דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

לשנת 2022

אופן המענה לבקשה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש14
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש באופן חלקי0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע3
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה1
הטיפול בבקשה טרם הסתיים1
סה"כ19

עילות דחייה מרכזיות

שם העילהמספר בקשות שנדחו מעילה זואחוז מכלל הדחיות
9(א) 3 פגיעה בפרטיות3100%
סה"כ3100%

זמן טיפול

אחוז מכלל הבקשות
לא עלה על 15 יום317.6%
בין 16-30 יום1379.50%
בין 31-60 יום15.90%
בין 61 – 120 יום0.00%
מעל 120 יום0.00%
סה"כ17100%

אגרות

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע
סכום האגרות שנגבו₪ 120