פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 22/13


28/07/2020 14:24

14 ביולי 2020
כ"ב בתמוז תש"פ

מיום 14/7/2020

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת בחן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה

סדר היום:

 1. הקמת וועדת מקלטים למתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים.

הרכב הוועדה: מנכ"לית המועצה, מהנדסת המועצה, היועץ המשפטי למועצה, גזבר המועצה וקב"ט המועצה

 1. הקמת ועדה לבחינה של קבלת תרומות (בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2016).

הרכב הוועדה: מנכ"לית המועצה, היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה.

 1. הקמת ועדת התקשרויות לאישור ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

הרכב הוועדה: מנכ"לית המועצה, היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה.

 1. תב"רים:

א. הקטנת תב"ר הקמת מבנה כיתות בי"ס אוהל מאיר מ-  15,597,011 ₪ ל-15,447,969 ₪

 סה"כ הקטנה ב-149,042 ₪ .

ב. הגדלת תב"ר הקמת אולם ספורט מ-12,114,775 ₪ ל-14,500,000 ₪ .

סה"כ הגדלה ב-2,385,225 ₪

       דיון:

 1. הקמת וועדת מקלטים למתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים בהרכב: מנכ"לית המועצה, מהנדסת המועצה, היועץ המשפטי למועצה, גזבר המועצה וקב"ט המועצה .

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו, חבר המועצה אריק חדד וחברת המועצה קרן שגב שאלו שאלות בעניין ונענו ע"י ראש המועצה והיועץ המשפטי למועצה.

הצבעה:

בעד 6  (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי ויובל יעקב).

נגד  3 (דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

אושר ברוב קולות

החלטה 85/13

מליאת המועצה מאשרת הקמת וועדת מקלטים למתן רשות שימוש במקלטים ציבוריים בהרכב: מנכ"לית  המועצה, מהנדסת המועצה, היועץ המשפטי למועצה, גזבר המועצה וקב"ט המועצה.

חברת המועצה עו"ד ליטל ציפורי לביא, הצטרפה לישיבה.

 1. הקמת ועדה לבחינה של קבלת תרומות (בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2016) בהרכב: מנכ"לית המועצה, היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו וחברת המועצה קרן שגב, שאלו שאלות בעניין ונענו ע"י ראש המועצה, היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה.

חוזר המנכ"ל הוצג וניתנו הסברים להליך.

הצבעה:

בעד 7   (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי ויובל יעקב).

נגד  3 (דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

אושר ברוב קולות.

החלטה 86/13

מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדה לבחינה של קבלת תרומות בהרכב: מנכ"לית המועצה, היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה.

סגנית ומ"מ ראש המועצה בת החן גזל , הצטרפה לישיבה.

 1. הקמת ועדת התקשרויות לאישור ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז בהרכב: מנכ"לית המועצה, היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו, חבר המועצה אריק חדד וחברת המועצה בת החן גזאל שאלו שאלות והתייחסו בעניין ונענו ע"י ראש המועצה, היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה.

הצבעה:

בעד 8 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזל,  משה לוי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי ויובל יעקב).

נגד 3  (דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

אושר ברוב קולות.

החלטה 87/13

מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדת התקשרויות לאישור ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז בהרכב: מנכ"לית המועצה, היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה.

 1. תב"רים:

א. הקטנת תב"ר  הקמת מבנה כיתות בי"ס אוהל מאיר מ-  15,597,011 ₪ ל-15,447,969 ₪ סה"כ
     הקטנה ב-149,042 ₪

ראש המועצה הציג את הנושא.

גזבר המועצה הסביר את השינויים במקורות המימון כמפורט בטבלה שצורפה לזימון.

הצבעה:

בעד 8  ( חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזל,  משה לוי, בצלאל דוד, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי
ויובל יעקב).

נגד 3 ( דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

     אושר ברוב קולות.

החלטה 88/13

     מליאת המועצה מאשרת הקטנת תב"ר הקמת מבנה כיתות בי"ס אוהל מאיר מ-  15,597,011 ₪ ל-

15,447,969 ₪ סה"כ הקטנה ב-149,042 ₪ בהתאם לשינויים במקורות המימון בטבלה המצורפת כנספח א' לפרוטוקול.

חבר המועצה בצלאל דוד, יצא מהישיבה.

ב. הגדלת תב"ר הקמת אולם ספורט מ-12,114,775 ₪ ל-14,500,000 ש"ח, סה"כ הגדלה ב-2,385,225 ₪ (נוסח ההחלטה תוקן במהלך הדיון, ראה בהחלטה)
ראש המועצה מציג את הנושא.

גזבר המועצה מציג את השינויים במקורות המימון על פי הנספח שצורף לזימון ומציג את השינויים בהיקף עבודות הקבלן.

חבר המועצה דוד אבו וחבר המועצה אריק חדד שאלו שאלות והתייחסו בעניין ונענו ע"י ראש המועצה,
היועץ המשפטי למועצה וגזבר המועצה.

גזבר המועצה מציג את החלטת מליאת המועצה בישיבתה מספר 14/13 מיום 12/11/2019 בה אישרה מליאת המועצה תב"ר לאולם ספורט בסכום של 14 מיליון ₪ ולפיכך הגידול שהמועצה מתבקשת לאשר כעת הוא 500,000 ₪ בלבד ביחס להחלטה הקודמת, והכל בהתאם למקורות המימון המוצגים בטבלה. מוצע לשנות את נוסח ההחלטה להחלטה הבאה – "מליאת המועצה מאשרת הגדלת התב"ר מ- 14 מיליון ₪ ל- 14.5 מיליון ₪, ועדכון מקורות המימון בהתאם לטבלה המוצגת".

 הצבעה:

 בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזל,  משה לוי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי ויובל יעקב).

     נגד 3 (דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

     אושר ברוב קולות.

     החלטה 89/13

     מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר הקמת אולם ספורט מ- 14 מיליון ₪ ל- 14.5 מיליון ₪ ועדכון    מקורות המימון ₪ בהתאם לטבלה המצורפת כנספח א' לפרוטוקול.

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דור – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה