המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / הקצאת קרקעות ומבנים

הקצאת קרקעות ומבנים

תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית

א. כללי

 1. כל מקום בו נאמר במסמך זה קרקע, הכוונה היא קרקע או מבנה או קרקע ועליה מבנה (לפי הקיים), בתמורה סמלית או ללא תמורה.
 2. מאחר שהקרקע הינה משאב מוגבל ומתכלה ומאחר שצורכי הציבור גדלים עם הזמן ראוי לשמור על עתודות קרקע לצרכים עתידיים, יש לנהוג משנה זהירות והקפדה יתרה בהקצאת קרקע ציבורית. התבחינים יהיו שוויוניים לכולם .
 3. הקצאת קרקע תעשה לפי מידת התרומה של המבקש לתושבים
  צרכים אלו יוגבלו בתנאי סף מינימליים ופרמטרים אשר יבטיחו ניצול מיטבי של הקרקע עבור הצורך הציבורי אשר נקבע, תינתן עדיפות למספר המשתמשים/נהנים מההקצאה, כן תינתן עדיפות לפעילות שיש בה משום מתן מענה על מחסור קיים – הדרוש לתושבים.
 4. ככלל , לא יוקצו שטחים ציבוריים, שאינם מבונים, המצויים במרכזי שכונות מגורים.
 5. הקצאת קרקע למטרות שיכולות ויהוו מטרד, יבוצעו ככל הניתן שלא במרכזי שכונות מגורים.
 6. הקצאת מקלטים הינה בעדיפות על פני הקצאת קרקע.
 7. עדיפות תינתן לעמותה אשר לא הוקצתה לה קרקע בעבר .
 8. עדיפות להקצאת קרקע לתקופות קצרות.
 9. תקופת ההקצאה – לא תעלה על 25 שנה + אפשרות להארכה בשתי תקופות נוספות שלא יעלו על 10 שנים כל אחת. אולם בטרם יוחלט על הארכת תקופת ההקצאה כאמור, תתקבל חוות דעת מאת היחידה המקצועית המתאימה ברשות המקומית המאשרת כי נערכה בדיקה והקרקע עדיין משמשת את אותו גוף לאותו שימוש לה הוקצתה וכי עדיין קיימת נחיצות לאותו שימוש ציבורי בקרקע. מועצת הרשות תקיים דיון לבחינה מחודשת של צרכי הציבור ותחליט אם לאשר את הארכת ההסכם, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין.
 10. פיקוח – למועצה תהא הסמכות לערוך פיקוח ומעקב אחר פעילות הגוף המקבל ולדרוש כל מסמך לצורך כך, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 11. עם פירוק הגוף המקבל או הפסקת פעילותו, תחזור הקרקע מיידית – כולל החזקה עליה –אל הרשות המקומית.
 12. כפוף לכל דין, עם ביטול ההסכם בין הרשות לגוף המקבל, כמפורט להלן, תחזור הקרקע – כולל החזקה עליה – מיידית, אל הרשות המקומית.
 13. הקצאת מבנה ניתנת לביטול בהודעה מראש של 90 ימים, ללא כל צורך בנימוק.
 14. הקצאת הקרקע תיעשה בכפוף לחתימת הסכם בין המועצה לבין הגוף המקבל. ההסכם ייחתם על-ידי מורשי החתימה של המועצה, באישור הוועדה להקצאת קרקע.
 15. בנוסף לסעדים העומדים למועצה בגין הפרת חוזה, במקרה של הפרת חוזה באחד או יותר מהמקרים המפורטים להלן, תהא רשאית המועצה לבטל את החוזה ולמקבל ההקצאה לא תהיה כל תביעה או טענה כנגד המועצה:
  15.1. שימוש ו/או היעדר שימוש שלא על-פי מטרת ההקצאה.
  15.2. היקף האוכלוסייה הנהנית מהפעילות בנכס ירד באופן ניכר.
  15.3. הפעילות בנכס אינה מהווה עוד חלק מצרכי היישוב/השכונה ו/או מכבידה על החיים בסביבת הנכס, ללא טעם סביר ו/או טעם מצדיק, הכל לפי שיקול דעת המועצה.
 16. המועצה אינה מתחייבת להקצות קרקע והיא רשאית, בין היתר, לעשות במקרקעין שימוש עצמי ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה בהתאם לסמכותה על-פי דין.
 17. המועצה תהא רשאית להוסיף תנאים אשר יחולו על הגופים שהוקצתה להם קרקע ו/או למי מהם והגוף המבקש יהא חייב במילוי תנאים אלה.

ב. תנאי סף להקצאת קרקע

 1. סוגי השימושים להם ניתן יהיה להקצות את הקרקע
  המקרקעין יוקצו למתן השירותים הבאים בלבד: חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי; תרבות וקהילה; מדע; ספורט; רווחה; בריאות; דת.
 2. לגוף המבקש יכולת כספית מוכחת ומקורות מימון זמינים לביצוע הבינוי, התפעול והפעילות המתוכננת.
 3. הקצאה יכולה להיות אך ורק לגוף ציבורי או לעמותה רשומה הפועלים שלא למטרת רווח.
 4. לא תוקצה קרקע לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם ייעוד הקרקע כפי שנקבע בתכנית לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
 5. לא תאושר בקשה שאינה עולה בקנה אחד עם הפרוגרמה. אולם רשאית ועדת ההקצאות להמליץ, מנימוקים שיפורטו על ידה, על שינוי הפרוגרמה. שונתה הפרוגרמה, ניתן יהיה לשוב ולדון בבקשה שהוגשה, ללא צורך בהגשתה שנית (זולת הגשת מסמכים מעודכנים).

ג. שיקולים בהקצאת קרקע

 1. עדיפות הקצאת קרקע תהיה לקרקע שהוקצתה ומנוצלת חלקית.
 2. עדיפות הקצאת קרקע תהיה לטובת שימושים רב תכליתיים.
 3. בהקצאת הקרקע יובא בחשבון אופי הפעילות למיקום – התאמת השימוש המוצע בקרקע למרקם ואופי האזור.( מידת ההפרעה וגרימת מטרד לסביבה הקרובה , הסדרי התנועה והחניה , סוגי אוכלוסיה- קשישים ,ילדים ,נוער וכו' )
 4. תינתן עדיפות לעמותה שמידת התמיכה בה ע"י הרשות קטנה יותר.
 5. כאשר מוגשות בקשות מקבילות לשימוש בקרקע למטרה דומה, תוקצה הקרקע לבקשת גוף באופן שניצולה יהיה על ידו מרבי בהשוואה לבקשות אחרות שיבחנו (למשל: אם במסגרת פעילות מסוימת יעשה שימוש בקרקע לזמן קצר במהלך היום או שישתתפו בה מספר מסוים של אנשים ואילו בפעילות דומה מקבילה של גוף אחר ייעשה בקרקע שימוש במשך זמן ארוך יותר או שישתתפו בפעילות יותר אנשים בהשוואה לגוף הראשון תוקצה הקרקע לגוף הפעיל יותר).
 6. במסגרת השיקולים להקצאת קרקע תיבחן קיומן בתחום המועצה של אותן הפעילויות לגביהן מבוקש השימוש ולאור זאת נחיצותן.

ד. התחייבויות החלות על הגוף המקבל

 1. הגוף המקבל את הקרקע יחוייב בפיתוחה בהתאם לתנאי ההקצאה וכפוף לכל דין תוך 3 שנים . אם בתום 3 שנים טרם הושלם פיתוח הקרקע והמבנה שנתבקשה הדינו ההקצאה, תחזור הקרקע לידי הרשות המקומית וכל שנבנה יהיה בבעלות המועצה (למועצה תהא הסמכות לדרוש הריסת המבנה שלא הושלם על-ידי הגוף המקבל).
  במקרים חריגים, בהם יוכח על ידי הגוף כי עשה מצדו את המירב לפתח את הקרקע והמבנה אך טרם השלים את פיתוחה כאמור מטעמים מיוחדים שירשמו, רשאית הרשות , לבקשת הגוף, לאפשר המשך השימוש בקרקע לתקופה מוגבלת של עד שנתיים נוספות. על הגוף המשתמש להתחייב להשלים את הפיתוח (קרקע ומבנה) עד תום התקופה כאמור. על הגוף להגיש בקשת הארכה כאמור, לכל המאוחר שלושה חודשים לפני תום 3 שנים שנקצבו לפיתוח הקרקע והמבנה. לא עמד הגוף בהתחייבותו, תחזור הקרקע מידית לידי הרשות המקומית (על כל הבנוי עליה). הערה על כך תירשם בספר ההקצאות. הוגשה על ידי הגוף בקשה להקצאת קרקע אחרת במהלך 5 שנים שלאחר תום המועד להשלמת פיתוח הקרקע והמבנה כאמור, תיתן ועדת ההקצאות את דעתה לאי קיום ההתחייבות כאמור. החליטה ועדת ההקצאות להמליץ על היענות, תנמק בכתב את המלצתה, בהתייחס, בין השאר, לאמור לעיל.
 2. הגוף המקבל את הקרקע יחויב בתחזוקתה ושמירתה בהתאם להוראות המועצה ו/או מי שתמנה היא לכך.
 3. הקצאת הקרקע תותנה בהתחייבות המבקש להבטיח את נגישות הקרקע והמבנה לכלל התושבים.
 4. לא תיעשה בקרקע פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף. כמו כן, לא תעשה בקרקע פעילות עסקית ו/או מסחרית ו/או למטרות רווח.
 5. לגוף המקבל לא תהיה סמכות להעביר הקרקע, לשעבדה לאחר, להשכירה או להרשות שימוש לכל גוף אחר.
 6. לא יעשה שימוש בקרקע לפעילות פוליטית או מפלגתית.
 7. הקצאת קרקע תהא בכפוף להתחייבות המבקש לאפשר למועצה את השימוש בקרקע ובמבנה, בהתאם לצרכיה.
 8. ביטוחים – הגוף המקבל יחויב בביצוע ביטוחים מתאימים, כאשר המועצה תהיה מבוטחת נוספת וכל ביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת.

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב