הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת הכספים 2024


03/06/2024 20:53

הזמנה להגשת בקשות לקבלת תמיכות

המועצה המקומית קריית עקרון מודיעה, כי עמותות הפועלות בקריית עקרון, שלא למטרות רווח (מלכ"ר) ומבקשות לקבל תמיכות לשנת 2024, בתחומי קהילה, תרבות, נוער וספורט וחינוך מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות.

ועדת התמיכות של המועצה תדון רק בבקשות אשר יוגשו במועד, שמולאו בהן כל הפרטים הנדרשים וצורפו אליהן כל האישורים הנדרשים, בהתאם ל"נוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות", שפורסם על ידי משרד הפנים.

מסמכים להגשת בקשה לקבלת תמיכה

את הבקשות יש להגיש עד יום ג' 30.06.2024, לגב' רונית איציקסון בגזברות המועצה.

בירורים ניתן לבצע בטלפון 08-6228866

בקשות שלא ימסרו לגזברות עד מועד זה, לא ידונו בוועדת התמיכות.

אין לראות בפרסום זה כהתחייבות המועצה לאישור תמיכה לעמותה כלשהי ו/או בכלל.

בברכה,
המועצה המקומית קריית עקרון