הפעלת מרכז יום לאזרח הוותיק


02/08/2020 14:53

מכרז פומבי מס' 7/2020

להפעלת מרכז יום לאזרח הוותיק במועצה המקומית קריית עקרון

תוכן:

  1. מכרז פומבי מספר 7/2020 להפעלת מרכז יום לאזרח הוותיק
  2. מענה לשאלות הבהרה למכרז שבנדון
  3. רשימת ציוד מרכז היום
  4. נספח ו' מתוקן למכרז – פירוט אמות המידה לבחירת הזוכה וניקוד ההצעות למכרז