הריסת מבנים מסוכנים


11/11/2016 14:55

חוק עזר לקרית עקרון (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ"ח – 1968

פורסם: ק"ת 2240, תשכ"ח (13.06.1968), עמ' 1734

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו 23 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית קרית עקרון חוק עזר זה:

 

1. הגדרות בחוק עזר זה

  • "בנין" – מבנה בנוי מאבן, בטון, ברזל, עצים או מכל חומר אחר, לרבות יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה וכן חלק מבנין או דבר המחובר אליו, סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או הגודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה או שטח;
  • "בעל" -לרבות אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מבנין או שהיה מקבלה אילו היה הבנין נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כבא כוח או כנאמן, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין שאיננו הבעל הרשום;
  • "מחזיק" -אדם המחזיק למעשה בבנין כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר;
  • "מהנדס" -כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958, שנתמנה על ידי המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
  • "המועצה" -המועצה המקומית קרית עקרון;
  • "ראש המועצה" -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

2. עריכת בדיקה

(א) בעל בנין חייב להחזיק את בנינו במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו ואת שלום הציבור.

(ב) חושש בעל בנין או מחזיק בו, כי הבנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, יודיע על כך מיד לראש המועצה.

(ג) ראש המועצה יורה למהנדס לערוך, מזמן לזמן – ובמקרה שקיבל הודעה, מיד אחרי קבלתה – סקר על בנינים העלולים להוות סכנה כאמור בסעיף קטן (ב); המהנדס שערך את הבדיקה, חייב להגיש דין וחשבון לראש המועצה תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה.

3. הודעות

(א) סבור ראש המועצה על פי דין וחשבון שנערך לפי סעיף 2 כי בנין מהווה סכנה למחזיקים או לציבור, רשאי הוא לדרוש בהודעה בכתב מבעל הבנין לבצע את העבודות המפורטות בה תוך התקופה ובאופן שנקבעו בהודעה.

(ב) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

(ג) לא מילא בעל בנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן (א) או ביצע את העבודות שלא באופן המפורט בהודעה, רשאית המועצה לבצע את העבודות ולגבות מבעל הבנין את הוצאות הביצוע.

4. ביצוע עבודות על ידי ראש המועצה

אישר המהנדס, לאחר בדיקה, כי בנין נתון במצב שיש בו סכנה תכופה למחזיקים או לציבור, רשאי ראש המועצה, באישורו של הממונה על המחוז, לבצע את העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין ולגבות את הוצאות הביצוע מאת בעל הבנין.

5. אישור סכום ההוצאות

נתעוררה שאלה בדבר סכום ההוצאות לפי סעיפים 3 או 4, ישמש אישור בכתב מאת המהנדס בדבר הסכום ראיה לכאורה.

6. סמכות ראש המועצה והמהנדס להיכנס לבנין

(א) ראש המועצה או המהנדס רשאים להיכנס, בכל עת סבירה, לכל בנין כדי לברר את מצב הבנין או כדי לבצע עבודות בהתאם להוראות חוק עזר זה.
(ב) לא יפריע אדם לראש המועצה או למהנדס להשתמש בסמכויותיהם לפי סעיף קטן (א).

7. מסירת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

8. ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 80000 שקלים*, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 3200 שקלים* לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

*תחילה ביום 09.05.1985, חש"ם 274

9. השם

לחוק עזר זה ייקרא "חוק עזר לקריית עקרון (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ"ח – 1968".

נתאשר.
כ"ב באייר תשכ"ח (20 במאי 1968)
גלעד זכריה – ראש המועצה המקומית קרית עקרון
חיים משה שפירא – שר הפנים