פרוטוקול ישיבת מועצה 10/13


16/05/2019 14:48

14.05.2019
ט' באייר תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 13.04.2019 מס' 10/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • בצלאל דוד – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • אריק חדד – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת מועצה

סדר יום:

 1. עדכון הסכם קואליציוני בין סיעת "לב" לסיעת "חצ בתנופה".
 2. מינוי הרב בצלאל לסגן ראש המועצה בתואר לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות תשל"ה- 1975.
 3. עדכון הרכב ועדות המועצה.
 4. אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב במסגרת משלחת לימודית של ראשי הרשויות לארה"ב והאצלת סמכויות.
 5. אישור ומימון נסיעת חברת המועצה- עו"ד ליטל ציפורי לביא לכנס הרביעי לשיתוף פעולה בין צרפת לישראל בנושא "הדמוקרטיה המקומית בשירות החדשנות".

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, פותח את ישיבת המועצה מספר 10.

מקריא את סדר היום.

חובב צברי: הצטרפו אלינו לקואליציה סיעת "לב" ובהתאם עידכנו את הרכב ועדות המועצה. אני יוצא לחופשה בארה"ב מתאריך 15/05/19 ועד ל- 16/06/19. במסגרת החופשה מתקיים כנס ראשי רשויות בין התאריכים 9-14.06 של פיקוד העורף במיאמי שם אני נמצא בכובע של יו"ר ועדת הביטחון, המימון הוא ע"י השלטון המקומי ולכן אני לא מבקש אישור למימון אלא מדובר ברמת העדכון. סגנית המועצה בת החן גזאל תהיה מ"מ ראש המועצה, אני מאציל מסמכויותיי לעניין הדברים הבאים: חתימה על תצהירי רווחה וחתימה על הזמנות דחופות במידה ולא מאתרים אותי. האצלת סמכויות תבוצע בין התאריכים 17/05/19-17/06/19 לטובת מ"מ סגנית ראש המועצה בת החן גזאל ואני אהיה רשאי לבטל את האצלת הסמכויות כולה או חלקה ככל שימצא לנכון. הסעיף האחרון הוא אישור ומימון נסיעת חברת המועצה ליטל ציפורי לביא, סה"כ מדובר במימון של כ-5,000 ₪  אני נפגשתי איתה ובקשתי שהיא תפגוש גם את חבר המועצה אריק חדד כי הוא בקיא בנושא ומכיר את העיר התאומה שלנו בוסי סנט ג'ורג'.

 1. עדכון הסכם קואליציוני בין סיעת "לב" לסיעת "חצ בתנופה.

חובב צברי: דוד בצלאל יהיה סגן ראש המועצה בתואר.

דוד אבו: כמה סגנים יש?

חובב צברי: 3: סגן בשכר אילן ירימי, סגנית בתואר בת החן וכעת הרב בצלאל סגן בתואר.

דוד אבו: כמה מותר עפ"י חוק?

חובב צברי: מותר 3, ויש גם את המשנה לראש המועצה. מבחינת הרכב ועדות המועצה, דוד אתה הופך להיות יו"ר ועדת ביקורת.

דוד אבו: לגבי הרכב הוועדות: הוועדה להנחות ממיסים אמורה להיות מורכבת משני חברי מועצה שלפחות אחד מהם הוא לא חבר בהנהלה.

רינת דנון: תיקנו. זה מופיע בהרכב הועדות שמוצג לכם.

חובב צברי: הנחות ממיסים תיקנו, היו"ר הוא בצלאל דוד וחבר המועצה דוד אבו אלא אם כן תבחר נציג אחר מהסיעה.

דוד אבו: אעביר רשימה מעודכנת. ההסכם הקואליציוני עבר בדיקה של היועמ"ש?

יניב מטלס: כן.

דוד אבו: בתוך ההסכם אני לא ראיתי את כל המבנים שנותנים להם, זה חלק מהסכם הקואליציוני או שזה חלק של המשך?

יניב מטלס: איזה מבנים?

דוד אבו: היות ואני יו"ר ועדת ביקורת, עד היום יו"ר הוועדה היה סתם "טייטל" ולא השתמשו בו, אני מודיע לכם שהחל מהיום ועדת הביקורת תהיה עם שיניים ואנחנו נדאג לבקר את המועצה, ועדות וכל מה שהחוק מאפשר לנו. הנושא הראשון שייבדק זה מבנים, אנשים מחזיקים מבנים ציבורים של המועצה ללא הסכמים, מה שאסור לכם, ומבלי שהוקצו להם המבנים האלה ע"י המועצה ומבלי לשלם חשמל ומים. אני מבקש ממך ראש המועצה לעשות סדר בדברים האלה, כי כרגע הם חלק מהקואליציה ושזה לא יהפוך להיות חלק מאותו אתנן עבור הכניסה לקואליציה.

קרן שגב: מה זה מחזיק תיק תרבות חרדית? זה מה שהיה עד עכשיו תיק תרבות תורנית או שזה תיק חדש?

חובב צברי: בקהילה שלנו יש חרדים.

קרן שגב: אני מכירה את הקהילה. עכשיו יש תיק חדש של תרבות חרדית בנוסף לתרבות תורנית?

דוד אבו: זה מתוקצב?

בת החן גזאל: כן, 150 אלש"ח.

קרן שגב: זה במותנה מה שאומר שאין פעילות.

בצלאל דוד:  עד שיגיע הכסף.

קרן שגב: מה הולך להיות בתיק הזה לדוגמא?

בצלאל דוד: יש לנו תכנית.

קרן שגב: תשתף אותנו, מדובר ב- 150 אלש"ח מכספי ציבור.

בצלאל דוד: ימי עיון, הרצאות, חוגים, כנסים וכדומה.

קרן שגב: יש פעילות שמנהלת אבישג במסגרת תרבות יהודית.

בת החן גזאל: זה יותר הבית היהודי, ולא עבור הציבור החרדי.

קרן שגב: ועכשיו יש מותנה של 150 אלש"ח להפעיל פתאום.

בת החן גזאל: אין.

קרן שגב: אז כל התיק הזה הוא בעצם על תנאי, אין כסף.

בצלאל דוד: יהיה כסף.

קרן שגב: אתה לא יכול לעשות אירועים בהפרדה מהתקציב הזה.

בצלאל דוד: מה שמקובל ברשויות אחרות נעשה.

הצבעה:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, בת החן גזאל, יובל יעקב ובצלאל דוד).  

נגד 2 (קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 43/13

מליאת המועצה מאשרת את עדכון הסכם קואליציוני בין סיעת "לב" לסיעת "חצ בתנופה".

 1. מינוי הרב בצלאל לסגן ראש המועצה בתואר לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) תשל"ה- 1975.

חובב צברי: שאלות? מעלה להצבעה.

הצבעה:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, בת החן גזאל, יובל יעקב ובצלאל דוד).  

נגד 2 (קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 44/13

מליאת המועצה מאשרת את המינויים הבאים:

 1. סגן ראש המועצה בתואר- בצלאל דוד.
 2. מחזיקי תיקים:
 • בצלאל דוד- מחזיק תיק תרבות חרדית.
 • יובל יעקב- מחזיק תיק פיקוח ובטחון (תיק הפיקוח הועבר ממשה לוי).

חובב צברי: אתם לא חייבים להיות נגד.

דוד אבו: כרגע היות ואנחנו ועדת הביקורת כל ההצבעות שלנו יהיו נגד, כי אני לא יכול להצביע בעד על משהו שאני צריך לבקר אותו אחרי זה.

 1. עדכון הרכב ועדות המועצה.

חובב צברי: יש שאלות?

דוד אבו: אם עדכנתם אז הכול בסדר.

מנכ"לית המועצה מקריאה את השינויים- מצ"ב כנספח א'.

חובב צברי: מעלה להצבעה.

הצבעה:

פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, בת החן גזאל, יובל יעקב, בצלאל דוד, קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 45/13

מליאת המועצה מאשרת את הרכב הוועדות- מצורף לפרוטוקול כנספח א'. 

 1. אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב במסגרת משלחת לימודית של ראשי הרשויות לארה"ב והאצלת סמכויות.

דוד אבו: מה הן הסמכויות?

חובב צברי: כפי שהסברתי בתחילת הישיבה מדובר על האצלת סמכויות לחתום על תצהירי רווחה והזמנות עבודה דחופות. האצלת הסמכויות הינה לטובת מ"מ סגנית ראש המועצה בת החן גזאל לתקופה שבין 17/05/2019 ועד 17/06/2019 ואני אהיה רשאי לפי החלטתי לבטל את האצלת הסמכויות כולה או חלקה ככל שאמצא לנכון.

הצבעה:

פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, בת החן גזאל, יובל יעקב, בצלאל דוד, קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 46/13

מליאת המועצה מאשרת האצלת הסמכויות לעניין חתימה על תצהירי רווחה והזמנות עבודה דחופות, האצלת הסמכויות תבוצע מתאריך 17/05/19 ועד ה- 17/06/19 וזאת לטובת מ"מ סגנית ראש המועצה בת החן גזאל, ראש המועצה יהיה רשאי לפי החלטתו לבטל את האצלת הסמכויות כולה או חלקה ככל שימצא לנכון.

 1. אישור ומימון נסיעת חברת המועצה- עו"ד ליטל ציפורי לביא לכנס הרביעי לשיתוף פעולה בין צרפת לישראל בנושא "הדמוקרטיה המקומית בשירות החדשנות".

דוד אבו: אולי תרחיב בנושא, מה זה בדיוק ולמה זה לא היה עד היום ופתאום זה התחיל להיות?

חובב צברי: מי שארגן את הנסיעה זהו השלטון המקומי.

דוד אבו: מה שמעניין אותי זה מי משלם.

חובב צברי: אנחנו.

קרן שגב: אנחנו בשנה של התכנסות.

דוד אבו: עד היום זה לא היה.

חובב צברי: השלטון המקומי מארגן מפגש בצרפת לכל הערים התאומות וחייב להוציא נציג שלנו מאחר ויש לנו את העיר התאומה בוסי סנט ג'ורג. מכיוון שאנו רוצים לשמור את הקשר עם העיר התאומה נשלח את הנציגה שלנו חברת המועצה עו"ד ליטל ציפורי לביא. מדובר בתשלום של כ- 5,000 ₪  ובסופו של דבר זה חיזוק קשרי חוץ וזה לא יזיק לנו, זה לא כצעקתה, זה עניין עקרוני.

דוד אבו: זה עניין עקרוני, עד היום זה לא היה.

קרן שגב: בשנה שאתה אומר שאין כסף למחזיקי התיקים ואתה מצהיר עליה בישיבת התקציב כשנה של התכנסות, אין פה שום התכנסות. בשנה של התכנסות לא עושים דברים כאלה, ובנוסף אני לא רואה את התועלת.

חובב צברי: לפני חודשיים היה לנו ביקור של נוער מאקרון אוהיו.

קרן שגב: אני יודעת, היה מקסים אבל זה לא עלה לנו ועכשיו כן.

חובב צברי: אנחנו תקצבנו בשנת התקציב הנוכחית, אבל לא כמו כל שנה.

קרן שגב: באיזה סעיף מתוקצב?

רינת דנון: משלחות לחו"ל.

חובב צברי: הסעיף מתוקצב בסכום של 10 אלש"ח.

קרן שגב: זה כן מתוקצב, אבל הורידו כסף מתיקים אחרים שנוגעים לתושבים.

חובב צברי: מה ז"א זה לא קשור לתושבים.

קרן שגב: איך זה קשור לתושבים?

רינת דנון: תושבים שלנו יוצאים למשלחות.

קרן שגב: אני מדברת על המקרה הזה.

דוד אבו: שמישהו יסביר לי את המושג דמוקרטיה מקומית.

חובב צברי: השלטון המקומי מוביל מיזם. היום אנחנו חשופים לדברים חדשים, אני כחבר הנהלה בשלטון המקומי יושב בישיבות הנהלה וזה מפתח אותנו.

דוד אבו: כ- 5,000 ₪ זה אומר שזה פתוח? זה יכול להיות יותר מ- 5,000 ₪ ?

חובב צברי: זה 5,000 ₪.

הצבעה:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, בת החן גזאל, יובל יעקב ובצלאל דוד).  

נגד 2 (קרן שגב ודוד אבו)

החלטה 47/13

מליאת המועצה מאשרת את  נסיעת חברת המועצה- עו"ד ליטל ציפורי לביא לכנס הרביעי לשיתוף פעולה בין צרפת לישראל בנושא "הדמוקרטיה המקומית בשירות החדשנות", ומימון עלות הנסיעה בסך של עד5,000 ₪ .

עדכונים:

 • הסכם פינוי אשפה חדש– אנחנו עוברים ל- 4 ימי פינוי.

דוד אבו: אני חושב שזו טעות לרדת בימי פינוי האשפה. זה מוזיל?

אלון גרינברג: כן, חצי מלש"ח, שכבר מופיע בתקציב.

 • אירועי יום הזיכרון והעצמאות- משבח את עובדי המועצה והמתנ"ס על הפקת האירועים.

הישיבה ננעלה.

 

נספחים:

נספח א'- הרכב הוועדות.

 

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

 

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה