פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 1 – נושאים כלליים – מיום 2/2/2020


16/07/2020 21:10

‏‏‏‏1 מרץ, 2020
‏ה' אדר, תש"פ

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קרית עקרון

נעדרו:

  • מר אלכס גייבוך – מנהל מח' פרוייקטים
  • פקד ורוניקה דרזי – רמ"ת רחובות – משטרת ישראל

נושאים:

מס' סידורי תאור הבקשה החלטות ונימוקים להצבה/ סימון תמרור ביטול/ מחיקת תמרור כתובת מספר בקשה
1. בקשה להסדיר אפשרות כניסה/יציאה מהחניה במגרש המגורים, עקב חסימת התמרון ע"י רכבים החונים ברחוב.
מצ"ב תרשים
לאשר סימון אדום-לבן, ע"פ תשריט שיוכן. 818 רח' הסביונים 8/2 588
2. בקשה לשינוי מסלול קוי תחב"צ רחובות – קרית עקרון, כך שיתנו שירות מרחוב עמיחי.
מצ"ב תרשים
לפנות למשרד התחבורה. רח' עמיחי 19 589
3. בקשה למניעת חסימת חניה פרטית ע"י רכבים חונים.
באמצעות מעטפה/יצירת מפרץ חניה שיגביל ה"גלישה" לתחום הכניסה לחניה הפרטית.
מצ"ב תרשים
יש לפנות לאכיפה ע"פ חוק:
– לפנות למשטרה.
– להעזר בפיקוח מועצה.
להציב שלט האוסר חסימת החניה.
רח' משה שרת 22 590
4. בקשה חוזרת – להסדרת חניה ע"ג כביש/מדרכה ברחוב שיבת ציון, במקומות בהם המדרכה רחבה ומאפשרת.
מצ"ב תרשים
לדחות.
חניה ע"ג כביש/מדרכה לא מאפשרת במדרכה מעבר חופשי תקני ברוחב 135 ס"מ, לשימוש הולכי הרגל.
רח' שיבת ציון (8) 591
5. בקשה להסדרת הבטיחות ביציאה מרחוב הזית לרחוב הבנים, עקב קושי בשדה הראיה, קושי  בהבחנה ברכבים המגיעים מדרום ברחוב הבנים.
מצ"ב תרשים
יש לנהוג בזהירות וע"פ חוק. רח' הבנים צומת רח' הזית (רח' הזית 29) 592
6. בקשה להסדיר ולסמן החניות בניצב למיסעה ברחוב הסביונים, באזור כניסה הדרומית, עקב חניה במקביל המאפשרת ביצוע חניות מועטות.
מצ"ב תרשים
יש להזמין מדידה שתועבר אל יועץ התנועה לתכנון  החניות במקום. רח' הסביונים

 

593
7. בקשה חוזרת – לאחר החלטה לשוב ולדון עם ביצוע תימחור לטיפול בקולטן.
בקשה לאסור שימוש בחניה אחת ברחוב דרך השלום, בשל הצפתה, בתקופת החורף בלבד.
מצ"ב תרשים
לאשר חסימת החניה בתקופה החורף בלבד.
ע"פ תשריט שיוכן.
רח' דרך השלום 594
8. בקשה חוזרת – לאחר החלטה לשוב ולדון עם ביצוע תימחור לטיפול בקולטן.
בקשה לאסור שימוש בשלוש חניות הרחוב האירוס סמוך למעון הדרים, בשל הצפתן, בתקופת החורף בלבד.
מצ"ב תרשים
לדחות. רח' האירוס 595
9. בקשה להוספת/העתקת מעבר חציה, בכניסה למבנה ה"כולל" לבטיחות ציבור המתפללים.
ראה תרשים
לדחות.
לא מומלץ קיום מעבר חציה בכניסה למבנה.
לאשר סימון "מעטפה" באורך 2 מ', ממול- בצד המזרחי של המיסעה וביצוע הנמכת א.ש.
דבר שיאפשר חציה במקום.
ע"פ תשריט שיוכן.
820 רח' המייסדים 596
10. בקשה להעברת נושאי ועדת תנועה קודמים, לבחינה ולהכנת תכניות ע"י יועץ התנועה, אינג' אלכס דרימר. לאשר. רחבי הישוב 597

רשמה:
יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961