פרוטוקול רשות תמרור מקומית – לא מן המניין – מיום 22.9.19


20/01/2020 20:01

22 ספטמבר, 2019
‏כ"ב אלול, תשע"ט

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • מר שרו לוי – מנהל מחלקת פיקוח
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קרית עקרון – משטרת ישראל
מס' סידורי תאור הבקשה החלטות ונימוקים להצבה/ סימון תמרור ביטול/ מחיקת תמרור כתובת מספר
בקשה
1. בקשה לאפשר עצירה להעלאה ולהורדת ילדים סמוך לגנ"י ברחוב הכלנית, בשני צידי הדרך-ממזרח וממערב לרחוב, ע"פ תרשים מצ"ב.
עקב מצוקת החניה ולטובת בטיחות הילדים.
זמני הגבלה ע"פ נוסח תמרורהקיים במקום, בקטע דרך,
בתוקף:
בימים א-ה בשעות:
7:15 עד 8:30
13:45 עד 17:00
ביום ו' בשעות:
7:00 עד 8:30
12:00 עד 13:30
לאשר הגבלת החניה בצדהמזרחי של רח' הכלנית,
לאפשר עצירה להעלאת ולהורדת ילדים סמוך לגנ"י בקטע הנרקיס-הרצל,
בתוקף שעות ע"פ המפורט בבקשה ובתשריט.
בשלב זה, תישאר החניה בצד המערבי לכלל הציבור, ללא הגבלת חניה.
תבחן יעילות ביצוע חלקי של הבקשה.
לביצוע, ע"פ תשריט מצ"ב
433-קיים
439-קיים
434- להצבה
434-להעתקה רח' הכלנית
בקטע הנרקיס-הרצל
550

רשמה: יפעת כוכבי ברמי – מרכזת הועדה

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961