העמדת רכב וחנייתו


16/01/2023 22:42

חוק עזר לקריית עקרון (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ז-2016

פורסם: חש"ם 860, התשע"ז (27.10.2016), עמ' 24

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 14 ו-22 לפקודת המועצות המקומיות, וסעיף 77 לפקודת התעבורה (להלן – פקודת התעבורה), ובהסכמת שר הפנים ושר התחבורה והבטיחות בדרכים, מתקינה מועצת המועצה המקומית קריית עקרון, חוק עזר זה:

הגדרות

1. (א) בחוק עזר זה –

"בעל", "דרך", "מונית", "מפקח על התעבורה" – כהגדרתם בפקודת התעבורה;

"בעל מונית", "הסדר תנועה", "חניה", "כביש", "מדרכה", "קצין משטרה", "רשות תימרור מקומית", "רשות תימרור מרכזית", "תמרור" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה);

"אזור חניה" – חלק מן הדרך בתחום המועצה, אשר ייקבע על ידי רשות התימרור המקומית ויסומן באמצעות מספר, אות או כל סימון מבחין אחר;

"אמצעי תשלום" – כל אמצעי שאושר בידי ראש המועצה לתשלום אגרת חניה, לרבות מכשיר סלולרי, אמצעי מכני, חשמלי, אלקטרוני, נייד, מודפס, או אמצעי אחר בין שהוא מיועד להצגה ברכב ובין שאינו מיועד לכך, המאפשר למדוד זמן חניה או לקצוב אותו בדרך כלשהי;

"גורר מורשה" – כמשמעותו בסעיף 70 א לפקודת התעבורה;

"הודעת התעבורה" – הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010;

"המועצה" – המועצה המקומית קריית עקרון;

"כרטיס חניה" – כל אחד מאלה:

(1) כרטיס חניה שהנפיקה המועצה;

(2) כרטיס חניה ארצי מטעם המרכז לשלטון מקומי או כל הסדר אחר שיבוא במקומו לפי סעיף 70ב לפקודת התעבורה;

(3) כרטיס חניה שהופק באמצעות מכשיר מכני או אלקטרוני שאושר בידי ראש המועצה או כל כרטיס אחר שאושר בידי ראש המועצה;

"מדחן" – מכשיר אלקטרוני המותקן במקום שבו חלה חובת תשלום אגרת חניה, המודד את משך זמן החניה במקום חניה זה, ותשלום אגרת החניה מבוצע על ידי שלשול מטבעות לתוכו או על ידי כרטיס מגנטי או בכל דרך אחרת המפורטת על גבי המכשיר;

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מקום חניה" או "מקום חניה מוסדר" – מקום שהותרה בו החניה לרכב לפי כל דין;

"מקום חניה בתשלום" – כהגדרתו בסעיף 2(5);

"נכה", "תג נכה" – כהגדרתם בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993;

"פקח" – עובד המועצה שראש המועצה מינה כפקח לעניין אכיפת הוראות חוק עזר זה;

"פקח גרירה" – עובד המועצה שראש המועצה מינה באישור המפקח הכללי של משטרת ישראל או מי שהוא הסמיך לכך, כפקח לעניין ביצוע סעיף 10(ב);

"ראש המועצה" – לרבות עובד מועצה שהוסמך על ידו על פי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, לעניין חוק עזר זה;

"רכב" – כהגדרתו בפקודת התעבורה, למעט אופניים;

"רכב כבד" – רכב שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו מעל 10,000 ק"ג;

"תו חניה אזורי" – תו חניה שהמועצה הנפיקה לפי סעיף 7.

(ב) כל מונח אחר בחוק עזר זה יתפרש לפי פקודת התעבורה.

הסדרי תנועה

2. רשות תימרור מקומית רשאית לקבוע כדלקמן:

(1) הסדרי תנועה בדבר היתר, איסור, הגבלה והסדרת עצירתו, העמדתו או חנייתו של רכב בתחום המועצה, בין בתשלום ובין בדרך אחרת; הסדרי התנועה יכול שיחולו לגבי סוג מסוים של רכב או לגבי רכבים המשמשים קבוצות אוכלוסייה מסוימות;

(2) מקומות חניה שבהם מותרת החניה לסוג מסוים של כלי רכב, וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב שמותר להחנות בעת ובעונה אחת באותו מקום;

(3) מקומות חניה שבהם מותרת החניה לרכב מסוים המשמש נכה או לכלי רכב המשמשים נכים והנושאים תג נכה;

(4) מקומות חניה המיועדים לחניה על המדרכה או על חלק ממנה, ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל ולעגלות ברוחב של 2 מטרים לפחות;

(5) מקומות חניה שבהם מותרת החניה ובלבד שתשולם אגרת חניה (להלן – מקום חניה בתשלום) ששיעורה לא יעלה על התעריף המרבי הקבוע בתוספת הראשונה, בהתאם לסוג הרכב.

היוועצות ואישור

3. הסדר תנועה לפי סעיף 2 ייקבע לאחר היוועצות בקצין משטרה, ולאחר קבלת הסכמת רשות תימרור מרכזית, אם הסכמה כזו דרושה לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה.

תימרור, הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים

4. (א) קבעה רשות תימרור מקומית הסדרי תנועה ומקומות חניה מוסדרים לפי סעיף 2, תסמנם בתמרור המתאים לפי הודעת התעבורה.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), נקבע מקום חניה בתשלום, תציב רשות התימרור המקומית לפני מקום החניה תמרור מספר 626 ומתחתיו תמרור מספר 439 להודעת התעבורה שבו יצוין:

(1) "חניה בתשלום";

(2) אם יש הגבלה – משך הזמן המרבי לחניה רצופה;

(3) פירוט הימים והשעות שבהם חלה חובת התשלום.

מקום חניה בתשלום

5. (א) נקבע מקום חניה בתשלום, חייב אדם המחנה את רכבו במקום החניה, להעמידו במקום המסומן בהתאם להוראות התמרור, ובאין סימון, להעמידו כפי שמורות תקנות התעבורה, ובלבד ששילם אגרת הסדר חניה (להלן – אגרת חניה) בשיעור שנקבע לפי סעיף 2(5), באמצעות אחד מאמצעי התשלום התקפים למקום החניה.

(ב) העושה שימוש באמצעי תשלום לשם תשלום אגרת חניה, יפעל בהתאם לחוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי אמצעי התשלום או מצורפות אליו, וכן על פי הקבוע בתמרור המוצב במקום החניה או בסמוך לו.

(ג) שילם אדם אגרת חניה באמצעות כרטיס חניה, יצמיד מיד עם העמדת הרכב את כרטיס החניה לשמשת הדלת של הרכב הקרובה למדרכה, באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על כרטיס החניה.

(ד) שילם אדם אגרת חניה באמצעות מכשיר אלקטרוני או באמצעות אמצעי תשלום אחר שניתן להציגו ברכב, יצמיד מיד עם העמדת הרכב את אמצעי התשלום לשמשה הקדמית או לשמשת הדלת של הרכב הקרובה למדרכה, באופן שאדם העומד מחוץ לרכב יוכל להבחין בפרטים המופיעים על אמצעי התשלום.

תו חניה אזורי

6. (א) נקבע באזור מקום חניה בתשלום, תותר החניה במקום בלא תשלום אגרת חניה לרכב נושא תו חניה אזורי תקף שהונפק לפי סעיף קטן (ב) (להלן – תו חניה אזורי) התואם את אזור החניה, זולת אם הוגבלה הרשות האמורה וההגבלה סומנה בתמרור.

(ב) אדם המתגורר באזור שבו נקבע מקום חניה בתשלום, רשאי לקבל תו חניה אזורי בהתאם להוראות אלה לקבלת תו חניה אזורי; רשימת האזורים ותחומם יועמדו לעיון הציבור במשרדי המועצה ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.

(ג) לשם קבלת תו חניה אזורי, יגיש המבקש בקשה לראש המועצה או לאדם שהוסמך לכך מאת ראש המועצה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה.

(ד) תו חניה אזורי יהיה בצורה שאישר ראש המועצה, ויצוין עליו מספר הרכב ואזור החניה שבו הוא תקף.

(ה) בעבור קבלת תו חניה אזורי תשולם אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת השלישית.

(ו) תוקף תו החניה האזורי הוא עד יום 31 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן.

(ז) תו החניה האזורי יודבק על השמשה הקדמית של הרכב בצד ימין של הרכב מנקודת מבטו של הנהג, בפינה העליונה.

(ח) מי שקיבל תו חניה אזורי אינו רשאי להעבירו לאחר.

(ט) זכות השימוש בתו החניה האזורי תפקע בהתקיים אחד מאלה:

(1) העברת תו החניה האזורי לאחר;

(2) העברת הבעלות ברכב לאחר;

(3) הפסקת השימוש הקבוע ברכב;

(4) העתקת מקום מגורים.

(י) אירע מקרה מן המקרים המנויים בסעיף קטן (ט), יודיע על כך בעל הרכב למועצה בתוך 7 ימים מיום התרחש המקרה, וכן יחזיר את תו החניה האזורי למועצה.

(יא) בלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת הבקשה כאמור בסעיף קטן (ג), ושימוש בתו החניה האזורי שלא בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ח) עד (י) מהווים עבירה על חוק עזר זה.

איסור עצירת רכב, העמדתו וחנייתו בדרך

7. (א) לא יעצור אדם רכב בדרך, לא יעמידנו ולא יחנהו במקום, באופן ובתנאים הנוגדים את הוראות חוק עזר זה, הוראות תמרור או הסדר תנועה שהוצב במקום או את הוראות תקנות התעבורה.

(ב) לא יעצור אדם רכב בדרך, לא יעמידנו ולא יחנהו במקום, באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה, או להסתיר תמרור מעיני המשתמש בדרך.

(ג) מי שעצר, העמיד או החנה רכב בניגוד לאמור בסעיף קטן (א), יראוהו כמי שעבר עבירה לפי חוק עזר זה.

ייחוד מקום חנייה לרכב של נכה

9. (א) רשות תימרור מקומית רשאית לייחד מקום חניה לרכב פלוני או לכמה כלי רכב פלוניים המשמשים לנהיגת נכה; עשתה כן, יוצב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם.

(ב) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה שיוחד לרכב פלוני של נכה או לכמה כלי רכב פלוניים של נכים, אלא אם כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום.

(ג) נכה המבקש שרשות התימרור המקומית תייחד מקום חניה מיוחד לרכבו בסמיכות למקום מגוריו או למקום עבודתו והעומד בקריטריונים הקבועים בתוספת הרביעית, יגיש בקשה בכתב למועצה לפי הטופס שבתוספת הרביעית וימציא למועצה את כל המסמכים הנקובים בתוספת זו.

(ד) נכה שאינו עומד בקריטריונים שבתוספת הרביעית יהיה רשאי להגיש בקשה לדיון בוועדת חריגים לעניין ייחוד מקום חניה לנכה; לעניין זה, "ועדת החריגים" – ועדה שימנה ראש המועצה שהרכבה יכלול את ראש המועצה או נציגו, היועץ המשפטי למועצה או נציגו, מהנדס העיר או נציגו ומנהל אגף הרווחה או נציגו.

(ה) בעד ייחוד מקום החניה ישלם הנכה למועצה אגרה חד-פעמית כנקוב בתוספת החמישית.

(ו) הנכה רשאי לבקש העתקת מקום החניה המיוחד לרכבו; בעד העתקת מקום החניה לפי בקשת הנכה ישלם הנכה למועצה אגרה כנקוב בתוספת החמישית.

מוניות

9. (א) לא יחנה אדם מונית במקום חניה שנקבע כתחנת מוניות המיועדת לשימוש של מוניות מסוימות בלבד, אלא לפי היתר מראש המועצה (להלן – היתר חניית מונית) ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) בקשה להיתר חניית מונית תוגש לראש המועצה, ותהיה ערוכה על פי טופס בקשה שיועמד לעיון הציבור במשרדי המועצה ויפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

(ג) ראש המועצה רשאי, לאחר התייעצות עם רשות התימרור המקומית, לתת היתר חניית מונית או לסרב לתתו, לבטלו או להתלותו וכן לקבוע בו תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם.

(ד) להיתר חניית מונית יצורף תו חניה למונית שיודבק בידי בעל המונית על השמשה הקדמית של המונית בצד ימין של המונית מנקודת מבטו של הנהג, בפינה העליונה.

(ה) תוקפו של היתר חניית מונית הוא לחניה בתחנת המוניות הרשומה בו, והוא יפוג ביום 31 בדצמבר בשנה שלאחר נתינתו.

(ו) בעד היתר חניית מונית ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת השישית.

(ז) נהג מונית, שלגביה ניתן היתר חניית מונית, יחזיק את ההיתר במונית ויציגו לפני פקח לפי דרישתו.

רכב שהתקלקל

10. (א) לא יעמיד אדם על פני הדרך רכב שהתקלקל קלקול המונע את המשך הנסיעה, אלא אם כן פעל כדלקמן:

(1) העמיד את הרכב סמוך ככל האפשר לשפה הימנית של צד הדרך המיועד לתנועת רכב;

(2) הציב משולש אזהרה הנראה לעיני נהג רכב הבא מאחור ממרחק של 100 מטרים לפחות.

(ב) לא יעמיד אדם רכב כאמור בסעיף קטן (א) אלא באחד מן המקרים האלה:

(1) לשם ביצוע תיקונים הכרחיים שיש לעשותם בו במקום כדי להביא את הרכב ליכולת נסיעה;

(2) כמקום חניה ארעי, עד שיועבר הרכב למקום תיקונו, ובלבד שהרכב יתוקן או יועבר כאמור בלא דיחוי.

הרחקת רכב, גרירתו, אחסנתו או נעילת גלגליו

11. (א) רכב, העומד או חונה, כולו או חלק ממנו, במקום שהעמדתו אסורה על פי חיקוק או בנסיבות שיש בהן כדי הפרת סדרי תנועה או בטיחותה, או שלדעת פקח דרושה הרחקתו לשם הסדרת תנועה או לשם שמירה על בטיחות התנועה או בטיחות הציבור, רשאי פקח להורות למי שהרכב ברשותו אותה שעה, להרחיקו או לגררו; מקבל הוראה כאמור חייב למלא אחריה.

(ב) לא מילא מי שהרכב ברשותו אותה שעה אחר הוראות פקח, או שהוא אינו נמצא במקום, רשאי פקח גרירה, בעצמו או באמצעות גורר מורשה כאמור בסעיף קטן (ה), להרחיק את הרכב, לגררו, לאחסנו או לנעול את גלגליו.

(ג) בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, חייב לשלם את התשלומים כפי שנקבעו בתוספת השביעית בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרורו מנעילתו, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

(ד) רכב שאגרה או תשלום מוטלים על בעליו כאמור, לא ישוחרר ולא יוחזר לבעליו, אלא אם כן שולמו האגרה או התשלום.

(ה) ראש המועצה יקבע באישור ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל את הגוררים המורשים שיורשו לבצע את הגרירה כאמור בסעיף קטן (ב).

סמכויות פקח

12. (א) לא יפריע אדם לפקח ולא ימנע אותו מלעשות שימוש בסמכויותיו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה.

(ב) אדם המעמיד רכב בדרך חייב לציית להוראות הפקח בכל הנוגע להעמדת רכב וחנייתו.

אחריות בעל הרכב

 1. (א) נעברה עבירה לפי חוק עזר זה, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חוק עזר זה, לפי העניין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן – המחזיק) או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו.

(ב) הוכיח בעל הרכב למי מסר את החזקה ברכב תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק.

(ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם.

14.

הצמדה למדד

14. (א) תעריפי האגרות הנקובים בחוק עזר זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה שלאחר פרסום חוק עזר זה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון שקדם לו.

(ב) סכומי האגרות כאמור בסעיף קטן (א) יעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 אגורות, וסכום של 5 אגורות יעוגל כלפי מטה.

תוספת ראשונה

סעיף 2(ה)

אגרת חניה

שיעור אגרת חניה בשקלים חדשים
1. תעריף מרבי לשעה לרכב3.5
2. תעריף מרבי לשעה לרכב כבדפי שלוש מהסכום הנקוב בפרט 1

תוספת שנייה

(סעיף 6(ג))

בקשה למתן תו חניה אזורי

אני החתום מטה, ……………………….. מס' זהות ………………………., אשר מען מגוריי הוא ברחוב ………………………. מס' ……………….. שכונה …………………………… ביישוב …………………., ואשר ברשותי רכב מסוג ……………………….. מספר רישוי ………………………….., מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.

אבקש לקבל תו חניה אזורי על פי סעיף 6 לחוק עזר לקריית עקרון (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ז-2016, שאותו אדביק על שמשתו הקדמית של הרכב האמור בצדה הימני העליון. אני מתחייב להשתמש בתו בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גבי בקשה זו, ובהתאם לכללים שקבעה המועצה. כמו כן אני מתחייב להודיע למועצה, בתוך 7 ימים, על קרות מקרה מן המקרים המנויים להלן:

(1) תו החניה הועבר לרשותו של אחר;

(2) הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר;

(3) הופסק השימוש הקבוע ברכב;

(4) הועתק מקום מגוריי;

לבקשתי מצורפים העתקי המסמכים האלה:

(1) רישיון רכב תקף;

(2) רישיון נהיגה תקף;

(3) תעודת זהות, לרבות ספח רישום הכתובת;

(4) חוזה שכירות (אם המבקש הוא שוכר דירה);

(5) אישור בעל רכב על שימוש בלעדי של המבקש ברכב (אם הרכב אינו רשום על שם המבקש).

חתימה ………………………………………………… תאריך ………………………………………..

תוספת שלישית

(סעיף 6(ה))

אגרת תו חניה אזורי

בעד הנפקת תו חניה אזורי ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור של 0 שקלים חדשים.

תוספת רביעית

(סעיף 8)

בקשה לייחוד מקום חניה לנכה

לכבוד

רשות התימרור

המועצה המקומית קרית עקרון

א.ג.נ.,

אני החתום מטה מר/גב' …………………………………… מס' זהות ……………………………………..

הגר/ה ברחוב …………………… מס' …………….. עיר/מועצה ……………………… טלפון …………………………

עובד/ת במפעל …………………………….. ברחוב ……………………………

מבקש/ת לאשר לי מקום חניה שמור לרכב נכה סמוך לביתי/מקום עבודתי (מחק את המיותר).

הסיבה לבקשתי (סמן ב-× ומחק את המיותר).

רכשתי/החלפתי רכב.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

החלפתי את מקום מגוריי/עבודתי.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

אחר (רשום את הסיבה)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

אני מצהיר כדלקמן (מחק את המיותר):

ברשותי מכונית שמספרה …………………………………………. הרשומה על שמי.

אני נוהג/ת לא נוהג/ת במכונית הנ"ל.

יש/אין ברשותי רישיון נהיגה.

יש/אין ברשותי מקום חניה מאושר בהיתר בנייה.

יש/אין ברשותי מקום חניה בתוך חצר ביתי.

כן/לא אושר לי עד היום מקום חניה שמור למכוניתי בתחום המועצה, בכתובת:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

אני מתחייב/ת להודיע למועצה על כל שינוי במקום עבודתי ו/או במקום מגוריי.

אני מתחייב/ת להודיע למועצה על כל שינוי באחוזי הנכות וסעיפיה.

אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

תאריך

…………………………………

חתימת המצהיר

…………………………………

עד לחתימה (שם +ת"ז)

…………………………………

לבקשה צריך לצרף את המסמכים והאישורים האלה:

 1. צילום תו נכה מאושר על ידי משרד הרישוי (תו משולש, תו כיסא גלגלים);
 2. צילום רישיון הרכב של הנכה;
 3. צילום תעודת הזהות ובה שמך וכתובתך;
 4. יש לצרף אישור רפואי מלשכת הבריאות המחוזית או ביטוח לאומי או משרד הביטחון – אגף השיקום, המציין את אחוזי הנכות בניידות חתום על ידי רופא בלבד (במקרה שאין אישור כאמור, יש לצרף מסמכים המעידים על מצב בריאותי המצדיק הגבלה בניידות);
 5. צילום רישיון נהיגה;
 6. בבקשה למקום חניה סמוך למקום העבודה יש לצרף גם אישור מהמעסיק על ימים ושעות העבודה;
 7. בבקשה למקום חניה סמוך לדירת מגורים יש לצרף גם חוזה שכירות או חוזה רכישת דירה; (אם אין חוזים כאמור, יש להמציא אישור מהטאבו שאין חניה צמודה לדירה).

קריטריונים לקבלת מקום שמור לחניה ליד הבית/מקום העבודה לרכב נכה במועצה

זכאי לקבל מקום חניה מיוחד לנכה:

 1. נכה בעל תג נכה על שמו (תג משולש/תו כיסא גלגלים);
 2. בעל תעודת זהות עם ספח שבו רשומה כתובתו במועצה המקומית קריית עקרון;
 3. בעל רישיון רכב אשר רשום על שמו או בעלים נוספים והנכה נוהג ברכב;
 4. בעל רישיון נהיגה בתוקף הרשום על שמו;
 5. אישור על 40% אחוזי נכות בניידות וסעיף נכות בניידות באמצעות מסמך מלשכת הבריאות המחוזית או ביטוח לאומי (במקרה של נכה צה"ל – משרד הביטחון);
 6. אישור רופא מטעם המועצה לפי מסמכים רפואיים של הפונה (העברת המסמכים הרפואיים לרופא לפי שיקולי המועצה);
 7. אין חניה מאושרת בהיתר הבנייה;
 8. אין חניה בפועל בחצר ביתו;
 9. אין למבקש מקום חניה שמור אחר ברחוב בתחום המועצה;
 10. הגשת תצהיר חתום ביד מבקש חניה שמורה המעיד על אמיתות המסמכים האישיים שנמסרו.

תוספת חמישית

(סעיף 8(ג) ו-(ד))

אגרת מקום חניה לנכה

סכום האגרה בשקלים חדשים
בעד מקום חניה לנכה – תשלום חד-פעמי0
בעד העתקת מקום חניה לנכה0

תוספת שישית

(סעיף 8(ו))

אגרת היתר חניה למונית

בעד מתן היתר חניה למונית ישלם המבקש אגרה שנתית בשיעור של 300 שקלים חדשים.

תוספת שביעית

(סעיף 10(ג))

תשלומים בעד הרחקה, גרירה, אחסנה או שחרור מנעילה

בעל הרכב חייב בתשלום בעד הרחקת הרכב, גרירתו, אחסנתו או שחרור מנעילתו בהתאם לתעריפים שייקבעו מזמן לזמן על ידי המועצה לפי מכרז ויועמדו לעיון הציבור במשרדי המועצה, באתר האינטרנט של המועצה, במשרדי הגורר המורשה ויוצגו במקום בולט במקום אחסון הרכב.

כ"ט בסיוון התשע"ו (5 ביולי 2016)

אני מסכים.
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

אני מסכים.
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

חובב צברי
ראש המועצה המקומית קריית עקרון