צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסוימים


10/11/2019 15:57

כבאות והצלה לישראל
לשכת הנציב

י"ב בחשוון תש"פ
10 בנובמבר 2019
5750-0191-2019-072571

 

הנדון: צו איסור הדלקת מדורות במועדים ובאזורים מסוימים

לפי תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום מדורות), התשע"ה – 2015

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (כללי התנהגות ובטיחות אש בקיום
מדורות), התשע"ה – 12015 (להלן – התקנות), בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות
דליקות, אני מורה על איסור כללי להדלקת מדורות, החל מיום א' 10 בנובמבר, 2019 (יב' בחשוון, התש"פ)
במועד חתימתו ועד ליום ה' 15 בנובמבר, 2019 (יז' בחשוון, התש"פ) בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ
למעט באזור שמדרום לקו הגיאוגרפי של כביש 35
למען הסר ספק יובהר, כי איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות בשטחים
פתוחים, עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים, גזם וחומרים לרבות
במהלך או בקשר עם מסיק זיתים.
מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע
בצו זה, בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

תאריך ושעת החתימה: 10.11.2019 שעה 11:00

מקור