פרוטוקול ישיבת מועצה 17/13


18/02/2020 21:04

12 בפברואר 2020
י"ז  בשבט תש"פ

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 11/2/2020 מס' 17/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת בחן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה ( נכנסה באיחור 18:42).
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שרון לוי – מנהל הפיקוח

נעדרים:

 • קרן שגב – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה

סדר היום:

 1. פתיחת שני חשבונות בבנק מוניציפאל/מרכנתיל דיסקונט (דקסיה לשעבר), חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס.
 2. שכ"ד חנויות מרכז מסחרי במע"ר – קביעת שכ"ד בהתאם לשמאות שתבוצע לערך הריאלי של השכירויות.
 3. אישור פתיחת שני חשבונות בבנק הדואר עבור הגננות:
  א. אורית בהירה דויק כהן
  ב. עדי אדיי מלקו
 1. אישור השקעת בעלים בחברה הכלכלית לקריית עקרון בסך 500,000 ₪:
  א. תיקון תקציב שוטף לשנת 2020:

  1. הגדלת ההכנסות – סעיף "העברה מקרנות" בסך 500,000 ₪ (מ- 2.2 מיליון ₪ ל- 2.7 מיליון ש"ח).
  2. הגדלת ההוצאות – סעיף חדש "העברה לתב"ר להשקעת בעלים בחברה הכלכלית" בסך 500,000 ₪.
   סה"כ הגדלת מסגרת התקציב השוטף לשנת 2020 ב- 500,000 ₪.

ב. אישור תב"ר להשקעת בעלים בחברה הכלכלית בסך 500,000 ₪, במימון התקציב השוטף מסעיף "השקעת בעלים בחברה הכלכלית".

 1. תיקון תקציבי לקליטת חשבת שכר חיצונית:

הקטנת סעיף שכר עובדי גזברות – 150,000 ₪.

הגדלה סעיף פעולות "שירותי חשבות שכר" – 150,000 ₪.

 1. תב"רים:

א. תב"ר להתקנת מתקני ייצור חשמל סולארי על גגות מבני ציבור ביישוב – עד 2 מיליון ₪ במימון הלוואה.

ב. שינויים והתאמות ביה"ס יסודי בן צבי- 357,019 ₪ הרשאה ממשרד החינוך.

ג. התאמות חצר בגן ילדים- 100,000 ₪ בהרשאה ממשרד החינוך.

ד. הקמת סקייטפארק- 300,000 ₪ מקרנות המועצה.

ה. שיפוץ עמודי תאורה בסך 500,000 ₪ מקרנות המועצה.

דיון:

 1. אישור פתיחת שני חשבונות בבנק מוניציפאל/מרכנתיל דיסקונט (דקסיה לשעבר), חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס.

ראש המועצה מציג את הנושא. מצורף דף הסבר הכולל בסעיף 3 את נוסח ההחלטה המבוקשת.

הצבעה: אושר פה אחד ( חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי ( עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא ואריק חדד)

החלטה 71/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס, חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס – בבנק מוניציפאל/מרכנתיל דיסקונט.

 1. אישור שכ"ד חנויות מרכז מסחרי במע"ר- קביעת שכ"ד בהתאם לשמאות שתבוצע לערך הריאלי של השכירויות.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה בצלאל דוד שאל שאלה בעניין ונענה ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד ( חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי ( עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא ואריק חדד)

החלטה 72/13

מליאת המועצה מאשרת גביית שכ"ד מחנויות המרכז מסחרי  במע"ר- קביעת שכ"ד בהתאם לשמאות שתבוצע לערך הריאלי של השכירויות.

 1. אישור פתיחת שני חשבונות בבנק הדואר עבור הגננות:
 • א. אורית בהירה דויק כהן
 • ב. עדי אדיי מלקו

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד ( חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי ( עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא ואריק חדד)

החלטה 73/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות בבנק הדואר עבור הגננות:

אורית בהירה דויק כהן

עדי אדיי מלקו

 1. אישור השקעת בעלים בחברה הכלכלית לפיתוח קריית עקרון בסך 500,000 ₪ ואת הפעולות הבאות:

א. תיקון תקציב שוטף לשנת 2020:

  1. הגדלת ההכנסות – סעיף "העברה מקרנות" בסך 500,000 ₪ ( מ- 2.2 מיליון ₪ ל- 2.7 מיליון ₪).
  2. הגדלת ההוצאות – סעיף חדש "העברה לתב"ר להשקעת בעלים בחברה הכלכלית" בסך 500,000 ₪.

ב. אישור תב"ר להשקעת בעלים בחברה הכלכלית בסך 500,000 ₪ במימון התקציב השוטף מסעיף "השקעת בעלים בחברה הכלכלית".

ראש המועצה מציג את הנושא.

הצבעה: אושר פה אחד ( חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי ( עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא ואריק חדד)

החלטה 74/13

מליאת המועצה מאשרת השקעת בעלים בחברה הכלכלית לקריית עקרון בסך 500,000 ₪ באמצעות תיקון תקציב ואישור תב"ר כמפורט לעיל.

 1. אישור תיקון תקציבי לקליטת חשבת שכר חיצונית:

הקטנת סעיף "שכר עובדי גזברות" – 150,000 ₪.

הגדלה סעיף "שירותי חשבות שכר" – 150,000 ₪.

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה אריק חדד שאל שאלה בעניין ונענה ע"י ראש ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד ( חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי ( עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא ואריק חדד)

החלטה 75/13

מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציבי לקליטת חשבת שכר חיצונית באופן שצוין לעיל.

 1. אישור תב"רים:

ראש המועצה מציג את הנושא.

חבר המועצה בצלאל דוד וחבר המועצה אריק חדד, שאלו שאלות בעניין ונענו ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד ( חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, עזרא יעקובי ( עוקבי), יובל יעקב, ליטל ציפורי לביא ואריק חדד).

החלטה 76/13

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הבאים:

א. התקנת מתקני ייצור חשמל סולארי על גגות מבני ציבור ביישוב – עד 2 מיליון ₪ במימון הלוואה, במסגרת תכנית ארצית של מפעל הפיס ומבנק מוניציפאל או הלוואה מסחרית.

ב. שינויים והתאמות ביה"ס יסודי בן צבי- 357,019 ₪ הרשאה ממשרד החינוך.

ג. התאמות חצר בגן ילדים – 100,000 ₪ בהרשאה ממשרד החינוך.

ד. הקמת סקייטפארק- 300,000 ₪ מקרנות המועצה.

ה. שיפוץ עמודי תאורה בסך 500,000 ₪ מקרנות המועצה.

רשם: שרון לוי

חובב צברי – ראש המועצה

עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • מר יונתן בר סימן טוב – הממונה על מחוז המרכז משרד הפנים
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה

נספח – פתיחת חשבונות / דף הסבר