הודעה מטעם המועצה על כוונה לשנות שמות של רחובות


20/05/2024 23:09

המועצה המקומית קריית עקרון

בהתאם לסעיף 24ב לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] המועצה מודיעה בזאת על כוונתה לשנות את שמות הרחובות הבאים:

מס"דהשם הנוכחי של הרחוב שבכוונת המועצה לשנותהשם החדש שבכוונת המועצה לקרוא לרחובאושר בועדת שמות מיום:
1.השקמהרח' יעקב רוקח20.2.17
2.כובשי החרמון הקטןרח' גל ונאג'י עבדוש16.4.23

ניתנת בזאת אפשרות למתנגדים לשינוי, להודיע בכתב בתוך 30 יום מעת פרסום הודעה זו, עד ליום 20.06.2024 על נימוקים המפורטים לאי שינוי השם, או להופיע לפני העירייה ולהשמיע את טענותיה. את ההתנגדות יש להפנות לדוא"ל handasa@ekron.org.il ולוודא קבלת אישור בחוזר. ככל שלא תוגש הודעה כאמור ייכנס שינוי השם לתוקפו בכפוף לכל הוראה בדין ובמועדים הקבועים בדין .

אילן ירימי
ראש המועצה קריית עקרון