הפעלת פרויקט רכב שיתופי בתחומי המועצה


04/07/2021 14:48

קול קורא 1/2021 – להפעלת פרויקט רכב שיתופי בתחומי המועצה המקומית קריית עקרון

לצפייה בקול קורא

נספח ג'

את ההצעות יש לשלוח למזכירת אגף ההנדסה, הגב' אפרת מעלם לדוא"ל handasa@ekron.org.il

עד לתאריך 22.07.2021 בשעה 14:00

לא יתקבלו הצעות שיוגשו לאחר מועד זה ואלו ידחו על הסף.