פרוטוקול ישיבת מועצה (53)


09/08/2018 16:43

25.05.2018
י' סיוון תשע"ח

מיום 23.05.2018 מס' 53/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

סדר יום:

1. התנהלות בשנת בחירות.
2. הנחות ארנונה-

2.1. אישור הנחה למשרתי מילואים.
2.2. אישור טבלת הנחות ארנונה לפי מבחן הכנסה.

3. אישור תעריפים לחוקי העזר: היטל סלילה (כבישים ומדרכות), היטל שצ"פים והיטל תיעול.
4. תב"רים:

4.1. הגדלת תב"ר הקמת מוקד במרכז הפעלה.
4.2. שיפוץ מרכז הפעלה.
4.3. חידוש הרחובות בשטח 140.
4.4. הצטיידות וריהוט מוסדות חינוך.

5. אישור מקדמה על חשבון תמיכה 2018 לעמותות הספורט.
6. אישור נסיעת ראש המועצה לצרפת.
7. העברת 27 אלש"ח מסעיף שכר מזכירות לסעיף כ"א בחינוך.
8. תיקון תקציב.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 53.
ראש המועצה מקריא את סדר היום.

1. התנהלות בשנת בחירות.

חובב צברי: קיימנו יחד עם היועמ"ש במסגרת ישיבת מנהלים הרצאה מפורטת בנושא התנהלות בשנת בחירות. כיום אנו נמצאים בתקופה השנייה והאחרונה של שנת הבחירות שהתחילה בסוף אפריל. יש הנחיות מפורטות לאופן התנהלות בתקופה זו, כמו הנושא של טוהר בחירות. אני מעביר את רשות הדיבור ליניב שייתן הדגשים בנושא.
בת החן גזאל: חובב, אולי נשאיר את זה לסוף כדי שחברי המועצה המאחרים יגיעו.
דוד אבו: הנושא הזה מעניין את כולם, תעביר אותו לסוף ונתחיל עם הנושאים האחרים.
חובב צברי: אין בעיה, נשאיר את זה לסוף.

2. הנחות ארנונה:

2.1. אישור הנחה למשרתי מילואים

חובב צברי: אנחנו רוצים לאשר הנחה בארנונה למשרתי מילואים בהתאם לתקנות שהותקנו ע"י שר הפנים. הרשות המקומית רשאית להעניק 5% הנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים, כאשר ההנחה תחול מיום 1.1.18.
דוד אבו: רטרו? מי ששילם בעבר אנחנו מקזזים או מחזירים?
אלון גרינברג: צורת ההחזר – מה שהתושב יבקש.
דוד אבו: מה הרעיון של הרטרו?
מאיה גולדשטיין: ככה זה.
חובב צברי: משרד הפנים נתן אופציה להתחיל מה- 1.1.18 או מה-1.05.18.
אלון גרינברג: משרד הפנים שכח לפרסם בהתחלה מהי תחולת החוק ולכן רשויות פנו אליהם, לאחר מכן פורסם ברשומות שתחולת החוק היא מיום 1.1.18.
מאיה גולדשטיין: אני בעד.
חובב צברי: הסוגיה הזו היא מצוינת.
אייל זלנה: אף אחד לא שאל את השאלה הכי עצובה,
מאיה גולדשטיין: מה?
אייל זלנה: כמה כסף זה?
חובב צברי: 20 אלש"ח.
אייל זלנה: מה שאומר שלא עושים אצלנו מילואים.
אלון גרינברג: חשוב לציין כי ההגדרה של מי זכאי להנחה, משרת מילואים פעיל, היא בהתאם לתעודה שניתנת ע"י משרד הביטחון, הם מחליטים, לא אנחנו.
חובב צברי: חברים, יש עוד שאלות לגבי סעיף 2.1?
נועם אהרון: איך מפרסמים זאת ביישוב?
אלון גרינברג: נפרסם בלוח המודעות, באתר המועצה ובעוד ערוצים.
רינת דנון: נועם, אם אתה יודע להשיג רשימה של התושבים שעושים שירות מילואים פעיל, אנחנו נוציא להם מכתב אישי.
חובב צברי: נוציא מזכר לתושבים. אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה 187/12
מליאת המועצה מאשרת את התקנות שחוקקו ע"י משרד הפנים, המועצה תעניק 5% הנחה בארנונה למשרתי מילואים פעילים החל מיום 1.1.18.

