פרוטוקול ישיבת מועצה (40)


09/07/2017 11:23

28.06.2017
ד' תמוז תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 27.06.2017 מס' 40/12­

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב  – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אהרון ניסים – מנהל הגבייה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

סדר יום:­

צו המיסים לשנת 2018.

מהלך הדיון:

חובב צברי: אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 40, הנושא הוא צו המיסים לשנת 2018 – תיקון נוסח, אנחנו חייבים עד יולי לפרסם את צו הארנונה, הצו תוקן וסודר, יש רק הערה אחת בנושא: במסמך שנשלח אליכם בסעיף 8.2 בטבלה, בסעיף העוסק בקרקע תפוסה אנחנו מבקשים כי התעריף יהיה בגובה 55.83, זה הגובה וזה המקסימום.

יניב מטלס: אחרת זה יוצר חיובים אחרים לשאר החניונים.

אייל זלנה: כלומר אנחנו לא יכולים ליישם את מה שקבענו.

יניב מטלס: אפשר, אך מאחר והתייחסות לשאר החניונים זהה והתוצאה היא שעסקים כמו אלגריה במידה ונשנה התעריף שלהם יקפוץ בהתאם, המלצתנו היא שלא לבצע שינוי בתעריף. למעשה יצרנו חלוקה מפורטת למושג קרקע תפוסה לשימושים שונים, קרקע תפוסה זה מנוח רחב, השאלה היא מה תופס את הקרקע, יש כל מיני סוגים של שימושים שנעשים בקרקע תפוסה כמו למכירת טובין, למכוניות ועוד. במסגרת ישיבת הנהלה עלה רצון לעודד בעלי עסקים לבנות על מגרשים אשר משמשים אותם למכירת כלי רכב על ידי העלאת תעריף הארנונה שלהם. בפועל אנחנו לא מתייחסים לזה כקרקע תפוסה אלא קרקע לחניית רכב. אך, זה נמצא בסיווג 9 של חניונים ואם נשנה את התעריף ל-61.41 אנחנו נצטרך לעלות את התעריף גם שם.

אייל זלנה: כלומר בחניונים?

יניב מטלס: כן.

אייל זלנה: איפה יש לנו חניונים?

אהרון ניסים: אלגריה, בבניין תדמור ובשער העיר יש תכנון להיות חניון ענק.

חובב צברי: תכנית זמ/350 מדברת על כך שכאשר הם יתחילו בבנייה, הם יצטרכו לתת פתרונות לגבי חנייה בקרקע שלהם.

יניב מטלס: במסגרת הצו נוספו עוד שני סיווגים חדשים שזה מרכז ספורט ונופש קאנטרי קלאב וגם חדרי כושר ובריכות שחייה, הכנסנו אותם בתעריפים יחסית נמוכים בכדי לעודד הקמה של מבנים מן הסוג הזה. בנוסף, במסגרת זמ/350 יש תכנון של ייעוד לספורט ונופש.

נועם אהרון: איפה אתם רוצים לעשות את זה?

יניב מטלס: כרגע בתכנון הוא במגרש של יוחננוף, הייעוד שניתן שם זה לספורט ונופש. אנחנו מקווים שבמקום יוקם מרכז ספורט רציני, לכן נתנו תעריף נמוך ולא תעריף של מסחר שהוא כמעט פי 3. יתר השינויים שנעשו בצו הם שינויים של הבהרות שנדרשו.

מאיה גולדשטיין: לעומת צו הארנונה של 2017  בצו של 2018 יש עלייה של כמה שקלים.

יניב מטלס: יש עלייה רוחבית על-פי שיטת העדכון שפרסם משרד הפנים אשר עומדת על 2.18%.

מאיה גולדשטיין: יש רשויות שלא מקבלות את זה, זה נתון לשיקולה של הרשות?

יניב מטלס: כל העלאה והפחתה נתונות לשיקול דעת של הרשות, ברירת מחדל היא העלאה של 2.18% ומי שלא רוצה לעלות צריך להגיש בקשה למשרד הפנים, מאחר ולמעשה מדובר בהפחתת התעריפים. שיעור העדכון הינו בעצם מניעת שחיקת התעריפים.

חובב צברי: אנחנו לא מעלים, זה על פי המדד.

יניב מטלס: מדובר במחצית מהעלייה בשיעור המדד ומחצית מהעלייה בשכר הציבורי במכפלה של 80% אחוז.

חובב צברי: חברים, האם יש עוד שאלות?, אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

בעד: (6) חובב צברי, אילן ירימי, אייל זלנה, בת החן גזאל, קרן שגב ונועם אהרון.

נגד: (1) מאיה גולדשטיין.

החלטה מספר 132/12:

מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים המתוקן לשנת 2018 – רצ"ב.

הישבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.

 

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

 

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה

נספח א- צו המיסים לשנת 2018.

הוראה בדבר ארנונה לשנת הכספים 2018

אישור צו ארנונה לשנת 2018

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, החליטה המועצה קרית עקרון בישיבה מס' ______ מיום _________ להטיל ארנונה כללית בתחום שיפוטה לשנת הכספים 2018 (לתקופה 01.01.2018 – 31.12.2018) אשר תשולם על ידי המחזיקים כדלקמן:

 • א. הגדרות:

  • א.1. כל שיעורי הארנונה מוטלים עבור כל השנה.
  • א.2. כל שטח שיפוט המועצה הנו אזור אחד.
  • א.3. הגדרות נכסים ספציפיים – בכל מקום בו קיימת הגדרה ספציפית המתיישבת להנחת דעתו של מנהל הארנונה, עם השימוש בנכס בפועל, תינתן עדיפות לסיווג הנכס הספציפי, על פני סיווגים כלליים.
   • א.3.א. שטח בניין למגורים הנו כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ, למעט:
    • א.3.א.1. "מקלט" כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית , התשי"א – 1951 למעט "מרחב מוגן" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן – 1990.
    • א.3.א.2. קומת עמודים שלא סגורה ואין בה דלתות או חלונות ואין היא משמשת למגורים.
    • א.3.א.3. מרתפים שגובהם עד 2.20 מטר אשר אינם משמשים למגורים יחויבו ב- 40% משטחם ויצורפו לשטח הדירה לצורך חיוב ארנונה.
    • א.3.א.4. עליות גג אשר גובהם עד 1.80 מטר.
    • א.3.א.5. מבני עזר נפרדים המשמשים לאחסנה, פחונים וסככות פתוחות והמשרתים את מבנה המגורים.
    • א.3.א.6. שטח הרכוש המשותף (כגון: חדרי מדרגות, חדרי אשפה ומקלטים ציבוריים) בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף, למעט בבית משותף שאוכלס לאחר 31/12/1993 .
   • א.3.ב. גג מרוצף, או חצר מרוצפת, או מרפסת מקורה, וחניה שלא ביחד עם הבניין, לא יכללו במסגרת השטח לצורך החיוב בארנונה.

לעניין לעניין צו זה, "חניה שלא ביחד עם הבניין" הינה כל חניה אשר החלק הקרוב ביותר שלה למבנה, מרוחק למעלה משלושה מטר מחלק המבנה הקרוב ביותר לחניה.

 • א.4. שטח הבניין שלא למגורים לכל מטרה שהיא הנו כל השטח הבנוי ברוטו, בכל הקומות, על פי מידות חוץ כולל מבנה עזר, סככות, רשתות צל ויציעים לסוגיהם (להלן: "שטח הבניין ברוטו"), וכולל שטח הקרקע שמעבר לשטח הבניין ברוטו, הצמוד לבניין והמשמש למטרות של הבניין ו/או שעיקר שימושו עם הבניין (להלן: "שטח הקרקע לבניין"). שטח הקרקע לבניין יהיה בהתאם לקביעת המועצה אך לא יותר מ-50 מ"ר.

לעניין צו זה, מבנה/י עזר הינם כל מבנה אשר ניתן לזהותו כחלק מאותו המתחם ו/או העסק ו/או הקרקע ו/או אשר משרתים את העסק ו/או המתחם ו/או הקרקע באופן ישיר או עקיף לרבות: מחסנים, גלריות, מטבחים וכו'.

 • א.5. על אף האמור בסעיף ‎א.4 לעיל, מעברים המצויים במרכז מסחרי ואשר אינם משמשים לשימוש מסחרי, או למטרה הנלוות לשימוש המסחרי, אלא כדרך גישה בלבד לשטחים המסחריים, יחויבו ב-50% מהתעריף הראשי, כל מחזיק בחלק היחסי שבין שטח הנכס בו הוא מחזיק בהתאם לסעיף  ‎א.4 לעיל לבין שטח המרכז המסחרי כשהוא מוכפל בשטח המעברים הכללי במרכז המסחרי.

לעניין צו זה, מרכז מסחרי הינו כהגדרתו להלן: מבנה אשר סגור מכל ארבעת צדדיו, מקורה, תחום מכל צדדיו בבניית קבע (קירות) ואשר מאגד תחת קורת גג אחת מספר עסקים אשר לצורך מעבר בין עסק אחד למשנהו נעשה שימוש בשטחי המעברים.

 • א.6. קרקע תפוסה הנה כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית, אשר משתמשים ומחזיקים בה שלא ביחד עם הבניין.
 • א.7. לגבי תעשיה ומלאכה, שטח הבניין לצורך קביעת סכום הארנונה, יהיה כל השטח הבנוי ברוטו בכל הקומות על פי מידות חוץ על כל קירותיו לרבות מרתפים, , מחסנים, בנייני עזר של אותו בניין לרבות שימוש בחצר, לרבות בניינים המשמשים את המפעל: יציעים, שירותים משרדיים וחדרי אוכל, וכן כל השטח לשימוש כלשהו ולמעט סככות ורשתות צל אשר יחויבו בתעריף המיוחד הנקוב בצו זה.
 • א.8. אדמה חקלאית: כל קרקע בתחום המועצה שאינה בניין, המשמש למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית, אולם קרקע שנמצא עליה נכס שלא הוטל עליו מס ארנונה, תחשב כנכס לפי הגדרת בניין לפי סעיף ‎א.7 לעיל.
 • א.9. מלאכה – לרבות מפעל תעשייתי ששטחו עד 300 מ"ר.
 • א.10. בעל או מחזיק רשאי להגיש השגה בדבר גודל הנכס או מהות החיוב שלפיו נקבעה הארנונה תוך 90 יום מתאריך תחילת החיוב.
 • א.11. "תחום המגורים ביישוב" – השטח הכלול בתוך התחום המסומן במפה המצורפת והכולל את אזורי המגורים של היישוב.
 • ב. שיעורי הארנונה:

 

סיווג ראשי סיווג משנה סוג נכס ₪ למ"ר לשנה
1. מבנה מגורים 103-102 43.20
2. משרדים, שירותים ומסחר
2.1 אולמות שמחה, אולמות שעשועים מקורים, תיאטרון, בתי קולנוע ולרבות מבני עזר של כל אלו 230, 304 180.00
2.2 משרדים, מסחר ושירותים, או שטח המשמש לכל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה ולרבות מבני עזר של כל אלו, המצויים מחוץ לתחום המגורים ביישוב 305, 315 162.94
2.3 משרדים, מסחר ושירותים, לרבות מבני עזר בשטח כולל מעל 15,000 מ"ר (החל מהמטר הראשון) 306 108.51
2.4 משרדים, מסחר ושירותים או שטח המשמש לכל מטרה עסקית שלא הוגדרה בסיווג זה, ולרבות מבני עזר של כל אלו, אשר מצויים בתחום המגורים ביישוב 307 132.64
2.5 תחנת דלק – מבנים ומתקנים לכל שימוש ושטחים מקורים 302, 312 197.66
2.6 מתקני חלוקת דואר 340 384.92
2.7 מועדוני כושר, ספורט ונופש
2.7.1 חדר כושר, שטח המשמש לבריכת שחיה בתשלום (מקורה ושאינה מקורה) ואולמות מקורים המשמשים לבאולינג או לפעילות ספורטיבית מאומצת בלבד, כגון: מגרשי כדורגל, טניס, סקווש, סטודיו למחול וכיוצ"ב (ולהוציא שטחים נלווים המשמשים מטרות אחרות שיחויבו בהתאם לתעריפים הקבועים בצו זה) 271 85.00
2.7.2 מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב) שיש בו כל אלה לפחות: מגרש ספורט, חדר כושר, אולם התעמלות ובריכת שחיה – בגין כל מ"ר מבנה ו/או מתקני ספורט (כולל בריכה השחיה) 272 60.00
2.8 תחנת טרנספורמציה (שנאים)
2.8.1 תחנת טרנספורמציה (שנאים) – מבנים ומתקנים 308 197.14
2.8.2 תחנת טרנספורמציה (שנאים) – יתרת שטח הקרקע 718 17.95
2.9 תחנת ממסר
2.9.1 מבנה ומתקני תחנת הממסר 309 231.42
2.9.2 יתרת שטח הקרקע 719 17.95
3. בנקים וחברות ביטוח 330 1,157.54
4. תעשיה
4.1 מבנה המשמש ליצור 405, 415 138.94
4.2 יתר המבנים במפעל 407, 417 118.10
4.3 בתי תוכנה 410 138.94
5. בתי מלון 319 129.03
6. מלאכה
6.1 כל השטח הבנוי למעט סככות ורשתות צל 406, 416 112.82
6.2 סככות ורשתות צל 408, 418 94.35
7. אדמה חקלאית
7.1 אדמה חקלאית למטע נושא פרי
(לדונם או חלק ממנו).
608 86.19
7.2 אדמה חקלאית לגידול פלחה
(לדונם או חלק ממנו).
607 53.33
7.3 אדמה חקלאית לא מעובדת
(לדונם או חלק ממנו).
606 26.79
8. קרקע תפוסה
8.1 קרקע תפוסה למכירת טובין – קרקע תפוסה או חצר המשמשת למכירה סיטונאית או קמעונאית או מסחרית של טובין ומלאכה (למעט קרקע תפוסה כמפורט באופן פרטני בתתי סעיף 8 זה להלן) 801 55.83
8.2 קרקע תפוסה לכלי רכב – קרקע תפוסה (לא כולל שטח הבניין ברוטו) לצורך העמדת/שהיית כלי רכב, כחלק מפעילות עסקית ולרבות תצוגת מכוניות, חצר למכירת/השכרת מכוניות, מגרש המשמש להעמדת מלאי מכוניות הנמכרות/המושכרות אף במקום אחר (והכל למעט חניון שיחויב בהתאם לסעיף 10 להלן) 802 55.83
8.3 קרקע תפוסה למכירת ותצוגת משאבי טבע ו/או גידולי טבע (כגון צמחים, סלעים וכיוצ"ב) סלעים, עצים וכו' 803 55.83
8.4 קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים– כל שטח המקרקעין (ברוטו), למעט המבנים שיחויבו בהתאם לסעיף 2.1 לעיל 716 51.48
8.5 קרקע תפוסה לפעילות אתגרית, לרבות נהיגה, צניחה, רחיפה, קפיצה, נפילה וכיוצא באלה פעילויות אתגריות 805 55.83
8.6 קרקע תפוסה המשמשת כשטח מגונן בלבד באזור מלאכה, תעשיה או מסחר 704, 714 9.71
8.7 קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח – קרקע מעל 5,000 מ"ר. מפעל עתיר שטח הכוונה היא מבנה אחוד לו צמודה קרקע תפוסה ששטחה אינו פוחת מ-5,000 מ"ר, כאשר המבנה והקרקע התפוסה משמשים מחזיק בודד 790 6.83
8.8 כל קרקע תפוסה אחרת לתעשייה או מלאכה שאין לה הגדרה בצו זה 705, 715 17.95
8.9 קרקע תפוסה לתמיכה בפעילות המסחרית או לכל צורך שאינו נמנה בצו זה 707, 717 55.83
9. חניונים
9.1 חניון שלא בתשלום – לא מקורה 890 17.95
9.2 חניון שלא בתשלום – מקורה 880 35.55
9.3 חניון בתשלום – לא מקורה 870 42.34
9.4 חניון בתשלום – מקורה 860 50.78
למען הסר ספק, בכלל חניון לא תבוא קרקע תפוסה לכלי רכב כאמור בסעיף 8.2 לעיל
10. חקלאות
10.1 מבנה חקלאי 690 45.78
10.2 אדמה חקלאית לחממה או ממכר צמחים וכן חממות מקורות וסגורות באזור חקלאי 605, 609 0.67
11. נכסים אחרים
11.1 כל נכס שלא פורט 350 230.83
11.2 מוסדות ציבור וממשלה, מועדוני מפלגות ומוסדות אחרים שאינם למטרת רווח 505, 515 16.13
 • מועדים:

  • א.1. המועד החוקי לתשלום הארנונה הנו 01.01.2018.
  • א.2. מבלי לפגוע במועד האמור ועל מנת להקל על התושבים, ניתנת אפשרות לתשלום החיוב ב- 6 תשלומים דו-חודשיים צמודים החל ב-01.01.2018, במועדים הבאים: 16.01.2018, 16.03.2018, 16.05.2018, 16.07.2018, 16.09.2018, 16.11.2018.
  • א.3. אי תשלום אחד התשלומים במועדו יגרום לכך שכל החיוב השנתי שטרם שולם יעמוד לפירעון כשתאריך תחולתו הוא 01.01.2018 .
 • הסדרי תשלום והנחות:
  • ב.1. לא תינתן הנחה למשלם מראש את הארנונה או בגין תשלום באמצעות הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי או ממקום העבודה.
  • ב.2. הנחות לזכאים: הנחות לזכאים יינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בקובץ תקנות 5503 מיום 25.02.1993 ותיקוניו ובהתאם לאישור המועצה.

בכבוד רב
חובב צברי – ראש המועצה המקומית קרית עקרון

‏‏09/07/2017
‏ט"ו/תמוז/תשע"ז