פרוטוקול ישיבת מועצה (55)


26/10/2018 11:51

מיום 26/08/2018 מס' 55/12

27/08/18 ט"ז באלול תשע"ח

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה (הצטרף באיחור)

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שיר בשרן – עוזרת מנכ"לית
 • רוחמה נגר – מנהלת הבחירות מטע משרד הפנים
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית
 • רמי מליחי – מזכיר ועדת הבחירות

נעדרו:

 • יעקב סבג – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

סדר יום:

 1. אישור מינוי מזכיר ועדת בחירות.
 2. הזדהות חברי המועצה.
 3. בחירת חברי ועדת בחירות ויו"ר ועדת בחירות.
 4. אישור הצבת שילוט בחירות.
 5. מיקום קלפיות.
 6. אישור צו שימוש במגרש ריק 5106 ח"ח 6 ברחוב שלמה בן יוסף.
 7. אישור תב"ר: מתנ"ס – שיפוץ אולם רב תכליתי ופיצול תב"ר אולם תרבות במתנ"ס.

מהלך הדיון:

חובב צברי: מבקש לפתוח את ישיבת מועצה מספר 55. פותח בעדכון לפרוטוקול הישיבה הקודמת, נשלח אילכם במייל תיקון של פרוטוקול מספר 54 הכולל את השמות של חברי הוועדה לשימור אתרים, שהושמטו. מקריא את סדר היום.
 1. אישור מינוי מזכיר ועדת בחירות
חובב צברי: מזכיר ועדת הבחירות שנבחר הוא רמי מליחי, פרסמנו מכרז ואישרנו נחיצות משרה מול משרד הפנים. מועמד אחד הגיש, רמי, היתרון שלו שהוא כבר מכיר את התפקיד ושימש בעבר כמזכיר ועדת הבחירות. מבקש להעלות להצבעה. הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, קרן שגב, דוד אבו ומאיה גולדשטיין). החלטה 205/12  מליאת המועצה מאשרת את מינויו של מר רמי מליחי למזכיר ועדת הבחירות.
 • הזדהות חברי המועצה
חובב צברי: מבקש ממנהלת הבחירות להציג הנושא. רוחמה נגר: לפני שמתחילים בהליך אני מבקשת להדגיש את משמעות ב"כ הסיעה. המשמעות של ב"כ הסיעה היא שבידו הכוח, כלומר הוא יכול לבצע בשם הסיעה, להפיל את הסיעה, הוא גם יכול לא להכניס מועמדים לרשימה. כל הכוח נמצא אצלו. חבר המועצה בצלאל דוד נכנס. חברי המועצה הנוכחים מודיעים על הזדהותם:
שם הסיעה איתה מזדהה אותיות מבוקשות ב"כ הסיעה מ"מ ב"כ הסיעה
חובב צברי חצ בתנופה חצ חובב צברי בת החן גזאל
בת החן גזאל חצ בתנופה חצ חובב צברי בת החן גזאל
אייל זלנה חצ בתנופה חצ חובב צברי בת החן גזאל
נועם אהרון חצ בתנופה חצ חובב צברי בת החן גזאל
מאיה גולדשטיין חצ בתנופה חצ חובב צברי בת החן גזאל
אילן ירימי מחל בראשות אילן ירימי מחל אילן ירימי נוריאל כורש
קרן שגב יד ביד למהפך י.ד. דוד אבו שחר גלעדי
דוד אבו יד ביד למהפך י.ד. דוד אבו שחר גלעדי
בצלאל דוד תנועת לב בראשות בצלאל דוד ק בצלאל דוד יאיר דוד
חברי המועצה הבאים לא נכחו בישיבה והעבירו את הזדהותם בכתב למנהלת הבחירות מטעם משרד הפנים:
יעקב סבג יד ביד למהפך י.ד. דוד אבו שחר גלעדי
אבשלום לוי תנועת לב בראשות בצלאל דוד ק בצלאל דוד יאיר דוד
החלטה 206/12   חברי המועצה העבירו את הזדהותם לסיעות לקראת הבחירות שיערכו בחודש אוקטובר 2018.
 • בחירת חברי ועדת הבחירות ויו"ר ועדת הבחירות
חובב צברי: נהוג אצלנו כי חברי המועצה יהיו חברי ועדת הבחירות ויו"ר הוועדה הוא ראש המועצה. אני מבקש להעלות להצבעה. הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, קרן שגב, דוד אבו, בצלאל דוד ומאיה גולדשטיין ). החלטה 207/12  מליאת המועצה מאשרת את חברי מליאת המועצה המקומית כועדת הבחירות: יו"ר- חובב צברי, חברי ועדת הבחירות: נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, קרן שגב, דוד אבו, בצלאל דוד, אבשלום לוי, יעקב סבג ומאיה גולדשטיין.
 • אישור הצבת שילוט בחירות
חובב צברי: היועמ"ש הוציא מסמך שנשלח אליכם. נכון להיום יש שלושה מועמדים לראשות המועצה: אנוכי, דוד בצלאל ודוד אבו. בנוסף, יש עוד שלוש רשימות המתמודדות למועצה: רשימת מח"ל בראשות אילן ירימי, רשימה בראשות אריק חדד ורשימה של הקהילה האתיופית. בנושא שילוט בחירות, חשוב מאוד שננהג בצורה מכובדת, יש לשים לב לפעילים שלנו. צריך לזכור כי כל זה יסתיים ב-30 באוקטובר ולאחר מכן אנחנו צריכים לעבוד יחד. בנוסף, קבענו כלל שבמידה ויש דברים חריגים יש לפנות לגורם המטפל מחלקת הפיקוח. רינת דנון: מיד לאחר אישור הנוהל יצא מסמך שיפרט את המקומות עליהם בלבד יוצב השילוט מטעם המתמודדים ועליהם תבוצע התעמולה. דוד אבו: חובב, אתה ממשיך להשתמש בשם שלך בפרסומים וזה אסור עפ"י חוק. חובב צברי: מותר לרשום, בדקתי עם היועמ"ש ובנוסף עברתי הכשרה ואני מתנהג בהתאם לכללים. דוד אבו: אני יודע שאסור אבל אם בדקת אז בדקת. חובב צברי: יצאו הנחיות חדשות. דוד אבו: בהנחיות הקודמות היה אסור. החלטה מספר 208/12 מליאת המועצה מאשרת את הצבת השילוט לצורך תעמולת הבחירות.
 • מיקום קלפיות
חובב צברי: מקריא את מיקומי הקלפיות – מצ"ב. רוחמה נגר: אני רוצה להוסיף כי טרם קיבלתי אישור סופי למיקום הקלפיות, במידה ויהיו שינויים אני אעדכן. חובב צברי: סה"כ 13 קלפיות, כאשר הקלפי האחרונה מספר 14 לא נכללת ברשימה. רוחמה נגר: יש לנו שתי קלפיות נגישות לנכים בבית עינב ובמרכז יום לאזרח הוותיק. חובב צברי: יש שאלות? אין. החלטה מספר 209/12 מליאת המועצה (ועדת הבחירות) מאשרים פה אחד את רשימת הקלפיות לבחירות.
 • אישור צו שימוש במגרש ריק 5106 ח"ח 6 ברחוב שלמה בן יוסף
חובב צברי: הייתה טרוניה מצד נשות קריית עקרון כי הכניסה למקווה דרך רח' הרב מימון נמצאת ליד הכולל ותנועת עזרא והן מרגישות לא בנוח. יש שביל של המינהל… דוד אבו: מגרש. חובב צברי: ושם יש באר, אנחנו רוצים להוציא צו. אני מבקש להעלות להצבעה. הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי , קרן שגב, דוד אבו, בצלאל דוד ומאיה גולדשטיין). החלטה מספר 210/12 מליאה המועצה מאשרת שימוש במקרקעין הידועים כחלקה 6 בגוש 5106 כמגרש ארעי לצורך מעבר ו/או גינון.
 • אישור תב"ר מתנ"ס – שיפוץ אולם רב תכליתי והקטנת תב"ר אולם תרבות מתנ"ס.
חובב צברי: אנחנו מבקשים להקטין את התב"ר הקיים לאולם תרבות במתנ"ס בסך 600 אלש"ח בממון משרד השיכון ולפתוח תב"ר חדש בשם "מתנ"ס – שיפוץ אולם רב תכלית בסך 600,000 ₪ במימון משרד השיכון. מדובר בפיצול התב"ר הנוכחי המאושר. אלון גרינברג: פתחנו תב"ר עבור השיפוץ באולם במתנ"ס (בקומה העליונה) בסך 1,100 אלש"ח כאשר המקור התקציבי הוא ממפעל הפיס 500 אלש"ח ו600 אלש"ח ממשרד הבינוי והשיכון. משרד השיכון דורש כי זה יהיה בתב"ר נפרד עם השם שהם נתנו להרשאה שלהם ולכן אנחנו מבקשים לפצל את התב"ר. הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי, קרן שגב, דוד אבו, בצלאל דוד  ומאיה גולדשטיין ). החלטה מספר 211/12 מליאת המועצה מאשרת תב"ר מתנ"ס – שיפוץ אולם רב תכליתי בסך 600,000 ₪ ממשרד הבינוי והשיכון והקטנת תב"ר אולם תרבות מתנ"ס בסך 600 אלש"ח ממשרד הבינוי והשיכון.   הישיבה ננעלה. רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית חובב צברי – ראש המועצה עו"ד רינת דנון מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה