הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים  לערב יום העצמאות 2024


19/03/2024 17:17

עבור המועצה המקומית קריית עקרון

המועצה המקומית קריית עקרון (להלן:" המועצה") באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח קריית עקרון בע"מ (להלן "החברה") מזמינה בזאת מציעים, להציע הצעות להפעלת דוכנים בערב יום העצמאות החל ביום ב' 13/5/2024.  

  1. את  טפסי הבקשה ניתן לקבל במשרדי החברה הכלכלית במתחם בילו סנטר, בנין תדמור, קומה 2 (מעל מקדונלדס). המעוניינים  להפעיל דוכן  נדרשים לצרף לטופסי הבקשה את כל האישורים והמסמכים המפורטים בנספח א.'
  2. ההצעה עבור הפעלת דוכן לא תפחת מ- 500 ₪ (במילים:" חמש מאות שקלים") לדוכן . 
  3. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה כשהיא סגורה ונושאת את שם ההצעה, "הצעה להפעלת דוכן לערב יום העצמאות 2024"  עבור החברה הכלכלית לפיתוח קריית עקרון בע"מ , במשרדי החברה הכלכלית במתחם בילו סנטר, בנין תדמור, קומה 2 (מעל מקדונלדס), ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום חמישי ה-15/4/2024 שעה 12:00. 
  4. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  יצוין,  כי בכוונת החברה  להפעיל 19 דוכנים בסך הכל, אלא אם כן תתקבל החלטה אחרת על ידי המועצה. במידה ותתקבל החלטה להוסיף דוכנים, תודיע החברה לזכיינים על פי הזמנה זו, ובחירת הדוכנים הנוספים יהיו בהתאם לסדר ההצעות שיאושרו על פי הזמנה זו (ההצעות הגבוהות יותר יהיו בקדימות).

שלומי לוי,
מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח קריית עקרון