פרוטוקול ישיבת מועצה 7/13


10/03/2019 12:14

18.02.2019
י"ג באדר א' תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 17.02.2019 מס' 7/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • בצלאל דוד – חבר המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

סדר יום:

 1. אישור פתיחת חשבונות ל-21 הגננות בבנק הדואר.
 2. אישור פתיחת 2 חשבונות בבנק הדואר – קנסות פיקוח וקנסות חניה.
 3. מינוי יו"ר לוועדה למניעת אובדנות.
 4. מינוי נציגי ציבור בוועדות המועצה.
 5. מינוי חברי הדירקטוריון לחברה הכלכלית.
 6. מינוי חברי וועדה מחוזית.
 7. קיום ישיבות מועצה מן המניין בימי שלישי ב-15 הימים הראשונים בחודש.
 8. מינוי ממונה על חוק חופש המידע.

מהלך הדיון:

חובב צברי: אני פותח את ישיבת המועצה מספר 7.

 1. אישור פתיחת חשבונות בבנק הדואר ל- 21 הגננות

חובב צברי: אלו יהיו חשבונות של המועצה והגננות יהיו מורשות החתימה, מדובר ב-21 גננות.

קרן שגב: ואיזה אחריות יש למועצה אם יש בכלל? לפקח?

אלון גרינברג: החשבונות הם של המועצה והגזברות תפקח.

קרן שגב: למה צריך את החשבונות האלה?

אלון גרינברג: זה לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. הדואר דורש אישור מועצה ואישור יועמ"ש ולכן מובא לאישור.

דוד אבו: למה צריך את כל החשבונות האלה? אתה משלם עמלות?

חובב צברי: לא. בבנק הדואר אין עמלות.

הצבעה:

אושר פה אחד: (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 21/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת 21 חשבונות לגננות בבנק הדואר, החשבונות של המועצה והגננות יהיו מורשות החתימה בחשבון.

מצורף נספח א' – רשימת פרטי הגננות.

 

 1. אישור פתיחת 2 חשבונות בבנק הדואר: לקנסות פיקוח כללי ולקנסות חניה

קרן שגב: למה צריך את זה פתאום? איפה זה היה מופקד עד היום?

אלון גרינברג: אנחנו עושים סדר בנושא דוחות הפיקוח, העברנו את התחום לניהול חיצוני וצריך חשבונות נפרדים, אנשים משלמים באינטרנט ושוברים ולא בגביה ויהיה קל לעקוב אחר התשלומים ולעשות התאמות, כך אפשר יהיה לדעת מי שלם דוחות ומי לא ולבצע התאמות ואכיפה. כל תחום דורש חשבון נפרד. אין עמלות בבנק הדואר.

קרן שגב: היום הם באים לגבייה לשלם קנס?

אלון גרינברג: כן, אבל כיום יש קושי לאכוף. לכן עשינו סדר בנושא וזה יופעל חיצונית על ידי מילגם.

הצבעה:

אושר פה אחד: (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 22/13

מליאת המועצה מאשרת פתיחת 2 חשבונות בבנק הדואר- לטובת קנסות פיקוח כללי ולטובת קנסות חניה.

 

 1. מינוי יו"ר לוועדה למניעת אובדנות

חובב צברי: אנחנו מבקשים למנות את חברת המועצה עו"ד ליטל ציפורי לביא, היא גם מחזיקת תיק עיר ללא אלימות. בקדנציה הקודמת הייתה חברת המועצה קרן שגב יו"ר הוועדה.

הצבעה:

אושר פה אחד: (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 23/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברת המועצה עו"ד ליטל ציפורי לביא, ליו"ר הוועדה למניעת אובדנות.

 

 1. מינוי נציגי ציבור בוועדות המועצה

חובב צברי: מבקשים לועדת תחבורה למנות את זכי קהא וצ'ארלי עמר.

קרן שגב: יש את זה מודפס?

אריק חדד: זה נקרא מחטף.

חובב צברי: צ'ארלי עמר הוא מ"מ של זכי קהא. בנוסף, אני מבקש למנות לוועדה, במקומי, את חברת המועצה בת החן גזאל.

קרן שגב: רינת, אנחנו צריכים להגיש לך את החלוקה שלנו בוועדות המועצה.

חובב צברי: לוועדה למאבק בנגע בסמים, נציגי הציבור – קרן ממויה ומאור אלמוג. לוועדת לאיכות הסביבה –  נוריאל כורש ושמואל צדוק. בהרכב הוועדה אנו מבקשים למנות את דוריס שרן כמזכירת הוועדה (במקום שרון לוי).  לוועדה להנצחת זכרם של נפגעי הטרור – יחיאל נגר, ענת אלהרר ואהובי אהרוני.

אריק חדד: עכשיו מודיעים לי מי הם החברים.

חובב צברי: לוועדת ערר – חברים בוועדה יהיו נוריאל כורש ואסף צברי.

אריק חדד: מי זה יו"ר הוועדה?

חובב צברי: אנחנו צריכים למנות, הייתה לנו את עו"ד אסנת והיא עזבה.

קרן שגב: אז מי זה עכשיו?

חובב צברי: אנחנו מחפשים עו"ד שהוא תושב המקום.

קרן שגב: יש הרבה.

חובב צברי: תביאו שמות.

אריק חדד: מה שאתה עושה עכשיו זה מחטף.

חובב צברי: לא מחטף, מעלה להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד: (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 24/13

מליאת המועצה מאשרת את נציגי הציבור בוועדות הבאות ואת השינויים בהרכבי הוועדות:

 • ועדת תחבורה: נציגי ציבור- זכריה קהא ומ"מ לנציג ציבור צ'ארלי עמר.

בהרכב הוועדה – בת החן גזאל במקום חובב צברי.

 • ועדה לאיכות הסביבה: נציגי ציבור – נוריאל כורש ושמואל צדוק.

הרכב הוועדה – מזכירת הוועדה תהיה דוריס שרן (במקום שרון לוי).

 • ועדה להנצחת זכרם של נפגעי הטרור: נציגי ציבור – יחיאל נגר, ענת אלהרר ואהובי אהרוני.
 • ועדה למאבק בנגע בסמים: נציגי ציבור – קרן ממויה ואלמוג מאור.
 • ועדת ערר: חברי וועדה – נוריאל כורש ואסף צברי.

 

 1. מינוי חברי הדירקטוריון לחברה הכלכלית

דוד אבו: אנחנו צריכים לקבל מראש את השמות. מדובר בנושא כבד מאוד.

חובב צברי: הרכב הדירקטוריון המוצע:

חברי המועצה: אני יו"ר הדירקטוריון, חברת המועצה עו"ד ליטל ציפורי וחבר המועצה בצלאל דוד.

עובדי מועצה: מנכ"לית המועצה עו"ד רינת דנון, גזבר המועצה אלון גרינברג, ומהנדסת המועצה לריסה וקסלר. נציגי ציבור: עו"ד עופר עוקבי, שלום לוי, ואלון מדהלה.

קרן שגב: שלום לוי?

אריק חדד: זה חלק מההסכם איתך?

חובב צברי: לא. אין לי שום הסכם איתו.

קרן שגב: זה נורמלי? עם כל הבלגן של עמותת מעו"ז.

דוד אבו:  זה הדירקטוריון המקצועי?

קרן שגב: נבדקו?

חובב צברי: הם עוברים בדיקה של ועדת מינויים "שפניץ" והיא בודקת את ההתאמה.

קרן שגב: יש פה אנשים שאנחנו יודעים, גם מהעיתונות, שזה לא היה "חלק" והיו איתם עניינים.

חובב צברי: איזה עניינים?

קרן שגב: עמותת מעוז מתקשר לך?

חובב צברי: יש ועדה שבודקת התאמה.

קרן שגב: אז לפני שאתה מצביע עליהם ונותן לחברי מועצה להצביע בעד רשימה כזאת, תבדקו את האנשים האלה.

דוד אבו: החברה הכלכלית הולכת לקחת על עצמה תיק מאוד מאוד כבד. קודם כל, מחזיקת תיק ההנדסה לא נמצאת בוועדה שזה כבר מוזר לי. חובב, עם כל הכבוד לך, זה לא מפעל שלך, אתה לא בעל הבית על כל הדברים האלה. חברה כלכלית זה יותר מידי מורכב, צריכים להיות שם אנשי מקצוע ולא כל מי שמרים את האצבע בשבילך, ולא כשהם לא מבינים כלום בנושא פיתוח, בנייה וכדומה. אתה יודע בכלל מה זו חברה כלכלית? זה דירקטוריון של חברה כלכלית? תתביישו!

חובב צברי: יש לך את אלון, יש לך את לריסה.

דוד אבו: אתה יודע שיש לך אחריות אישית, אם זה הצוות שלך…

חובב צברי: אני אחרי קורס דירקטורים.

דוד אבו: מה הקשר? אתה כראש המועצה, כיו"ר הדירקטוריון של החברה, אין לי שום בעיה עם זה. אבל ככה לא מקימים חכ"ל, קודם כל תראו מי המנכ"ל, תשבו איתו, תתייעצו לגבי אנשי המקצוע שהוא צריך סביבו, אתה  בוחר בכל מי שמצביע איתך.

עו"ד יניב מטלס: מי שממנה את המנכ"ל זה הדירקטוריון.

קרן שגב: אני חושבת שיש מקום לחשוב שוב פעם.

דוד אבו: אני רק אומר דבר אחד, חכ"ל שהולכת להיות בקריית עקרון הולכת לקחת על עצמה תיקים מאוד כבדים, מאוד מורכבים, זה לא דבר פשוט, זה לא לתת כולל או בית כנסת, זה לא עובד ככה. אתה מוכר את היישוב בנזיד עדשים, אני עד עכשיו לא התערבתי, אני מציע לכל אותם אנשים ואני לא מזלזל באף אחד….תראה, אותי אתה לא היית ממנה למגיד שיעורים, כי אני לא מתאים. לכן אתה לא יכול למנות אנשים שאין להם שום מושג בפיתוח, בנייה. אני לא פוגע באף אחד, כל אחד ימלא את התפקיד שלו כמו שצריך. אני מציע לכל אלה שמסביבך, שאתה מתחיל להזרים להם כל מיני דברים ומתעסק בלימוד תורה, בחינוך, לא להשתמש במבנים של המועצה ולחרוג חריגות בנייה באישור שלך ולעשות את כל הדברים האלה. כדאי לא להתעסק איתי בדברים האלה, ואני אומר לך עוד הפעם, שמה שאתה עושה זה שוחד פוליטי נטו.

אריק חדד: לא מזמן לפני רבע שעה, אתה דחית את ההצעה שלי בטענה של מחטף, ואתה מביא עכשיו נושא כבד מאוד ומשמעותי, מינוי חברי דירקטוריון בחכ"ל.

קרן שגב: זה פשוט ביזיון.

חובב צברי: אני לא יכול לשמוע את ההערות הבלתי מנומסות שלך קרן.

קרן שגב: למה לא מנומסות? להגיד את דעתי זה לא מנומס? חובב אני יודעת לענות, שום אמירה שלי היא לא חוצפנית.

חובב צברי: אני לא אקבל שום אמירה של ביזיון.

קרן שגב: זה ביזיון, זו דעתי.

דוד אבו: מה שאתה עושה זה ביזיון.

קרן שגב: "חצופה" זה ציון שאתה לא תיתן לי.

דוד אבו: אתה מבזה פה את האנשים.

קרן שגב: אתה מגיש למשרד הפנים דברים שאתה מתבזה.

דוד אבו: קודם כל מגישים רשימה למועצה ולא מפתיעים אותנו פה ומקריאים לנו שמות ותצביעו. נו באמת, זה מכובד? אז אל תגיש כלום.

חובב צברי: כל מה שאתם עושים פה זו כתיבה לפרוטוקול.

דוד אבו: מה, נבחרנו כדי להיות ה"יס מנים" שלך, אז מה זו החרטה הזו לפרוטוקול?

חובב צברי: זה מה שאתה אומר כל הזמן.

דוד אבו: מה, לנו אין ציבור? הציבור שלנו לא רוצה להיות מעורב בנושאים כאלה חשובים? וגם אם צריך להגיע למשטרה, אז נגיע. תקשיב, אתה יכול לשחק איתי בלפתוח חשבונות, למנות את ההוא בוועדות, זה מזיז לי אתה יודע אתה מה. אבל בנושא חשוב של חברה הכלכלית אתה לא תתעסק, כי אתה לא בעל הבית של היישוב הזה, ואם צריך נגיע למשטרה. אתה יותר מידי משחק באש. אתה מזלזל בנו, כאילו אנחנו לא קיימים, מה אתה נבחרת לבד?

אריק חדד: חובב, היה נכון לקבל רשימה כזאת לפני הישיבה, רשימה כזאת לא צצה בבוקר. זה באמת לא מקובל, אני לא אגדיר את זה כבזיון, אבל זה לא מכובד.

דוד אבו: אני מציע לך להוריד את זה מסדר היום.

חובב צברי: היכולת שלכם לזלזל באנשים..

אריק חדד: אתה מדבר על זלזול?

דוד אבו: אתה מזלזל באנשים, אתה ממנה כדי שירימו לך את האצבע ואתה עושה את זה גם בדירקטוריון. אתה לא יודע לנהל ואתה מזלזל באנשים יותר ממה שאתה מזלזל באחרים, זה דירקטוריון מקצועי נטו. כל הוועדות האחרות לא מעניינות אותי, חברה כלכלית זה מקצועי והיא לא יכולה להיות מורכבת מבלי שיתנו את הדעת על כל אנשי המקצוע.

אריק חדד: יניב, ניתן להביא רשימה בלי התראה מראש, בלי הודעה מראש?

יניב מטלס: הצעת החלטה המגיעה מפי ראש המועצה לא צריכה להיות מפורטת עפ"י דין, אין חובה כזאת, בניגוד למה שרשום בצו המועצות לגבי הצעה שמגיעה מהאופוזיציה.

דוד אבו: אנחנו נבדוק את זה.. תיתן לו כיסוי…אל תהיה לי גיבור גדול.

יניב מטלס: ועדיין מותר לי להגיד מה שאני מוצא לנכון. מעבר לנושא הזה, יש במסגרת התקנות לחברות העירוניות הרלוונטיות הנחיות לנציגים בדירקטוריון. ישנם קריטריונים שצריך לעמוד בהם כמו השכלה וניסיון. הוועדה צריכה לבדוק את הנושאים האלה כדי להבטיח שמדובר באנשים ראויים. אני יכול להגיד לגבי אחד מהמקרים, שיש לבדוק וזה את תעודת ההשכלה של שלום לוי, כי אני לא בטוח שהוא עומד בקריטריונים ובמידה והוא ימצא לא כשיר, הוא לא יאושר.

דוד אבו: לא שאלו אותך מי עומד ומי לא עומד בקריטריונים? שאלו אותך האם ראש המועצה יכול להביא אותנו מתי שהוא רוצה..

יניב מטלס: עניתי.

חובב צברי: כל האנשים האלה הם אנשים טובים.

קרן שגב: מישהו הטיל ספק בטוב או לא טוב?

דוד אבו: איך מחזיקת תיק ההנדסה לא נמצאת?

אריק חדד: אתה מפתיע אותי.

חובב צברי: עופר עוקבי הוא עו"ד..

דוד אבו: לא כל עו"ד מתאים לשבת בחברה כלכלית, תפסיק עם הדבר הזה.

קרן שגב: יש מועמד שהוא אפילו לא גר בקריית עקרון, למה הוא שם? למה הוא מקבל עדיפות? ואני מתה עליו כן?!

דוד אבו: דירקטוריון חייב להיות מורכב מאנשי מקצוע ולא כל עו"ד מתאים לשבת שם.

חובב צברי: אל תזלזל באינטליגנציה של אף אחד פה.

דוד אבו: אתה אל תזלזל באף אחד.

חובב צברי: אתה תלמד קודם מה זה חכ"ל.

דוד אבו: אני לקחתי אותך ללמוד.

חובב צברי: אני לקחתי אותך..

דוד אבו: אל תגמגם לפחות, תתחיל לדבר.

דוד אבו: חכ"ל צריכה להיות בנויה מאנשי מקצוע ולא כל עו"ד או כל מורה מתאים לשבת…. מדובר בהרכב פוליטי נטו.

אילן ירימי: דודו, אתה יודע שמדובר בהרכב פוליטי, זה חדש לך?

דוד אבו: אז לפחות תעשה הרכב פוליטי אבל מקצועי.

חובב צברי: אני אומר לכם בצורה ברורה, יש ועדה שבודקת את כולם, במקום להתעורר בישיבות המועצה, תגיעו לפני כן ותביאו שמות.

אריק חדד: מתי קבלת קהל שלך? אני ביקשתי ממך פגישה לפני 3 חודשים. אני שואל אם יש לך מחויבות פוליטית להרכב?

חובב צברי: אין לי מחויבות פוליטית לאף אחד.

הצבעה:

בעד: (8) (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד ויובל יעקב)

נגד: (3) (דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 25/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי הדירקטוריון של החברה הכלכלית: יו"ר הדירקטוריון- חובב צברי, חברת המועצה- עו"ד ליטל ציפורי לביא וחבר המועצה- בצלאל דוד, עובדי מועצה: מנכ"לית המועצה- עו"ד רינת דנון, גזבר המועצה- אלון גרינברג ומהנדסת המועצה- לריסה וקסלר. נציגי ציבור: עו"ד עופר עוקבי, שלום לוי ואלון מדהלה.

 

 1. אישור מינוי חברי ועדה מחוזית

חובב צברי: זו פעם ראשונה שזה עולה, ביקשו מאיתנו להביא את ההמלצות לאישור המועצה, הנציגים שלנו: אוריאל בוסו – סגן ומ"מ ראש עיריית פתח תקווה, שלום בן משה – ראש עיריית ראש העין, יוסי ברודני – ראש עיריית גבעת שמואל ושמואל בוקסר – ראש עיריית נס ציונה.

הצבעה:

אושר פה אחד: (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 26/13

מליאת המועצה מאשרת את ההמלצות למינוי הנציגים הבאים לוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז: ראש עיריית נס ציונה- שמואל בוקסר, סגן ומ"מ ראש עיריית פתח תקווה- אוריאל בוסו, ראש עיריית ראש העין- שלום בן משה וראש עיריית גבעת שמואל- יוסי ברודני.

 

 1. קיום ישיבות מועצה מן המניין בימי שלישי ב-15 הימים הראשונים בחודש

חובב צברי: עד כה קיימנו אותן בימי רביעי, אני אישית מעדיף שזה יישאר ביום רביעי, אך זה פחות מתאים למספר חברי מועצה. לכן אנו מבקשים להזיז ליום שלישי.

קרן שגב: זה יום של קבלת קהל, לא?

חובב צברי: כן, אבל תמיד אפשר להזיז ימינה או שמאלה, זה כדי שנדע אילו ישיבות מועצה הן מן המניין ואילו לא מן המניין.

הצבעה:

אושר פה אחד: (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 27/13

מליאת המועצה מאשרת את קיום ישיבות המועצה מן המניין בימי שלישי ב-15 הימים הראשונים בחודש.

 

 1. מינוי ממונה על חוק חופש המידע

קרן שגב: כבר אישרנו את המבקר לא?

חובב צברי: כן, אבל משרד הפנים נתן לנו הבהרה בעניין על כך שהוא לא יכול להמשיך.

אריק חדד: הוא עמוס?

חובב צברי: במקומו אנו מבקשים לאשר את רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

הצבעה:

אושר פה אחד: (חובב צברי, בת החן גזאל, משה לוי, אילן ירימי, ליטל ציפורי לביא, עזרא יעקובי, בצלאל דוד יובל יעקב, דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 28/13

מליאת המועצה מאשרת את מינוי ע. מנכ"לית- רחל סהלו, לממונה על חוק חופש המידע.  

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

 

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה