חוזר 9 – פתקי הצבעה


08/10/2023 09:05

סעיף 51 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 (להלן – חוק הבחירות) וסעיף 39 להוראות וכללים בדבר סדרי בחירות במועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשס"א – 2001, קובע כי פתקי הצבעה מודפסים יהיו על דוגמה שאישר מנהל הבחירות – ועליהם אות, או כינוי ואות ותו לא…