פרוטוקול ישיבת מועצה (39)


29/06/2017 15:48

12/06/17
י"ח סיוון תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 29.05.2017 מס' 39/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשה לוי – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • איזי בנוזיו – מבקר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל

נעדרו:

קובי סבג – חבר מועצה

סדר יום:

 1.  דיון בדוחות מבקר המועצה.
 2. שינוי הרכב ועדת הביקורת.
 3. שינוי בתב"רים.
 4. צו מיסים לשנת 2018- תיקון נוסח.
 5. אישור מבצע מחיקת חובות מטעם משרד הפנים.

מהלך הדיון:

חובב צברי: אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 39, הנושא הראשון הוא:

1.דיון בדוחות מבקר המועצה

חובב צברי: ועדת הביקורת לא הצליחה להתכנס ולדון בדוחות, לכן הנושא עולה לישיבת המועצה על מנת שנוכל להתקדם. מבקר המועצה נמצא איתנו, לגבי דוחות הביקורת הם נשלחו אליכם, האם קיבלתם?.

מאיה גולדשטיין: קיבלנו תמצית של הדוחות במייל. אני קיבלתי הצעה שאחליף את קובי סבג בוועדה, אני תוהה האם כדאי שהוועדה תתכנס בהרכבה החדש וכך נדון בדוחות הביקורת?

איזי בנוזיו: הדוחות הם משנת 2010- 2014, מדובר בחמישה דוחות שהוועדה לא דנה בהם מאחר והיא לא הצליחה להתכנס. משרד הפנים דורש לקבל עותקים של הדוחות, כל עוד זה לא נדון בוועדה לא ניתן לשלוח.

אייל זלנה: היו 3 ישיבות שהוועדה התכנסה.

איזי בונזיו: הישיבה הראשונה הייתה בראשותך והיא עסקה בהיכרות, בה ביקשתם את נהלי עבודת הוועדה וחוות דעת של היועמ"ש לגבי סמכויות הוועדה, ולכן לא דנו בדוחות. בפגישה השנייה היועמ"ש לא הגיע והחלטתם לבטל. לאחר מכן, בצלאל החליף אותך ולא היה קוורום והישיבה בוטלה.

דוד אבו: לא נכון, היועמ"ש גם אז לא הגיע.

איזי בנוזיו: בסוף הוועדה לא דנה בדוחות.

יניב מטלס: מה קשור היועמ"ש לוועדת הביקורת?

דוד אבו: בגללך לא היה דיון, קבעו איתך ולא הגעת ואז הגזבר החליט שלא מקיימים בלי היועמ"ש.

אלון גרינברג: אני לא אמרתי את זה. אתה ביקשת ממני לברר היכן היועמ"ש ומאחר והוא לא הצליח להגיע אתה רצית לבטל.

חובב צברי: ובגלל שהוועדה לא מצליחה להתכנס ובכדי שנוכל להתקדם, החלטנו להעלות זאת במסגרת הישיבה על מנת שנדון בדוחות ולאחר מכן מבקר המועצה יעביר למשרד הפנים, נשלחו אליכם הדוחות במייל.

דוד אבו: החומר נשלח אתמול ולא הספקנו לעבור על זה. אי אפשר לעבוד ככה אנחנו לא עסוקים כל היום במועצה אתם שולחים לנו את החומר יום לפני והיום דיון במועצה, אנחנו צריכים לקבל לפחות שבוע מראש כדי שנוכל לשבת ולדון עליהם כמו שצריך, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה..

חובב צברי: זה לא עניין של החלטה, מדובר בפרוצדורה המבקר שם בפני את הדוח להערות, אני עובר על הדוח ונותן תגובה סופית, חלק מההמלצות אני מקבל ואף מיישם ומנחה את המנהלים על תיקון הליקויים.

דוד אבו: אז מה תפקידה של ועדת הביקורת?

יניב מטלס: ועדת הביקורת לא אמורה לאשר את הליקויים בדוחות, היא אמורה לדון בדוחות ביקורת.

דוד אבו: כוועדת ביקורת האם ניתן ליזום נושאים לביקורת?

יניב מטלס: אתה יכול לבקש ממבקר המועצה.

חובב צברי: חברים, בכל מצב אם לא קיבלת תוכלו לקבל את החומר. בנוסף, עד לכניסתי לתפקיד לא דנו בדוחות הביקורת ולא הועברו הערות ראש המועצה. החל משנת 2013 אני עיינתי בכל דוח של המבקר ונתתי את המלצות שלי, לרוב אני קיבלתי. אני מבקש להעלות זאת לדיון אם יש על מה לדון.

מאיה גולדשטיין: יש על מה לדון, בטבלת הדוחות החיצונים בסעיף ליקויים של שנים קודמות ליקוי 8  "המועצה הקצתה שלא כדין שני מקלטים לשימוש רב תכליתי ללא תמורה לגורמים שאינם מאוגדים", אני מניחה שזה מופיע בדוח המפורט. אצל מי זה נמצא בשימוש? אני מניחה שהמבקר יודע את התשובה.

איזי בנוזיו: לא, מאחר ואלו הם דוחות חיצוניים שנעשים ע"י משרד הפנים, לא אני ערכתי.

מאיה גולדשטיין: בדוח כתוב כי הנושא נדון בוועדת הקצאת קרקע והוחלט להכין חוזי שכירות.

דוד אבו: גופים שהם לא מאוגדים האם זה משנה לגבי שכירות?

יניב מטלס: גופים שהם לא מאוגדים אנחנו לא מקצים להם בכלל, כל גוף שמבקש לקבל הקצאת קרקע חייב להיות מאוגד, למעט פעילויות שהמועצה מבצעת בעצמה.

חובב צברי: כל שנה מגיע משרד רואה חשבון שמשרד הפנים שולח ובד"כ הוא נפגש איתי עם הגזבר ועם מלי.

דוד אבו: זה רק לנושא כספים?

אלון גרינברג: לא.

דוד אבו: אז למה זה הצוות הזה?

חובב צברי: אני אומר עוד פעם זו ביקורת של משרד הפנים שמבוצעת ומרוכזת על ידי רואה חשבון מטעמם, הם מגיעים ומדברים עם המחלקות הרלוונטיות. האם יש לכם עוד שאלות לגבי הדוחות.

מאיה גולדשטיין: כן, בטבלת הדוחות הפנימיים סעיף מספר 2 יש ליקוי בנושא חייבים "לעובד מועצה קיים חוב שטרם נפרע בסך 36 אלש"ח. השנה הקודמת החוב היה זהה". האם מדובר בתושב קריית עקרון? במידה וזה כן זה יכול להגיע לוועדה למחיקת חובות? בסטטוס כתוב שלא נראה פתרון באופק וזה יכול להיות מתאים לוועדה.

חובב צברי: אחד הנושאים שנעלה בהמשך לישיבה הוא מבצע מחיקת חובות מטעם משרד הפנים. חברים, היו עד כה שתי שאלות בעניין הדוחות. מי שרוצה את הדוחות המלאים הם יכולים להיות אצלו, כעת המבקר יוכל להעביר את הדוח למשרד הפנים של שנת 2010 עד 2014. מליאת המועצה דנה בדוחות מבקר המועצה לשנים 2010- 2014 ומאשרת להעבירם למשרד הפנים.

2. שינוי הרכב ועדת הביקורת

חובב צברי: אנחנו רוצים לשנות את הרכב הוועדה, כרגע החברים הם : יו"ר הוועדה- בצלאל דוד, חבר ועדה- קובי סבג וחבר ועדה- דוד אבו. קובי סבג לא מצליח להגיע, לכן אנחנו מבקשים להכניס את מאיה גולדשטיין במקומו.

דוד אבו: תוסיף, זה שובר את האיזון.

יניב מטלס: ההרכב מונה שלושה, זה החוק.

מאיה גולדשטיין: צודק דוד אבו, אם אני נכנסת צריך להוציא אותי מוועדה אחרת.

יניב מטלס: בשלב הזה חייבים לכנס ועדת ביקורת קודם כל.

דוד אבו: מה הקשר, גם אם הוא חסר, במידה ואתם נמצאים ואנחנו נמצאים אפשר לכנס.  תקשיבו, אנחנו נמצאים בפתחה של שנת בחירות ואתם כבר מתחילים להוריד כפפות ולהדיח אנשים.

מאיה גולדשטיין: אבל קובי סבג לא רוצה להיות בוועדת ביקורת.

דוד אבו: אם קובי סבג רוצה להתפטר אין לי בעיה להדיח.

חובב צברי: אין כוונה לפטר אותו.

דוד אבו: אני מבקש שזה יתבצע בצורה מסודרת, נשאל את קובי סבג בצורה מכובדת ואם הוא יסכים נחליף. אם אתה מוריד ועדה תיתן ועדה אחרת, זה לא מכובד.

חובב צברי: אין פה שום עניין אישי.

בת החן גזאל: זה בשביל שהוועדה תתכנס.

דוד אבו: טוב, אם אז זה ככה אני מתפטר מהוועדה.

חובב צברי: אוקי, אני רוצה לסכם, דוד אבו ישתחרר מהוועדה.

דוד אבו: ומה קורה אם קובי סבג לא מגיע אני יכול להחליף אותו?

יניב מטלס: החברות היא פרסונלית לא סיעתית.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה מספר 129/12:

המועצה מאשרת את שינוי הרכב ועדת ביקורת, הרכב הוועדה: יו"ר הוועדה- בצלאל דוד, חברת ועדה-מאיה גולדשטיין וחבר ועדה-קובי סבג.

3. שינוי תב"רים

חובב צברי: תב"ר הקמת 12 כיתות לימוד בבית הספר אוהל מאיר: מקורות חיצוניים 9,000 אלש"ח, אני שמח לבשר לכם שקיבלנו הרשאה, תמיר בן משה עדכן אותי היום.  הלוואה שאושרה 2,000 אלש"ח, הלוואה – המרה מהלוואה שאושרה לאולם ספורט – 4,000 אלש"ח. סה"כ העלות היא 15,000 אלש"ח. מהאישור הקודם של המועצה ה-4,000 אלש"ח, ששמנו הכסף לטובת אולם הספורט אנחנו מעברים לבית ספר אוהל מאיר.

דוד אבו: תעשה תב"ר נוסף ותשאיר את אולם הספורט.

חובב צברי: אוהל מאיר נמצא בקדימות. אנחנו הבאנו את זה לאישור משרד הפנים.

דוד אבו: הבנתי, כבר הודעתם להם על העברה.

חובב צברי: אני לא יכול לבקש מבלי שנאשר במועצה. תב"ר אולם ספורט: הלוואה קטנה של 4,000 ₪ בהמרה לטובת בית ספר אוהל מאיר. מפעל הפיס 3 מיליון ₪ תוספת 1,500 אלש"ח ביחס לאישור קודם. סה"כ עלות  11,200 אלש"ח, זמנית חסר מימון 2,500 אלש"ח מבצעים תכנון וממתינים לגיוס תרומה מפלך ו/או מקורות אחרים. תב"ר תשתיות שונות 100 אלש"ח המרת הלוואה, במקום תב"ר "תכנון 5 כיכרות", כי חסר לנו לתשתיות.

דוד אבו: איך אתה מתכוון לגייס לתב"ר אולם ספורט את ה2.5 מלש"ח?

חובב צברי:  תורם מפל"ך.

דוד אבו: ומה אם לא יהיה?

אילן ירימי: נעשה אולם קטן בלי כיתות ספח.

חובב צברי: אנחנו נפגשנו עם גדי גבריהו והוא אמר לנו שהתיק תורם כבר מוכן והם יתחילו לעבוד על זה.

הצבעה:

אושר פה אחד. 

החלטה מספר 130/12

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שינוי התב"רים. 

4. צו המיסים לשנת 2018- תיקון נוסח

חובב צברי: הנושא יורד מסדר היום מאחר והוא עדיין לא גמור. זה יעלה לישיבת מועצה הבאה.

5. אישור מבצע מחיקת חובות מטעם משרד הפנים

חובב צברי: תקופת המבצע הוא מה1.06.2017 עד 30.11.2017, המבצע חל על חובות הארנונה שנצברו עד 31.12.2014, הנחה עומדת על 50% למשלמים במזומן ו45% למשלמים בתשלומים. הסדרי התשלומים הם עד 12 תשלומים בשיקים ועד 24 תשלומים באשראי או הוראת קבע, התשלומים נספרים מחודש תחילת המבצע. בכדי לממש את המבצע חובה לשלם את החובות של השנים 2015, 2016 ו2017 עד מועד המבצע. חובות אחרים: המועצה מבקשת להרחיב את המבצע גם לחובות כגון מים, ביוב, חינוך, שילוט שאינם פיתוח מכוון שמשרד הפנים לא מאשר מחיקת חובות פיתוח, לגבי חובות אחרים יחולו אותם כללים. ההסדרים לחובות אחרים יבאו בפני ועדת מחיקת חובות ויאושרו כהסדרי פשרה לפי נוהל משרד הפנים למחיקת חובות. הוועדה למחיקת חובות כבר אישרה את המהלך ולכן לא נדרש לדון שוב בוועדה למחיקת חובות. ועכשיו זה מגיע לפתחנו.

דוד אבו: דבר ראשון, מבדיקה שהייתה בעבר ואני הייתי מעורב בנושא, רוב החובות של החייבים לא נכנסים לסדר הזה של השנים 2015, 2016 ו2017 והם ממשיכים לא לשלם, יש לך אחוז אחד מתוך כל החייבים שלא עומדים בקריטריונים, כי 2017-2015 הם לא סידרו והם ימשיכו לא לשלם. הדבר השני שמפחיד אותי הוא שזה מנטרל את הוועדה למחיקת חובות וזה קרה ברחובות וגילו כי שהוועדה לא יכולה למחוק. אם אתם רוצים להעביר ההצעה צריך לבצע בדיקה, האם אנחנו כמועצה יכולים לקבוע את הקריטריונים?

יניב מטלס: קודם כל הנושא הובא לדיון בוועדה למחיקת חובות, במסגרת הוועדה התייחסו גם לחובות אחרים. משרד הפנים בעצם מאפשר מסלול ירוק בעניין חובות הארנונה, אימוץ המבצע בעצם מבטל את הצורך בהגשת בקשה ובאישור משרד הפנים. ובנוסף, הובהר במסגרת הוועדה כי אימוץ המבצע אינו גורע ולא שולל מהוועדה לדון בנושאים אחרים.

דוד אבו: ואתה בדקת שהיום כל החייבים לא עומדים בקריטריונים האלה?

יניב מטלס: זה שהחייבים חייבים סכומי כסף גם בגין השנים 2015,2016,2017, לא פוסל אותם מלהצטרף למבצע, בתנאי שהם יסדירו את החובות במסגרת מבצע מחיקת חובות.

דוד אבו: זה לא מה שמופיע במסגרת התקנות.

יניב מטלס: תאמין לי שכן.

דוד אבו: אתם לא מבינים אותי, אם אתה מכניס את 2015, 2016 ו2017 מדובר בסכומים שהם לא מבוטלים באופן טבעי זה מתמוסס לך, כי על זה הוא לא יכול לקבל את הנחה. ואם אנחנו כמועצה נחליט שגם את השנים הללו אנחנו נכניס?

יניב מטלס: אתה לא יכול, זה בהליך של מחיקת חובות.

דוד אבו: האם על השנים 2015, 2016 ו2017 הוא יכול לקבל את ה50% הנחה?

יניב מטלס: לא, לא במסגרת המסלול של מבצע מחיקת חובות.

דוד אבו: אני רוצה להבין האם למועצה יש את הסמכות, ואנחנו יכולים לשנות את המבנה?

יניב מטלס: במסגרת ועדת מחיקת חובות אנחנו יכולים לדון ולהכיל כל מיני קריטריונים. במסלול הירוק של העדר הצורך באישור משרד הפנים אתה לא יכול. אם אתה רוצה למחוק את חובות 2015- 2017 זה דרך הוועדה למחיקת חובות.

דוד אבו: מה נותן המסלול הירוק לחייב לעומת המסלול של הוועדה למחיקת חובות?

אלון גרינברג: לדוגמא בן אדם שיש לנו נכס, במסלול הרגיל של הוועדה למחיקת חובות אתה כמעט לא יכול למחוק לו ובמבצע אתה כן יכול.

חובב צברי: השורה התחתונה היא שאנחנו מאפשרים, זו הזדמנות לתת לתושבים ליישר קו אני לא מכריח.

דוד אבו: השאלה היא אם זה לא מונע מהוועדה למחיקת חובות את הסמכות?

יניב מטלס: זה לא מונע.

חובב צברי: אני מעלה להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד. 

החלטה מספר 131/12

מליאת המועצה מאשרת את כניסת הרשות למבצע מחיקת חובות מטעם משרד הפנים.

הישבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל. 

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה