פרוטוקול ישיבת מועצה (50) שלא מן המניין


30/01/2018 16:59

14.01.2018
כ"ז בטבת תשע"ח

מיום 14/01/2018 מס' 50/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גאזל – סגנית ראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עדי בצר – עוזרת ראש הרשות

נעדרו:

 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה

סדר יום:

 1. אשרור חוקי העזר. מצ"ב חוקי העזר.
 2. אישור המלצות ועדת שמות מיום ה- 31.12.2017 ומיום 20.02.2017. מצ"ב פרוטוקולים.
 3. תיקון פרוטוקול מספר 49.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 50.
מקריא את סדר היום.
מבקש להוריד את הנושאים מסדר היום, תקבע ישיבה חדשה בקרוב.

הישיבה ננעלה.

רשמה: עדי בצר, ע. ראש הרשות.

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה