פרוטוקול ישיבת מועצה 15/13


31/12/2019 21:33

29/12/19
א' בטבת תש"פ

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 29/12/19 מס' 15/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח

נעדרים

 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה

סדר יום:

1. מינוי ממונה חוק חופש המידע

1. אישור ממונה חוק חופש המידע הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי (עוקבי), יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 67/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי רונית איציקסון כממונה חוק חופש המידע

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה