פרוטוקול ישיבת מועצה (46) שלא מן המניין


22/12/2017 15:02

12.12.2017
כ"ד כסלו תשע"ח

מיום 10.12.2017 מס' 46/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה

סדר יום:

 1. הארכת תוקף מבצע הגבייה/ההנחות עד ליום 31.12.2017.
 2. מינוי מנהל מטה בטיחות בדרכים.
 3. מינוי מפקח תמיכות.
 4. מינוי יועצת אזרחים ותיקים.
 5. מינוי נציב תלונות הציבור.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב וברוכים הבאים לישיבה מספר 46. סדר היום נשלח אליכם.

1. הארכת תוקף מבצע הגבייה/ההנחות עד סוף דצמבר 2017

חובב צברי:  משרד הפנים מאפשר להאריך את מבצע הגביה/ההנחות עד סוף דצמבר 2017. עד כה הגענו לסכום של 300 אלש"ח בזכות המבצע.

אייל זלנה: האם המועצה מבצעת פניה יזומה לחייבים או כללית?

חובב צברי: גם יזום. אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 155/12

מליאת המועצה מאשרת את הארכת מבצע הגבייה/ההנחות עד ליום 31.12.2017 בתנאים זהים להחלטת האישור המקורית.

2. מינוי מנהל מטה בטיחות בדרכים

חובב צברי: מזכירת אגף החינוך אורלית נגר עושה זאת בפועל כבר שנים, אך צריך לאשר זאת באופן רשמי במועצה.

יש שאלות? אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 156/12

מליאת המועצה מאשרת את מינוי מזכירת אגף החינוך, אורלית נגר, למנהלת מטה בטיחות בדרכים.

3. מינוי מפקח תמיכות

גזבר המועצה אלון גרינברג יצא.

חובב צברי: הנושא עלה בדוחות הביקורת, על המועצה למנות מפקח תמיכות, אנו מבקשים למנות את גזבר

המועצה, אלון גרינברג, למפקח התמיכות. יש שאלות? אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 157/12

מליאת המועצה מאשרת את מינוי גזבר המועצה אלון גרינברג למפקח על התמיכות.

4. מינוי יועצת לאזרחים ותיקים

חובב צברי: אנו מבקשים למנות את מירב לוי כיועצת לאזרחים ותיקים. היום היא משמשת בתפקידה כרכזת

אזרחים ותיקים. האם יש שאלות? אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 158/12

מליאת המועצה מאשרת את מינוי של מירב לוי כיועצת לאזרחים ותיקים.

5. מינוי נציב תלונות הציבור

חובב צברי: אני מבקש למנות את מנהלת אגף השירותים החברתיים כוכי שלמה לנציבת תלונות הציבור.

אייל זלנה: האם הנציב יכול להיות עובד מן המניין? מאחר ויכולה להיות תלונה עליו.

יניב מטלס: לא חייב שהעובד יכהן רק בתפקיד הזה.

נועם אהרון: בדרך כלל זה המבקר.

רינת דנון: אנחנו עושים היסטוריה גם מהבחינה שאנו ממנים נציבה וגם כי זה לא המבקר.

חובב צברי: אני מבקש להעלות להצבעה, אין מניעה.

הצבעה: אושר פה אחד.

החלטה מספר 159/12

מליאת המועצה מאשרת את מינויה של מנהלת אגף השירותים החברתיים, כוכי שלמה, לנציבת תלונות הציבור.

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, עוזרת מנכ"לית.

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה