקומיות

ראש המועצה מציג את הנושא

חבר המועצה אריק חדד, שאל שאלות, העיר הערות וקיבל תשובות לשאלותיו.

2. אישור שינוי שמה של קריית עקרון לעקרון:

ראש המועצה ודורון גאלי סופר והיסטוריון (משתתף בדיון בסעיף 2 לסדר היום) מציגים את הנושא.

הערה: דוד אבו ובצלאל דוד נכנסו לישיבה באיחור.

חברי המועצה אריק חדד, קרן שגב, בצלאל דוד, ודוד אבו שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 207/13:

המועצה מאשר את שינוי שמה של קריית עקרון לעקרון.

3. תמיכות מכבי כדורגל

ראש המועצה מציג את הנושא.

וועדת התמיכות המקצועית וועדת המשנה לתמיכות אישרה תמיכה בעלות 120,000 ₪ למכבי קריית עקרון.

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 208/13:

המועצה מאשרת תמיכה בסך 120,000 ₪ למכבי קריית עקרון לשנת הכספים 2023.

4. תיקון תקציב 2023 ע"פ טבלה המצורפת

ראש המועצה וגזבר המועצה מציגים את תיקון התקציב לשנת 2023.

סדמס' סעיףשם סעיףתקציב בסיס מאושרשינוי לאישור מועצהתקציב בסיס מתוקןתוספת מותנה לאישור מועצהסה"כ תקציב 2023הערות
הגדלת הוצאות
11744500781בטיחות בעבודה8,00062,00070,000העסקת ממונה בטיחות חיצוני עד סוף שנה
21621100110משכורות גזברות1,886,00055,0001,831,000רכב צמוד למנהלת מכרזים במקום אחזקת רכב בשכר (העברה מסעיף לסעיף)
3חדשרכב מנהלת מכרזים055,00055,000
41990000310משכורות פנסיונרים5,113,00025,0005,088,000פטירת אריה גלעד
51938000572שירות מנמ"ר100,00060,00040,000התאמה להסכם בפועל
61938000931הצטיידות מחשבים85,00060,000145,000פעולות מחשוב לפי תוכנית המנמ"ר כולל הגנת סייבר
71621300750אשכול שורק דרומי12,00011,00023,000התאמה לתקציב שנתי של האשכול 2023
8חדש ברווחההשתתפות בתכנית UP60 באשכול015,00015,000השתתפות בתוכנית אזורית של האשכול לבני 60 ומעלה
101869000780שירותים לקליטת עליה133,000112,50020,500הפרדת סעיף מרכז לסעיפים פרטניים לפי הנחיות המשרד
111869400780קליטה-פעילות העשרה ופנאי לגיל השלישי043,75043,750
121869100780קליטה-חיבור בין תרבויות והקשר הבין דורי025,00025,000
131869300780חדר מורשת043,75043,750
סה"כ הגדלת הוצאות63,0000
הגדלת הכנסות
61111110100ארנונה עסקים34,205,00063,00034,268,000
סה"כ הגדלת הכנסות63,0000
7סה"כ תקציב מועצה 202396,405,00063,00096,468,0005,172,000101,640,000

חברי המועצה אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו וקרן שגב.

נגד: אריק חדד

אושר ברוב קולות.

החלטה 209/13:

המועצה מאשרת את תיקון התקציב לשנת 2023 ע"פ הטבלה המצורפת לעיל.

5. אישור תב"רים ע"פ טבלה מצורפת

ראש המועצה, הגזבר והמנכ"ל הציגו את הנושא.

הוצאותתקבולים
מס'שם הפרויקט או הפעולהמס' תבר קייםתקציב מאושר בתברתוספת/הקטנה בתב"רסה"כ תקציב תב"ר שאושר במועצההקצבה מתקציב רגילהשתתפות בעליםהשתתפות ממשלהמוסדות ותרומותיתרות מתב"רים קודמיםקרנות הרשותמלוות מהאוצרמלוות מבנקים ומוסדות אחריםאשראי מקבלנים וספקיםמכירת רכושהכנסות בעד עבודות לטובת משלמיםהסבר
1הסדרת חניות ברחוב החבצלת והסביונים606650,000200,000850,000200,000
2שוק איכריםחדש095,00095,00095,000שלב התכנון, חלק המועצה במצ'ינג מקול קורא של אשכול שורק דרומי
3מנהלת הסכם גגחדש02,400,0002,400,0002,400,0000רמ"י -לשנת 2023, מצורפת הרשאה
4שיפוץ והרחבת מחלקת הרווחה5962,000,00085,0002,085,00085,000לאור עדכון כתב כמויות לעבודות כיבוי אש + פס"ד פימה
5מיגון מרכז יום לאזרח הוותיק638500,000900,0001,400,000900,000משרד הרווחה – 486,000 ₪ מעוז – 54,000 ₪ קרנות המועצה – 900,000 ₪
6ביצוע הסדרים בטיחותיים ברחוב משה ליבי654300,00050,000350,00050,000
7שיפוץ מבנה הפועל המזרחי חדש01,200,0001,200,0001,200,000לטובת שימוש העדה האתיופית
8הקמת כיתות בית ספר בני יוסףחדש01,000,0001,000,0001,000,000יתכן מימון חלקי של משרד החינוך שיחליף חלק מהקרנות
סה"כ3,450,0005,930,0009,380,000002,400,000003,530,00000000

חברי המועצה אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

השתתפו בדיון אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא.

בצלאל יוסף נמנע מהשתתפות בהצבעה.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בת החן גזאל, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים

אושר פה אחד.

החלטה 210/13:

המועצה מאשרת את התב"רים המוצגים בטבלה

6. עדכון קריטריונים לתמיכות:

ראש המועצה והיועץ המשפטי מציגים את הנושא.

חברי המועצה אריק חדד, דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

השתתפו בדיון אילן ירימי, עזרא יעקובי, בת החן גזאל, יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא.

בצלאל דוד נמנע מלהשתתף בהצבעה

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב , ליטל לביא ציפורי.

נגד: אריק חדד, קרן שגב ודוד אבו.

נמנע: בת החן גזאל

אושר ברוב קולות.

החלטה 211/13:

המועצה מאשרת את עדכון נוהל התמיכות בהתאם לנוהל שאושר על-ידי ועדת תמיכות מקצועית.

7. עדכונים:

 • הקמת מרכז טכנולוגי עם החברה למתנ"סים בספרייה, תרומה בסף 200,000 $ ומצ'ינג מתוכנן של המועצה של כ- 800,000 ₪.
 • אירועי הזיכרון והעצמאות.

8. הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה