פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 20/13


18/06/2020 15:06

מיום 9/6/2020

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת בחן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • שרון לוי – מנהל הפיקוח

נעדר:

יובל יעקב – חבר המועצה

סדר היום:

 1. תיקון תקציב לשנת 2020

א. דיון:

תיקון תקציב (מספר 2) לשנת 2020.

ראש המועצה מציג את הנושא.

גזבר המועצה מעביר  סקירה לתיקון התקציב, כולל מעבר על סעיפי השינוי.

המועצה אישרה תקציב לשנת 2020 בסך 85,972 אלש"ח בסיס ו- 3,430 אלש"ח מותנה ומשרד הפנים אישר את התקציב. בהמשך, המועצה אישרה תיקון תקציב והגדילה את תקציב הבסיס בסך 500 אלש"ח בהעברה מהקרנות לשוטף. השינוי המוגש לאישורכם נובע מהשפעת תקופת הקורונה על הפעילות, מדובר בצמצום תקציב בסיס בסך 2,270 אלש"ח ותקציב הבסיס יעמוד על סך 84,202 אלש"ח, אין שינוי בתקציב המותנה.

חבר המועצה דוד אבו שאל שאלות בעניין ונענה ע"י גזבר המועצה וראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

ב. החלטה 80/13

מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב לשנת 2020 כמפורט להלן:
– תקציב בסיס בסך 84,202 אלש"ח ותקציב מותנה בסך 3,430 אלש"ח.
– תקן כ"א 153.58 משרות.

מצורף נספח א' – ריכוז התקציב שאושר.  

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה