הצמדה למדד


17/10/2016 21:44

חוק עזר לקרית עקרון (הצמדה למדד), התשמ"ג – 1982

פורסם: חש"ם 153, תשמ"ג (18.11.1982), עמ' 115

תיקונים: חש"ם 218, תשמ"ד (27.03.1984), עמ' 388

חש"ם 260, תשמ"ה (05.02.1985), עמ' 152

על אף האמור בחוק עזר זה תהיה ההעלאה ב – 1 בחודש שלאחר פרסומו כשיעור עליית המדד שפורסם בחודש ספטמבר 1984 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה האמור.

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית קרית עקרון חוק עזר זה:

הגדרות

1. בחוק עזר זה –

"מדד" -מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המועצה" -המועצה המקומית קרית עקרון.

הצמדה למדד

תיקון: תשמ"ד, תשמ"ה

2. (א) סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי העניין, שהוטלו בחוקי העזר של המועצה הנקובים בתוספת, בתקפם ביום פרסום חוק עזר זה, יועלו ב – 1 בכל חודש (להלן – יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה.

(ב) סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל הקרוב.

(ג) ראש המועצה יפרסם בתחום המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים כפי שהם מוגדלים עקב עליית המדד ועותקים של ההודעה יופקדו במשרד מינהל המחוז ובמשרד הפנים, ירושלים.

תוספת

(סעיף 2)

חוק עזר לקריית עקרון (מודעות ושלטים), התשכ"ב – 1962.

חוק עזר לקריית עקרון (פיקוח על כלבים), התשכ"ג – 1963.

חוק עזר לקריית עקרון (היטל ביוב), התשל"ב – 1972.

חוק עזר לקריית עקרון (אגרת ביוב), התשל"ב – 1972.

חוק עזר לקריית עקרון (סלילת רחובות), התשכ"ב – 1962.

חוק עזר לקריית עקרון (אספקת מים), התשכ"ו – 1966.

נתאשר.
כ' בתשרי התשמ"ג (7 באוקטובר 1982)

יהודה שלמה – ראש המועצה המקומית קרית עקרון
יוסף בורג – שר הפנים