החזקת מקלטים


17/10/2016 21:26

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי המועצה המקומית קרית עקרון

פורסם: ק"ת 3877, תשל"ח (03.08.1970), עמ' 1891

בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקומיות, אני מודיע כי המועצה המקומית קרית עקרון אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות החזקת מקלטים, תשל"ו – 1975.

הגדרות

תיקון: תשל"ו

1. בחוק עזר זה –

"המועצה" – מועצה מקומית אשר הודיעה לשר הפנים על החלטתה לאמץ חוק עזר זה;

"ראש המועצה המקומית" – לרבות אדם שראש המועצה המקומית העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או

מקצתן;

"בעל", לגבי בית או מקום אחר – המקבל או הזכאי לקבל הכנסה או שהיה מקבלה אילו היו נותנים הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא-כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום ובין שאיננו הבעל הרשום, ולגבי מקום שתקופת השכירות הקבועה בחוזה השכירות היא עשרים וחמש שנה או יותר – שוכרו של המקום;

"מקלט" – מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט, הכל לפי התכנית שהרשות המוסמכת אישרה אותה לפי חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א – 1951;

"נכס" – מקרקעין או מבנה, בין תפוס ובין פנוי, בין ציבורי ובין פרטי.

נקיון ותקינות המקלט

2. (א) בעלו של נכס יחזיק את המקלט המצוי ברשותו במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך.

(ב) בעלו של נכס יעשה כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה האמורה בסעיף קטן (א), כפי שיידרש בכתב על פי סעיף

14(ו) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א – 1951.

עונשין

3. העובר על הוראת חוק עזר זה, דינו – קנס 80,000 שקלים*, ואם הייתה העבירה נמשכת, דינו קנס נוסף 3200 שקלים * לכל יום שבו נמשכה העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
* תחילה ביום 09.05.1985, חש"ם 274

השם

4. לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (החזקת מקלטים), תשל"ו – 1975".
כ"א באייר תשל"ח (28 במאי 1978)

 

יוסף בורג – שר הפנים