חוזר 15 פטירה והתפטרות


08/10/2023 08:57

בהמשך לאמור בחוזר מס' 6 בדבר בדיקת רשימות מועמדים הננו מביאים בזה הוראות בדבר התפטרות של מועמדים ולראשות הרשות…