הודעה חשובה


22/05/2016 19:33

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה זמורה

ביום 10.04.2016 החליטה הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה על קביעת הנחיות מרחביות לפי סעיף 145ד. לחוק התכנון והבניה.
ניתן לעיין בהנחיות המרחביות באתר האינטרנט של הועדה או במשרדי הועדה המקומית.
הרואה עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה הועדה המקומית,
רשאי לערור לוועדת הערר לתכנון ולבניה וזאת בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.

רון מוסקוביץ יו"ר הועדה