 

2.2. אישור טבלת הנחות ארנונה

חובב צברי: אישור טבלת הנחות ארנונה לפי מבחן הכנסה כולל הנחה חדשה שאושרה בשנת 2018 ברמת 16% ו- 24%. מוצגת טבלה שמציגה את הסכומים.
אלון גרינברג: משרד הפנים הוסיף השנה עוד קטגוריה אחת שמתחלקת לשנים (מופיע בצד שמאל) למעלה 16% למטה 24%, הם למעשה קבעו שגם אנשים שמרווחים יותר ממה שהיה במצב הקודם, זכאים מינואר 2018 להנחה. רוב הרשויות כבר אישרו את זה, אנחנו מבקשים לאשר זאת גם.
דוד אבו: עד סכום של 21,000 ₪ אתה אמור לקבל הנחה?
אלון גרינברג: משפחה שיש בה 9 נפשות, זוג הורים ו-7 ילדים, אם ההכנסה של כל המשפחה היא עד 21,730 ₪ הם זכאים להנחה של 24%. לפני התיקון הזה, הם היו זכאים להנחה אם היו מרווחים פחות מ 16,000 ₪.
אייל זלנה: מדובר בסך כל הכנסות, כולל קצבת ילדים וכדומה.

אלון גרינברג מציג דוגמאות נוספות מהטבלה.

דוד אבו: זה מוכתב לוועדה?
אלון גרינברג: זו טבלת הנחות שמטופלת במחלקת גביה ולא בוועדה.
יניב מטלס: זאת לא וועדה.
אלון גרינברג: אחוזי ההנחה הם "עד" וזו החלטת מועצה, מחלקת הגבייה תבצע את ההנחות בהתאם לנתונים. בשנה הבאה נוכל למסור נתונים עד כמה שתי הקטגוריות החדשות הללו השפיעו.
אייל זלנה: אולי הרווחה יודעת כמה משפחות עם 9 ילדים יש.
אלון גרינברג: הם לא יכולים לדעת, אין להם את נתוני ההכנסה, זו חלוקה של נפשות והכנסה.
חובב צברי: יש עוד שאלות על סעיף 2.2.? אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה 188/12
מליאת המועצה מאשרת את טבלת הנחות ארנונה בהתאם למבחן הכנסה, כולל הנחה חדשה שאושרה בשנת 2018, ברמת 16% ו- 24% – מצורף כנספח.

 

3. חוקי עזר

חובב צברי: אישור תעריפים חדשים לחוקי העזר: היטל סלילת כבישים ומדרכות, היטל שצ"פים והיטל תיעול.
דודו אבו: למה זה חוזר כל פעם?
יניב מטלס: נגמרה התקופה.
דוד אבו: זה לא אושר סופית?
יניב מטלס: משרד הפנים לא מאשר לתקופה לא מוגבלת חוקים בעלי משמעויות כלכליות.
דוד אבו: כל כמה זמן נדרש החידוש?
יניב מטלס: בעיקרון זה אחת לחמש שנים.
דוד אבו: אנחנו הצבענו כבר 4 פעמים.
יניב מטלס: מה שקרה מבחינת התהליך מהרגע שבו הכינו את התחשיב ועד הרגע שאושר התחשיב במשרד הפנים לקח הרבה זמן. משרד הפנים תמיד מתסכל על המועד שבו נערך התחשיב, לכן היה פרק זמן מאוד קצר.
אלון גרינברג: מליאת המועצה אישרה בפעם האחרונה הארכת תוקף התחשיבים הכלכליים של שנה.
יניב מטלס: התוקף של החוק היה לזמן קצר מאוד, התכנסו כאן כי נתנו לנו האפשרות להאריך את חוקי העזר בשנה אחת בלבד. לאחר מכן, יצאנו לבחינת תעריפים חדשה כי עברו ה-5 שנים מהתחשיב הקודם.
דוד אבו: אין לנו בנייה חדשה, למה צריך את זה?
יניב מטלס: כרשות אתה מחויב להחזיק חוקי עזר.
דוד אבו: מה אומר החוק? אז אנחנו סייגנו אותו אם אני זוכר נכון.
יניב מטלס: לא שינו את הוראות החוק, רק עדכנו את התעריפים.
חובב צברי: החברה ששכרנו עדכנה את התעריפים.
דודו אבו: המועצה היא זו שקובעת את תעריפים ולא משרד הפנים.
חובב צברי: החברה המליצה לנו בהתאם לתחשיבים כלכליים.

אלון מציג את טבלת התעריפים הישנים והחדשים.

דוד אבו: אתה מחייב על הכול?
אלון גרינברג: לשצ"פים לא הגדירו בהנדסה אזורי חיוב ולכן אנחנו לא מחייבים. לצורך השוואה, לתושב שבבעלותו מגרש של 500 מטר ובונה עליו 200 מ"ר, נכון להיום הוא ישלם 120 אלש"ח, ולאחר שהתעריפים יתעדכנו העלות תהיה 113 אלש"ח, זו ירידה של כמעט 6%.
דוד אבו: זה חל על כלל היישוב?
אלון גרינברג: כן.
דוד אבו: מה התעריפים על מקומות שכבר גבו עליהם?
אלון גרינברג: מה זאת אומרת? אתה מתכוון ששולם מרכיב הקרקע?
דוד אבו: תוספת לבית בנוי, לדוגמה הבתים הדו- קומתיים בדרך ירושלים, אנשים עשו שם תוספת ובאו אליי וטענו שאתם חייבתם אותם על הקרקע, למרות שהקבלן בזמנו בנה ורק השד יודע מי חייב את מי, מדובר על לפני עשרים שנה. איך יודעים?
אלון גרינברג: אתה מדבר על בנייה משותפת?
דוד אבו: כן.
אלון גרינברג: אני חייב להודות שבעיה כזאת עדיין לא הגיעה אליי, אני עדיין לא נתקלתי בטענה שביקשו לחייב בגין מרכיב הקרקע בעת תוספת בנייה לדירה בבניין משותף. אני מוכן לבדוק את הנושא.
דוד אבו: אני שואל שאלה כללית, יש פה בעיה בבתים המשותפים לדוגמה כשבונים מרפסת בהתאם לתיקון 101 לחוק , השאלה היא מה אנחנו גובים עבור זה? כי שולמו בגינם בעבר.
אלון גרינברג: אנחנו גובים גם בגין מרכיב הקרקע וגם בגין מרכיב הבנייה. אם מרכיב הקרקע כבר שולם, לא מחייבים פעם נוספת.
דוד אבו: בכל מקרה שולם על הקרקע. נכון?
אלון גרינברג: איפה ששולם, שולם, יש מקרים שלא שולם.
אייל זלנה: הקרקע לא גדלה, גדלה רק הבנייה.
יניב מטלס: במרבית המקומות שיש בנייה, סביר להניח שהקרקע כבר חויבה, במקומות בתוליים מן הסתם הקרקע לא חויבה.
אייל זלנה: זה משנה אם זה פרויקט של מחיר למשתכן?
דוד אבו: איך בודקים דבר כזה?
אלון גרינברג: אנחנו כבר נתקלנו בבעיה שאין תיעוד 30 ו-40 שנה לאחור, קיבלנו החלטה עם היועמ"ש, שאם אין הערות מיוחדות בתיק, שלא שולם, אזי ההנחה היא שכן שולם שאם לא כך, היתה צריכה להופיע הערה בתיק.
חובב צברי: חברים, יש עוד שאלות? אני מעלה להצבעה.
חברי המועצה מצביעים.
חובב צברי: דודו אתה נגד?
אייל זלנה: דודו אתה נגד ההורדה?
דוד אבו: זאת לא הצבעה על הורדה,
מאיה גולדשטיין: אז למה אתה נגד?
דוד אבו: אני נגד החידוש של חוקי העזר לפני שאני עובר עליו, אם זה רק הטבלה אין בעיה.
יניב מטלס: אין שום שינוי למלל.
דוד אבו: הוא נותן תוקף לחוק העזר החדש.
חובב צברי: ההצבעה היא על התעריפים בלבד.
דוד אבו: אני שאלתי לפני האם אנחנו מביאים את החוק עזר לחידוש ושאלתי למה אתם מביאים את זה עוד פעם.
יניב מטלס: חוק העזר לא מתבטל אם אתה לא מבטל אותו.
דוד אבו: יש תוקף.
יניב מטלס: יש תוקף לתעריפים ועל הגביה הנגזרת מהם.
דוד אבו: אני רוצה להבין על מה אני מצביע.
חובב צברי: אתה מצביע על עדכון התעריפים.
דוד אבו: אם מדובר בתעריף אני בעד.
אלון גרינברג: אני מעדכן שבעניין התעריפים לנפח שנשלחו אליכם בחומר הראשוני, החברה הבודקת מטעם משרד הפנים (גי'גה) שלחה אישור לעדכון בתעריפי הנפח למרכיב הבינוי בחוק להיטלי סלילה (כביש ומדרכה) ותיעול וניקוז.
מצ"ב בנספח ג'
חובב צברי: אני מבקש להעלות להצבעה את עדכון התעריפים כולל העדכון בנספח ג'.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה 189/12
מליאת המועצה מאשרת את התחשיבים והתעריפים בהתאם לתחשיבים של חברת אורבניקס והאישורים של חברת גי'גה מיום 29.4.2018 כמפורט להלן: (הכל במחירי נובמבר 2017)

היטל סלילת כבישים:

מ"ר קרקע – 63.06 ₪
מ"ר בנוי – 126.12 ₪
מ"ק בנוי – 31.53 ₪

היטל סלילת מדרכות:

מ"ר קרקע – 42.04 ₪
מ"ר בנוי – 84.08 ₪
מ"ק בנוי – 21.02 ₪

היטל תיעול:

מ"ר קרקע – 20.86 ₪
מ"ר בנוי – 41.72 ₪
מ"ק בנוי – 10.43 ₪

היטל שצ"פ:

מ"ר קרקע – 25.06 ₪
מ"ר בנוי – 50.11 ₪

4. תב"רים

4.1. הגדלת תב"ר הקמת מוקד במרכז הפעלה:

חובב צברי: תוספת של 171,351 ₪ ממשרד הפנים, סה"כ התב"ר יעמוד על 271,351 ₪. חידשנו את מרכז הפעלה בהשקעה של סה"כ של 1,200 אלש"ח ואנחנו מבקשים לגמור את הסיפור של הריהוט והמחשוב, הינו בישיבה יחד עם נציגי פקע"ר ורח"ל וכדי להגיע למצב הזה צריך להגדיל את התב"ר, יש לנו כבר 100 אלש"ח שאישרנו בעבר וכעת אנחנו מבקשים לאשר תוספת של 171,351 ₪.
דוד אבו: ה- 171,351 ₪ זה ממשרד הפנים?
חובב צברי: כן.
אלון גרינברג: יש לנו 100 אלש"ח שאישרתם בעבר וקיבלנו עוד 2 הרשאות.
חובב צברי: מעלה להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה מספר 190/12
מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר הקמת מוקד במרכז הפעלה תוספת בסך 171,351 ₪ ממשרד הפנים (סה"כ התב"ר 271,351 ₪).

4.2. שיפוץ מרכז הפעלה

חובב צברי: יש לנו הרשאה ממשרד הביטחון בסך 250 אלש"ח לטובת שיפוץ המרכז, כבר אמרתי שהשיפוץ כולו עלה 1.2 מלש"ח. אתם מוזמנים לבקר במרכז.
קרן שגב: זהו נגמר?
חובב צברי: חוץ מריהוט ומחשבים. ההרשאה מגיעה ממשרד הביטחון. אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה מספר 191/12
מליאת המועצה מאשרת תב"ר שיפוץ מרכז הפעלה בסך 250 אלש"ח הרשאה ממשרד הביטחון.

 

4.3. חידוש הרחובות בשטח 140

חובב צברי: תב"ר חידוש הרחובות בשטח 140 יש לנו תוספת 468,000 ₪ ממשרד הפנים והקטנת הלוואה בסך 468,000 ₪.
דוד אבו: מה זה הקטנת הלוואה?
חובב צברי: מייעדים לנושא אחר לטובת פיתוח.
דוד אבו: כבר עשיתם?
מאיה גולדשטיין: אתם מחזירים עכשיו לקרן של הלוואה 468,000 אלש"ח?
דוד אבו: זה לא נעשה סתם.
חובב צברי: אנחנו מנתבים את זה לטובת הצטיידות וריהוט של מוסדות החינוך שבבנייה, בתי הספר וגנ"י.
מאיה גולדשטיין: אז אתה לא מחזיר?
חובב צברי: לא.
דוד אבו: אתם מביאים לכל ישיבה תב"רים, אולי תרכזו הכול ותביאו בפעם אחד את כל התב"רים.
חובב צברי: אני מעלה להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה מספר 192/12
מליאת המועצה מאשרת תוספת לתב"ר חידוש רחובות בשטח 140 בסך 468 אלש"ח ממשרד הפנים והקטנת הלוואה בסך 468 אלש"ח.

 

4.4. הצטיידות וריהוט מוסדות חינוך

חובב צברי: בהמשך לתב"ר לעיל, אני מבקש לנתב את הלוואה 468 אלש"ח לטובת תב"ר הצטיידות וריהוט מוסדות החינוך החדשים הנבנים כיום. יש שאלות? מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה מספר 193/12
מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר הצטיידות וריהוט מוסדות חינוך מהלוואה בסך 468 אלש"ח.

 

5. אישור מקדמה על חשבון תמיכה 2018 לעמותות הספורט- כדורגל וכדורסל

חובב מקריא את הסעיף.
חובב צברי: מבקש מהגזבר לפרט בכמה כסף מדובר.
דוד אבו: כמה זה לתקציב הכללי?
אלון גרינברג: לכדורגל – 115,000 ₪, לכדורסל – 45,000 ₪ וסה"כ 160,000 ₪. הסכומים האלה מהווים 50% מהתמיכה שהם קיבלו בשנה הקודמת. התקציב השנתי שהמועצה אישרה לתחום לא השתנה מהשנה הקודמת.
דוד אבו: אם יבואו עכשיו כל העמותות ויבקשו גם מקדמה כפי שעכשיו נותנים לספורט, לא שאנחנו נגד נתינת מקדמה לספורט, אבל גם לשאר אתה תקדים?
אלון גרינברג: לעמותות האחרות לא הקדמנו מכוון שהן לא פועלות עפ"י עונה כמו הכדורסל והכדורגל. אנחנו נמצאים בשלב של בחינת בקשות ואנחנו נותנים להם את האפשרות להשלים מסמכים. עמותות הספורט פועלות בתקופת עונה ואין להן אפשרות לממן את הפעילות של העונה שעיקרה הוא מינואר עד מאי.
דוד אבו: אתה נמצא באמצע שנת תקציב. יש לך כסף?
אלון גרינברג: שמור להם בתקציב.
חובב צברי: בד"כ זה היה בנובמבר.
אלון גרינברג: השנה אנחנו מתכוונים להקדים הבדיקה ולחלק לכולם מוקדם יותר.
חובב צברי: יש לכם עוד שאלות?

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה מספר 194/12
מליאה המועצה מאשרת תמיכה כמקדמה לעמותות הספורט- כדורגל וכדורסל, לכדורגל – 115,000 ₪, לכדורסל – 45,000 ₪ וסה"כ 160,000 ₪.

6. אישור נסיעת ראש המועצה לצרפת

חובב צברי: אני מוריד את הנושא מסדר היום, החלטתי לבטל את הנסיעה. לידיעתכם אנחנו הוזמנו במסגרת "ערים תאומות".

7. תיקון תקציב – העברת 27 אלש"ח מסעיף שכר מזכירות לסעיף כ"א בחינוך.

חובב צברי: אנחנו נמצאים בשלב שיש לנו 20 גנים, רכזת הגנים צריכה עזרה. החלטתי לקחת מסעיף שכר מזכירות –תת סעיף עוזרת לראש המועצה, להקצות 27 אלש"ח לטובת זה, מאחר ולי כרגע אין עוזרת.
דוד אבו: יש עודף במזכירות? זה מתוקצב?
חובב צברי: אני מסביר לך בפירוט מאיפה אני מעביר ולאן אני מנתב את התקציב. יש עוד שאלות? אני מעלה להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה מספר 195/12
מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב – העברת 27 אלש"ח מסעיף שכר מזכירות לסעיף כ"א בחינוך לטובת תגבור כ"א.

 

8. תיקון תקציב

חובב צברי: אנחנו מגדילים את התקציב המותנה בשל ההכנסה שאנחנו אמורים לקבל ממשרד הפנים במסגרת הקרן לצמצום פערים בסך 537,000 ₪. הגדלת ההוצאות הם לטובת: אחזקת בתי ספר – 170,000 ₪, אחזקת גני ילדים – 200,000 ₪, אחזקת כלים לתשתיות – 33,000 ₪, שכר סייעות גנ"י – 134,000 ₪, סה"כ הגדלת הוצאות מותנות – 537,000 ₪ והגדלת ההכנסות המותנות באותו הסכום מהקרן לצמצום פערים.
דוד אבו: זו הגדלת הכנסות שנקבל השנה?
אלון גרינברג: כן. משרד הפנים פרסם ואמר שנקבל, עוד לא התקבלה הודעה רשמית לסכום ולכן כרגע זה נמצא במותנה.
דוד אבו: חכה שנקבל.
חובב צברי: לכן זה במותנה, מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, קרן שגב, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין ודוד אבו).

החלטה מספר 196
מליאת המועצה מאשרת תיקון תקציב:

הגדלת תקציב מותנה:

הגדלת הכנסות – מקרן לצמצום פערים 537,000 ₪.
הגדלת הוצאות:
אחזקת בתי ספר – 170,000 ₪.
אחזקת גני ילדים – 200,000 ₪.
אחזקת כלים לתשתיות – 33,000 ₪.
שכר סייעות גנ"י – 134,000 ₪.
סה"כ הגדלת הוצאות מותנות – 537,000 ₪.

דוד אבו: לפני שנעבור לנושא הבא, אפשר לעלות שאילתא או איזה בקשה?
חובב צברי: כן, תמיד.
דוד אבו: אני כבר העליתי את הנושא מספר פעמים, יש לנו בעיה עם הפרצלציה בנווה עובד והשבוע התקיימה פגישה והדברים מתחילים להסתבך שם. משום מה דני גלס קיבל החלטה שלא התכוונו אליה מלכתחילה. כשפיצלנו את המגרשים חשבנו שהם יקבלו את מיטב זכויות הבנייה, מה שקרה הוא שהוועדה המקומית הוציא היתרים בטעות, כי היא לא יכולה להעניק זכויות עיקריים וזה גם דפק לנו את כל נושא של היטלי השבחה.
התברר שאחת הבעיות היא הפרצלציה, מה שקרה הוא שבזמנו המינהל עשה את העבודה של הפרצלציה ע"י מודד והיום יש לו ויכוח כספי עם מנהל מקרקעי ישראל. אני ביקשתי בעבר שניקח על עצמנו כמועצה את המימון, מדובר ב- 100 אלש"ח, וכך נוכל לקבל את התוכניות. אני רוצה לבקש מהמועצה להשלים את המימון וכך נפתור את כל הבעיות ובנוסף זה יקל עלינו גם בהגשת התב"ע ותיקונה. אני יודע שהיית (חובב) בדין ודברים עם האוצר בנושא.
חובב צברי: אני כבר ישיבתי עם שר האוצר בנושא והוא נתן הנחייה לטפל לאור בקשתי.
דוד אבו: העבודה נעשתה, אך המודד לא קיבל כסף ולכן הוא לא משחרר.
רינת דנון: המודד מטעם מי?
דוד אבו: מטעם המינהל.
אלון גרינברג: המנהל המחלקה אמר שיש עוד עבודה לעשות והוא לא רוצה לריב עם התושבים ויש ויכוחים.
דוד אבו: אין קשר לתושבים. בזמנו המינהל לקח על עצמו לבצע את הפרצלציה, התושבים לא קשורים. יש חוזים, יש הכול.
חובב צברי: זה לא מה שהם שאומרים האחראים.
דוד אבו: בוא נעשה משהו אחר אם וחסר רק העניין הכספי, המועצה מוכנה לממן את זה בשלב הראשון ולתבוע אותם?
חובב צברי: אנחנו נעלה את למועצה, והמועצה תחליט.
דוד אבו: אני שואל אותך כראש המועצה. אתה צריך להגיד לי את סדר היום.
חובב צברי: אנחנו לא נגביל את התושבים שלנו.
דודו אבו: הבעיה כרגע שהוועדה פיצלה את המגרשים ולא העניקה זכויות בנייה והוועדה המקומית לא רשאית להעניק זכויות בנייה אלא הוועדה המחוזית. הם לא שמו לב והם הוציאו היתרים, גם השמאית טעתה כל הדרך כי היא נתנה היטלי השבחה כאילו יש זכויות בנייה. הבעיה התחילה כמישהו הגיש תכנית והשמאית שמה לה לסיפור וקבעה היטלי השבחה של 170 אלש"ח. ואז התושב הלך לערער ואכן זיהו שיש בעיה, ואז העבירו זאת לדני גלס ומכאן התחיל סיפור. לכן, אנחנו חייבים להעביר זאת לוועדה המחוזית.
חובב צברי: לא תהיה בעיה להביא זאת קודם להנהלה ואז למועצה. ורק שתדע ששר האוצר נתן הנחייה לסיים את פרצלציה.
מאיה גולדשטיין: אפשר לחזור לנושא הראשון.
חובב צברי: אנחנו חוזרים לנושא הראשון.

1.התנהלות בשנת בחירות

חובב צברי: אין לי ספק שמערכת הבחירות הקרובה תתנהל על מי מנוחות. אני יכול לומר לכל חברי המועצה אני כבר 4 וחצי שנים מכהן כראש מועצה והישיבות מתנהלות יפה וזה יאמר לזכותכם. אנחנו מתנהלים מתוך הערכה וכבוד וכך זה צריך להיות מתוקף היותנו נציגי ציבור. יש לנו תושבים איכותיים ומצוינים ומגיע להם ולנו שנעשה את מערכת הבחירות בצורה מכובדת, בלי להוציא שם רע לאף אחד, בסוף כל תושב נמצא לבד בקלפי ובוחר, זאת בעצם הדמוקרטיה. אני מעביר את רשות הדיבור ליניב.
יניב מטלס: במסגרת המסמך מה18.03 שנשלח אליכם ניסיתי לרכז את הנושאים העיקריים. מי שרוצה להרחיב מוזמן לקרוא את המסמך וגם להסתכל על המסמכים שהפניתי אליהם.

יניב עובר על עיקרי המסמך.

יניב מטלס: נושא נוסף שנתתי עליו את הדעת במסגרת המסמך הוא נושא פרסומים שמבצעת הרשות בזמן הבחירות. זה רלוונטי אני מניח לחברי הקואליציה יותר.
דוד אבו: זה לא כולל את הירחון של עקרון שאתם מוציאים.
קרן שגב: מי מאשר את המגזין?
רינת דנון: יניב מאשר החל מתאריך 29.4 כל פרסום חייב את אישור היועמ"ש.
חובב צברי: ד"א גם את הנאומים שלי למרות שאני לא נואם אלא בא לברך, גם זה עפ"י חוק היועמ"ש חייב לאשר.
דוד אבו: אני הייתי בנשיד הזכירו אותך המון פעמים.
חובב צברי: אני בא כדי להגיד שלום.
יניב מטלס: במהלך תקופת הבחירות במסגרת הפרסומים שמבצעת הרשות, יש להימנע מלייחס את הפעולות לחבר מועצה ספציפי או לראש המועצה, וללא תמונות מזהות של פרסונות ספציפיות. גם פרסומים מהעבר יש להוריד או לכסות.
דוד אבו: אני הייתי עכשיו במסיבה והזכירו את יו"ר המתנ"ס כל הזמן והוא מספר 3, מותר לו? אתם ממשיכים להציג אותו ולהזכיר אותו והוא יו"ר הנהלה ומספר 3, ובנוסף המתנ"ס הוא מתקן של המועצה.
חובב צברי: אין מניעה שיו"ר הנהלת המתנ"ס יתמודד.
דוד אבו: אין מניעה שיתמודד, אבל יש מניעה שהוא משתמש בזה ואתה מזכיר אותו, הוא יושב ראש המתנ"ס.
יניב מטלס: יש מניעה לעשות שימוש ברכוש של הרשות כמו המתנ"ס לצורך עריכת פעילות פוליטית. אם מישהו מנצל את התפקיד שלו כדי לבצע פעילות פוליטית במבנה של הרשות בוודאי שאסור.

חברת המועצה מאיה גולדשטיין עזבה את הישיבה.

חובב צברי: החל מה1.1.18 לא מפרסמים את שמי, למרות שחוקית אפשרי ורק החל מהמחצית השנייה של שנת הבחירות אסור. החלטתי לנהוג בחומרה.
דוד אבו: אני לא מדבר עליך, יש עובדת מועצה שהיא עשתה פרסום שלך בפייסבוק, מותר לה?
חובב צברי: יניב תסביר לגבי הכללים בעניין עובדי מועצה.

עו"ד יניב מטלס מסביר את הכללים בעניין עובדי מועצה.

יניב מטלס: עובדי הרשות מחויבים לשמור על תדמית נטרלית, עובדי הרשות לא צריכים להיות מעורבים בפעילות פוליטית, זה נכון גם לגבי שעות העבודה וגם לאחר שעות העבודה.

עו"ד יניב מטלס מסביר בנושא עריכת אירועים ושימוש במבנים.

יניב מטלס: באופן עקרוני לא ניתן לעשות שימוש ברכוש ציבורי לצורך פעילות פוליטית.
דוד אבו: מה זו פעילות פוליטית? עכשיו שאתה עושה מסיבה ועולה לנאום.
יניב מטלס: אנחנו מסתכלים מה קרה לפני כן, האם מדבור בתופעה חדשה או שזה משהו שמתקיים באופן קבוע. אם זה דבר חדש אז זה אסור.
חובב צברי: אני הלכתי ללמוד את הנושא לעומק בכדי לא לעשות טעויות, ואני חייב להתנהג בהתאם.

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

חובב צברי – ראש המועצה

עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה