המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / טפסים / נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי המועצה המקומית קריית עקרון

נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי המועצה המקומית קריית עקרון

תבחינים לחלוקת תמיכות

כללי

 1. בחודש ספטמבר 2006 פורסם בחוזר מנכ"ל 4/2006 של משרד הפנים, נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").
 2. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אומנות, רווחה, בריאות, ספורט וכיו"ב.
 3. מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות, מינהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.
 4. הנוהל חל על חלוקת תמיכות על ידי הרשויות המקומיות החל מתקציב שנת הכספים 2007.
 5. על פי הנוהל תקום וועדה מקצועית (להלן: "הוועדה המקצועית") המורכבת ממנכ"ל הרשות המקומית או נציגו, גזבר הרשות המקומית או נציגו, והיועץ המשפטי של הרשות המקומית או נציגו.
 6. בהתאם להוראות הנוהל, הוועדה המקצועית תכין התבחינים ותביאם לאישור מועצת הרשות המקומית. על התבחינים להיות ענייניים, שוויוניים, ולהתחשב בצרכי האוכלוסייה ברשות המקומית ובצורך במתן שירותים לכל חלקי האוכלוסייה.
 7. הנוהל קובע כי הרשות המקומית לא תיתן תמיכה, אלא, על פי תבחינים שנקבעו על פי הנוהל!
 8. בהתאם להוראות הנוהל, הוסמכה מועצת הרשות להקים, מקרב חברי המועצה, ועדת משנה לתמיכות לבחינת המלצות הוועדה המקצועית על שיעור התמיכה לכל בקשה, לאחר שזו נקבעה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא התמיכה. בכל מקרה לא תינתן תמיכה בניגוד לעמדת הוועדה המקצועית, אלא אם היועץ המשפטי למועצה אישר כי ההחלטה תואמת לתבחינים ולכללים שנקבעו לפי חוק זה.
 9. היקף התמיכה הכללי יקבע על ידי מליאת המועצה במסגרת התקציב השנתי והיקף התמיכה הספציפי יקבע על פי הקבוע בתבחינים ובכפוף לאמור לעיל ואישור ההמלצה על ידי מליאת המועצה.
 10. בכל מקרה בהעדר תקציב מכל סיבה שהיא, לא תינתן תמיכה גם אם אושרה בפועל כנדרש

תנאי סף

 1. התמיכה שתינתן תהיה בשיעור שאינו עולה על 70% מהיקף פעילות העמותה. שיעור התמיכה ייקבע כך שסכום התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו בגין הפעילות הנתמכת.
 2. התמיכה תינתן למוסד ציבור הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות ועבור תושבי היישוב בלבד. במקרים יוצאי דופן, הדבר יובא לדיון מיוחד בפני הוועדה המקצועית.
 3. ככלל, המועצה תתמקד במתן תמיכה המוגדרת בנוהל כתמיכה ישירה, והדבר יבוא לידי ביטוי במתן תמיכה כספית ובמענקי עידוד.
 4. הרשות מקדמת בברכה את פעילות הארגונים הקהילתיים השונים ותבחן אפשרות לתמוך בפעילותם למען הקהילה. ברם, היקף פעילות הארגונים והמוסדות בקהילה, מהווה גורם המשפיע על היקף הסיוע העירוני וכן מספר מקבלי השירות או החברים בהם הנם בעלי משקל והשפעה על גודל התמיכה והסיוע.
 5. הרשות המקומית רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנות לכל עמותה/אגודה מקבלת תמיכה, משקיף קבוע מטעם הרשות אשר עיקר תפקידו הנו לפקח על שימוש בתמיכה לטובת המטרות שלהן התבקשה ואושרה התמיכה.

אמות המידה

תקציב תמיכות – חלוקה בסיסית

פעילות העמותות מחולקת לשלושה תחומי פעילות:

 1. תחום הספורט.
 2. תחום הרווחה, התרבות והתרבות התורנית.
 3. תחום תנועות הנוער.

כל תחום מתוקצב בנפרד בתקציב השנתי, בהתאם למדיניות המועצה לתמיכה באותו התחום.

חלוקת התקציב בין העמותות הפועלות בתחום ספציפי תבוצע כמפורט להלן:

עמותות ספורט:

 • הרשות תעשה הבחנה בין הספורט הקבוצתי לבין שאר ענפי הספורט, מאחר והספורט הקבוצתי במהותו הינו עממי ומשלב בתוכו מספר רב של משתתפים וצופים. אי לכך, הספורט הקבוצתי ייהנה מנתח גדול יותר ומשמעותי יותר בתקציב התמיכות.
 • בחלוקה בין עמותות העוסקות בספורט קבוצתי, החלוקה תיקח בחשבון את היקף הפעילות, מספר הקבוצות הפעילות ומספר הפעילים, מסגרת הפעילות התחרותית וכו'.
 • לגבי שאר ענפי הספורט ובכלל, יינתן ניקוד על פי מספר הספורטאים החברים הפעילים בעמותה/באגודה.
 • למרות האמור לעיל, רואה הרשות את ההישגיות והמצוינות כערכים שיש לקדמם ולהוקירם.
 • גודל המענק וייעדו יקבעו מעת לעת לגופו של עניין.
 • הרשות תאפשר שימוש במתקניה באופן שוטף וסביר, בכפוף לצרכי הרשות, כמות מתקניה וליכולתה.

תנועות נוער

הרשות רואה בברכה את פעילותן של תנועות הנוער השונות המסדירות פעילות שוטפת לנוער היישוב.
הרשות מבקשת לתמוך בשיעור גבוה יותר בתנועות הנוער אשר יתנו מענה למספר חברים רב יותר
ולהיקף פעילות נרחב יותר.

סוג העמותה ** קריטריונים לתקצוב משקל הקריטריונים לתקצוב
תנועת נוער מספר החברים בעמותה 70%
תנועת נוער היקף ורמת הפעילות 30%

** חברים הנם פעילים/מקבלי שירות שהנם תושבי היישוב

עמותות רווחה ותרבות:

הרשות רואה בברכה את פעילות עמותות הרווחה והתרבות בהעמקתן ובהרחבתן, למען הקהילה. אי
לכך, היקף פעילות העמותות, רמת פעילותן, אופיין ומספר מקבלי השירות הינם קריטריונים בעלי
משקל בבואנו לשקול את גובה התמיכה בעמותות אלו.

להקות ומקהלות שיקבלו תמיכה, יתחייבו להופיע במסגרת פעולות התרבות של הרשות, על פי בקשת
הרשות ובתיאום איתה.

עמותות תורניות:

הפעילות התורנית ביישוב תיבחן על פי אמות המידה של היקף הפעילות הציבורית – תורנית, גודל
התקציב לפעילות זו, ואופי הפעילות.

חלוקת תקציב עמותות תורניות

קריטריונים לתקצוב משקל הקריטריונים באחוזים
מספר התלמידים6חברים ** 30%
כמות השיעורים 30%
פעילות תורנית ציבורית מיוחדת (כנסים, ערבים,
הרצאות לקהל הרחב וכיוצ"ב)
40%

** תלמידים/חברים הנם פעילים/מקבלי שירות שהנם תושבי היישוב.

תחולה

התבחינים יחולו על חלוקת תמיכות על ידי הרשות החל משנת הכספים 2014 והם נתונים לשינוי בכל
שנה, על פי מדיניות הרשות וכפי שתקבע מעת לעת.

יצירת קשר:

מרכזיה: 08-6228870

גזברות: 08-6228866

פקס: 08-9370379

מען המועצה: המועצה המקומית קריית עקרון, הרצל 44 קריית עקרון 70500

מייל: alon@ekron.org.il

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב