בניית פרוגרמה למוזיאון בית הראשונים


19/01/2022 18:20

אנו מזמינים את ציבור בעלי המקצוע הרלוונטיים להגיש הצעה לבניית פרוגרמה עבור מוזיאון בית הראשונים.

מצ"ב קבצים לעיונכם:

  1. סיכום בנושא עם המועצה לשימור אתרים ומורשת ישראל
  2. קובץ מדידה

תנאים כלליים

עריכת הפרוגרמה תתבצע עבור הרשות המקומית בליווי של המועצה לשימור אתרים ומורשת ישראל, וכן תחויב באישור שתי המועצות.

התשלום יתבצע בשני תשלומים שווים לפי השלבים הבאים:

  1. לאחר הצגת רשימה רחבה ככל הניתן לפונקציות אפשריות במוזיאון והשטח הנדרש – לבחירת המזמינה
  2. לאחר אישור סופי של הפרוגרמה ע"י המזמין והמועצה לשימור אתרים ומורשת ישראל.

ההצעה תוגש בפיקס פרייס וכן יצוין לוח זמנים לביצוע של העבודה.

הזוכה ייבחר על פי שקלול של 50% – איכות, 50% – עלות.

האיכות תבחן על פי שלושה מרכיבים לפי נקודות מ 1 עד 5: ניסיון, התרשמות אישית, לו"ז ביצוע של הפרויקט והמלצות.

את ההצעות יש להגיש עד 04.02.2022 למזכירת אגף הנדסה – אפרת, במייל handasa@ekron.org.il