זכאות להנחה בארנונה בגין משבר הקורונה


05/05/2020 12:10

מידע לבעלי העסקים בקריית עקרון

ביום 21/4/2020 (כ"ז בניסן תש"פ) פורסמו ברשומות תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
(תיקון מס' 2), התש"פ – 2020 , הוספת "הנחה בשנת 2020 בשל משבר הקורונה" ("התקנה" וה"הנחה"
בהתאמה).

התקנה קובעת הנחה בארנונה לעסקים בשיעור 100% עבור 3 חודשים מלאים לתקופת החזקה בנכס מיום
1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

התקנה קובעת כי רשות המעוניינת בכך, יכולה לקבוע הנחה חליפית, ברמה שנתית, בשיעור של 25% מחיוב
הארנונה השנתי.

המועצה המקומית קריית עקרון, מתוך דאגה לעסקים בתחומה, בחרה ליישם את ההנחה עבור 3 חודשים מלאים לחודשים מרץ אפריל ומאי 2020.

הזכאות להנחה:

התקנה מפרטת אילו עסקים אינם זכאים להנחה זו ולהלן תמצית התקנות הרלוונטיות:

 1. מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי.
 2. בנק וחברת ביטוח, מערכות סולאריות על גג נכס, או שלא על גג נכס.
 3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן
  מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
 4. נכסי מדינה, גוף מתוקצב, תאגיד בריאות, חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב.
 5. נכסים פטורים לפי סעיף 5 )ז( לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה )פיטורין(, 1938 , או מוסד להשכלה
  גבוהה שקיבל פטור.
 6. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו.
 7. בניין ריק שאין משתמשים בו.

אופן ביצוע ומימוש ההנחה:

ככלל, אין צורך לפנות למועצה לטובת מימוש ההנחה, מחלקת הגביה במועצה תזין את ההנחה באופן
עצמאי בהתאם לזכאות הקבועה בתקנות. עסק שלא יקבל את ההנחה במסגרת חיוב/תלוש הארנונה
לחודשים 5-6/2020 , מוזמן לפנות למחלקת הגביה לבירור.

בחיוב הארנונה לחודשים 5-6/2020 שישלח אליכם בימים אלו, תוזן ההנחה בארנונה עבור חודש מאי,
והחיוב יהיה בגין חודש יוני בלבד. טכנית, יופיע חיוב מלא לחודשיים ומנגד, הנחה של 50% , המשקפת
הנחה של 100% בגין חודש מאי.

במקביל, לעסקים הזכאים להנחה יוזן זיכוי בכרטיס בהיקף של 100% מחיוב הארנונה לחודשים 3-4/2020

עסקים ששילמו את הארנונה מראש לשנת 2020 וזכאים להנחה, כרטיסם יזוכה בהתאם לתקנות והאמור
לעיל.

תשלומים והחזרים:

לעסקים בעלי הוראת קבע ששולמה, שלאחר ביצוע הזיכויים תיווצרנה יתרת זכות בכרטיסם, חשבונם לא
יחויב בהוראת הקבע ביום 1.6.2020. יתרות זכות נוספות שתיווצרנה, במידה ותיווצרנה, יקוזזו בהוראת
הקבע הבאה ביום 1.8.2020, אלא אם העסק יפנה למחלקת הגביה כמפורט להלן, ויבקש את תשלום יתרת
הזכות העומדת לזכותו. עסקים אשר ביטלו או הקפיאו את הוראת הקבע, מוזמנים לחדשה, בתיאום על
מחלקת הגביה.

עסקים המבקשים החזר יתרת זכות העומדת לרשותם, יגישו למחלקת הגביה "טופס החזר כספי הנחת קורונה" מלא וחתום, באמצעות דוא"ל roz@ekron.org.il את הטופס ניתן להוריד באינטרנט מאתר המועצה המקומית: מידע לתושב – טפסים. המועצה תבצע לזכאים העברה בנקאית של היתרה בכרטיס, ישירות לחשבונם.

המועצה ואני עומדים לרשותכם לכל בירור נדרש, ואנו תקווה כי נעבור תקופה זו במשותף, בבריאות טובה ובהתאוששות כלכלית מהירה.

בברכה
חובב צברי
ראש המועצה