פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 30/13


30/05/2021 17:37

25 במאי 2021
י"ד בסיון תשפ"א

מיום 25.05.2021 מס' 30/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה.
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה
 • מלי מרחבי – תקציבאית

סדר היום:

 1. תיקון תקציב 2021.
 2. אישור תב"רים:

א. הקמת מגרש כדורגל.

ב. שיפוץ חדר מורים ביה"ס בן צבי.

ג. מרחבי הכלה.

ד. גן חדשני.

ה. מתחם מתקני כושר גופני.

ו. שיפוץ בית יהושע.

ז. ביטול תב"ר איטום גג אולם ספורט (מבוצע במסגרת פרויקט התקנת המתקנים הסולאריים).

ח. הגדלת תב"ר שיפורי בטיחות בצומת הרצל-משה שרת.

 1. אישור תמיכות כדורגל לקבוצה המאוחדת קריית עקרון- ברנר.
 2. דו"ח כספי רבעון ד' 2020.
 3. אישור הצטרפות למערכת שירותי בנק הדואר באינטרנט.
 4. הקמת צוות תיקון ליקויי ביקורת.
 5. אישור להקמת קרן חניה.
 6. פרוטוקול וועדת שמות לשנת 2020.
 7. דו"ח ביקורת לשנת 2017.
 8. דו"ח ביקורת לשנת 2019.

דיון:

 1. תיקון תקציב לשנת 2021

תקציבאית המועצה מציגה את הנושא ומפרטת את תיקוני התקציב.

חברי המועצה דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב שואלים שאלות ונענים ע"י היועץ המשפטי למועצה וראש המועצה.

הצבעה:

בעד 8 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי(עוקבי) וליטל ציפורי לביא).

נגד 3 ( דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב).

החלטה 117/13

מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב לשנת 2021

 1. אישור תב"רים

ראש המועצה מציג את התב"רים.

חברי המועצה, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב שואלים שאלות ונענים ע"י מנכ"לית המועצה, היועץ המשפטי למועצה וראש המועצה.

ראש המועצה העלה את התב"רים הבאים לאישור מליאת המועצה:

א. הקמת מגרש כדורגל בסך 120,000 ₪ במימון קרנות הרשות.

ב. שיפוץ חדר מורים ביה"ס בן צבי בסך 100,000 ₪ במימון משרד החינוך.

ג. מרחבי הכלה בסך 111,800 ₪ במימון משרד החינוך.

ד. גן חדשני בסך 78,500 ₪ במימון משרד החינוך.

ה. מתחם מתקני כושר גופני בסך 82,300 ₪ במימון משרד החינוך.

ו. שיפוץ בית יהושע בסך 400,000 ₪ במימון קרנות הרשות או הלוואה.

ז. ביטול תב"ר איטום גג אולם ספורט בסך 50,000 במימון קרנות הרשות (מבוצע במסגרת פרויקט התקנת המתקנים הסולאריים).

ח. הגדלת תב"ר שיפורי בטיחות בצומת הרצל-משה שרת בסך 41,121 ₪ במימון קרנות הרשות.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 118/13

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כמפורט לעיל.

 1. אישור תמיכות כדורגל לקבוצה המאוחדת קריית עקרון- ברנר

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה אריק חדד וקרן שגב מתייחסים, שואלים שאלות בנושא ונענים ע"י ראש המועצה.

הצבעה:

בעד 10 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי(עוקבי) ליטל ציפורי לביא, דוד אבו וקרן שגב).

נגד 1 (אריק חדד).

החלטה 119/13

מליאת המועצה מאשרת תמיכה לתחום הכדורגל לקבוצה המאוחדת קריית עקרון- ברנר, כמפורט בפרוטוקולים של ועדת התמיכות המקצועית וועדת המשנה לתמיכות.

 1. דו"ח כספי רבעון ד' 2020

ראש המועצה מציג את התוצאות הכספיות המשתקפות בדוח.

 1. אישור הצטרפות למערכת שירותי בנק הדואר באינטרנט

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברת המועצה קרן שגב שאלה בנושא ונענתה ע"י היועץ המשפטי למועצה וראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 120/13

מליאת המועצה מאשרת הצטרפות למערכת שירותי בנק הדואר באינטרנט.

 1. אישור הקמת צוות תיקון ליקויי ביקורת

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברת המועצה קרן שגב שאלה בנושא ונענתה ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 121/13

מליאת המועצה מאשרת הקמת צוות תיקון ליקויי ביקורת בהרכב: מנכ"לית המועצה, גזבר המועצה ותקציבאית המועצה.

 1. אישור להקמת קרן חניה

ראש המועצה מציג את הנושא.

היועץ המשפטי למועצה מסביר על הנושא.

חבר המועצה דוד אבו, שואל בנושא ונענה ע"י היועץ המשפטי למועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 122/13

מליאת המועצה מאשרת הקמת קרן חניה.

 1. פרוטוקול וועדת שמות לשנת 2020

ראש המועצה מציג את הנושא- שינוי שם רחוב "צדוק הלוי" לרחוב "הרב דוד צדוק הלוי".

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל,  משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי( עוקבי), ליטל ציפורי לביא, דודו אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 123/13

מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול וועדת שמות

 1. דו"ח ביקורת לשנת 2017.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו ואריק חדד מתייחסים, שואלים שאלות ונענים ע"י מבקר המועצה, מנכ"לית המועצה וראש המועצה.

 1. דו"ח ביקורת לשנת 2019

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה דוד אבו מתייחס לדו"ח הביקורת, שואל שאלות ונענה ע"י מבקר המועצה, היועץ המשפטי למועצה וראש המועצה

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דור – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה