ביצוע עבודות שיפוץ והכשרה


30/11/2016 23:13

מועצה דתית קרית עקרון

מכרז פומבי מס' 11/2016 לביצוע עבודות שיפוץ והכשרה בחלקה יא' בבית העלמין קרית עקרון 

הזמנה להציע הצעות

המועצה הדתית קרית עקרון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ והכשרה בחלקה יא' בבית העלמין קרית עקרון הכל כמפורט במסמכי המכרז.

את חוברת המכרז, המסמכים הנלווים, לרבות נוסח הסכם ההתקשרות ניתן לקבל במשרדי המועצה הדתית בימים א' – ה', בין השעות 08:30 – 13:30 בלבד וזאת החל מיום חמישי א' כסלו תשע"ז (01.12.2017) ניתן גם לעיין בחוברת המכרז, במשרדי המועצה הדתית.

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהוראות המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה, בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י דרישת המועצה בסך של 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים). הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ליום 01.04.17 והמועצה תהיה רשאית להאריכה בהתאם להוראות המכרז.

את ההצעה (בשני עותקים), כשהיא חתומה על ידי המציע ובצרוף כלל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יש לציין "מכרז מס' 11/2016 לביצוע עבודות שיפוץ והכשרה בחלקה יא' בבית העלמין קריית עקרון" במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי המועצה עד ליום רביעי י"ד כסלו תשע"ז (14.12.2017) בשעה 13:30 בדיוק.

  • המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ואין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו.

בכבוד רב.
הרב שלמה זעפראני
הממונה על המועצה הדתית
קרית עקרון