הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות


02/10/2018 21:55

מדינת ישראל – משרד הפנים – לשכת המפקחת הארצית על בחירות

נספח מספר 1
מנהל/ת הבחירות לקרית עקרון

 1. אדם המוגבל בניידות* ששמו כלול בפנקס הבוחרים של רשות מקומית קרית עקרון, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:
  מספר הקלפי מקום הקלפי מען הקלפי
  7 מרכז יום לקשיש דרך ירושלים 1
  8 בית עינב נרקיס 1
 2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:
  – מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות
  – מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות
 3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.
 4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.
  הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

"אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

מנהלת הבחירות – רוחמה נגר קרית עקרון