דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

לשנת 2021

אופן המענה לבקשה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש10
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע4
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה2
הטיפול בבקשה טרם הסתיים1
סה"כ17

עילות דחייה מרכזיות

שם העילהמספר בקשות שנדחו מעילה זואחוז מכלל הדחיות
8(1) הקצאת משאבים116.7%
8(2) – נוצר לפני 7 שנים116.7%
8(3) – לא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי בידי הרשות116.7%
9(א)(3) – פגיעה בפרטיות233.3%
8(5) – המידע נוצר בידי רשות אחרת116.7%
סה"כ6100%

זמן טיפול

מספר בקשות שטופלו במסגרת זואחוז מכלל הבקשות
לא עלה על 15 יום321.4%
בין 16-30 יום750.0%
בין 31-60 יום214.3%
בין 61-120 יום214.3%
מעל 120 יום00.0%
סה"כ14100%

אגרות

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע
סך האגרות שנגבו₪ 180